Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Dėl šil­dy­mo sis­te­mų tra­sų su­jun­gi­mo tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas

UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas spa­lio 22 die­ną vy­ku­sia­me Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo apie tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mą dėl Lent­pjū­vės ir V. Ma­čer­nio gat­vė­se esan­čių šil­dy­mo sis­te­mų su­jun­gi­mo: kiek maž­daug ga­li kai­nuo­ti pro­jek­tas, kur ei­tų jun­gia­mo­ji tra­sa ir ko­kia iš to bū­tų nau­da.

Tra­sų su­jun­gi­mo klau­si­mas bu­vo pa­lies­tas jau rug­sė­jo 26 die­ną, kai įmo­nės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas at­vy­ko į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį ir pri­sta­tė ne­se­niai gau­tą eks­per­tų stu­di­ją dėl mū­sų ši­lu­mos tin­klų efek­ty­vu­mo ir per­spek­ty­vos. Stu­di­ją pa­ruo­šė TES (UAB „Tei­sin­gi ener­ge­ti­kos spren­di­mai“) eks­per­tai.
Bū­tent TES įver­ti­no esa­mą ši­lu­mos ga­my­bos ir tie­ki­mo Plun­gės mies­te bei ra­jo­ne efek­ty­vu­mą bei pa­tei­kė veiks­mų pla­ną, sie­kiant už­tik­rin­ti ma­žiau­sią ši­lu­mos ener­gi­jos kai­ną var­to­to­jams. O no­rint už­tik­rin­ti ma­žiau­sias kai­nas Plun­gės mies­te, rei­kia „įvel­ti“ ne­pri­klau­so­mą ši­lu­mos ga­min­to­ją – UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ į kon­ku­ren­ci­nę ko­vą.
Pa­gal TES siū­ly­mą, vie­nas iš bū­dų, kaip tai pa­da­ry­ti – su­jung­ti Plun­gės mies­to Lent­pjū­vės ir V. Ma­čer­nio gat­vių hid­rau­liš­kai at­ski­ras šil­dy­mo sis­te­mas. Tie­sa, ši idė­ja nė­ra nau­ja – ne vie­ne­rius me­tus tai jau bu­vo svars­to­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau pla­nai te­bė­ra ne­įgy­ven­din­ti. Ar toks pro­jek­tas ap­skri­tai ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas – dar ne­ži­nia. Dau­giau aiš­ku­mo ga­lė­tų su­teik­ti bū­tent tech­ni­nio pro­jek­to pa­ruo­ši­mas, ku­ris leis­tų su­ži­no­ti ir jun­gia­mo­sios tra­sos kai­ną.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je rug­sė­jo pa­bai­go­je A. Ta­mo­šaus­kas bu­vo už­si­mi­nęs, jog su­jun­gi­mui rei­kė­tų nu­ties­ti 1,2 km nau­ją tra­są, pa­na­šiai nuo Tel­šių g. 5 pa­sta­to iki va­di­na­mo­sios ma­žo­sios „Ma­xi­mos“, kai­na ga­lin­ti bū­ti nuo 950 tūkst. iki 1,5 mln. eu­rų. Ap­jun­gi­mo nau­da: efek­ty­vu­mas, kon­ku­ren­ci­ja „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ir, ži­no­ma, ma­žė­tų ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams. Ta­čiau iš­aug­tų są­nau­dos ši­lu­mos per­da­vi­mui.
Aiš­ku­mo ga­lin­tis įneš­ti tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mas – ne­pi­gus. Kai­nuo­tų apie 30 tūkst. eu­rų. Tiks­les­nė kai­na pa­aiš­kės po vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­rų, bet UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ no­rė­tų, kad 50 proc. su­mos įsi­pa­rei­go­tų duo­ti Sa­vi­val­dy­bė. Fi­nan­sa­vi­mas bus rei­ka­lin­gas 2020 me­tais.
Pro­to­ko­li­nis spren­di­mas dėl tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo dar ne­bu­vo pri­ima­mas, bet žo­džiu dau­gu­ma pri­ta­rė. Tik To­mas Rau­dys siū­lė nu­sta­ty­ti kon­kre­čią pri­si­dė­ji­mo su­mą – skir­ti ne dau­giau 15-os tūkst. eu­rų, kad „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ne­su­si­gal­vo­tų pa­pra­šy­ti dau­giau. O Ro­ber­tas En­dri­kas dar pa­svars­tė, kad to­kius da­ly­kus vis­gi tu­rė­tų spręs­ti val­dy­ba, o ne Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Siū­lė „ne­be­temp­ti“ lai­ko – leis­ti ben­dro­vei už­si­sa­ky­tų tą pro­jek­tą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pasak A. Tamošausko, techninio projekto rengimas gali kainuoti apie 30 tūkst. eurų, bet tikslesnė kaina paaiškės po viešojo pirkimo procedūrų.

Komentarai
Kiti straipsniai