Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Dėl blo­go kva­po ap­lin­ko­je tik­ri­nant UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nę sa­ni­ta­ri­ją“ – nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (to­liau – NVSC) in­for­ma­vo, kad pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, va­do­vau­jan­tis Kva­pų kon­tro­lės gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ore tai­syk­lė­mis, NVSC di­rek­to­riaus lie­pos 23 d. įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta kva­pų kon­tro­lės ko­mi­si­ja, ku­ri lie­pos 24 d. at­li­ku­si ga­li­mo kva­po vie­to­je pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė, kad gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je Ban­gos g. 36, Ban­gos g. 63, Pe­lai­čių k., Rie­ta­vo sav., bu­vo jau­čia­mas kva­pas, ku­ris ga­li bū­ti sie­ja­mas su UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ (to­liau – įmo­nė) vyk­do­ma veik­la.

At­si­žvel­giant į Ko­mi­si­jos pa­teik­tą ga­li­mo kva­po vie­to­je pa­tik­ri­ni­mo iš­va­dą, NVSC lie­pos 25 d. raš­tu krei­pė­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šy­da­mas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ar Įmo­nė­je sta­ti­niai (pa­tal­pos) nau­do­ja­mi pa­gal pa­skir­tį, ar jie ati­tin­ka nu­sta­ty­tus sta­ti­nio sau­gos ir pa­skir­ties rei­ka­la­vi­mus. Taip pat kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą (to­liau – VMVT) – ar nė­ra tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so pa­žei­di­mų; į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą – ar ūki­nė ko­mer­ci­nė veik­la ne­pa­žei­džia ati­tin­ka­mai ūki­nei ko­mer­ci­nei veik­lai iš­da­vu­sios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­me (li­cen­ci­jo­je) nu­sta­ty­tų ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los vyk­dy­mo są­ly­gų.
Įver­ti­nu­si VMVT, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos raš­tu pa­teik­tas in­for­ma­ci­jas, Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad Įmo­nė veik­lą vyk­do pa­žei­džiant įmo­nei iš­duo­to tar­šos lei­di­mo są­ly­gas. Apie tai spa­lio 17 d. su­ra­šy­ta lais­vos for­mos pa­žy­ma „Apie ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los vyk­dy­mo są­ly­gų įver­ti­ni­mą“. Raš­tas su šia in­for­ma­ci­ja pa­sie­kė ne tik pe­lai­tiš­kius, bet ir bu­vo iš­siųs­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai