Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Var­ka­lių fer­mo­je ne­li­ko kiau­lių

Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­džių šių gy­vu­lių ne­li­ko Ku­lių fer­mo­se, o rug­sė­jo mė­ne­sį pas­ku­ti­nis par­še­lis bu­vo pa­pjau­tas ir Var­ka­lių kai­mo fer­mo­je.

Ne vie­ne­rius me­tus dėl mi­nė­to ūki­nin­ko veik­los plun­giš­kių ir var­ka­liš­kių ner­vus ga­din­da­vo bai­si smar­vė – į lau­kus ve­ža­mas kiau­lių mėš­las taip dvok­da­vo, kad no­sį ries­da­vo net už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo fer­mos. Ūki­nin­kas nuo­lat su­lau­kdavo tik­rin­to­jų, ne kar­tą bu­vo ­baus­tas, o pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je dėl ga­li­mo ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo net­gi at­si­dū­rė tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je.
Da­bar kiau­lių Var­ka­liuo­se K. Ba­gins­kas ne­be­au­gi­na. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius prieš ke­le­tą die­nų pa­tvir­ti­no, jog rug­sė­jo mė­ne­sį ūki­nin­kas iš­pjo­vė pas­ku­ti­nius par­še­lius.
„Var­ka­lių fer­mo­je K. Ba­gins­kas kiau­lių ne­be­lai­ko. Pas­ku­ti­nį kar­tą VMVT spe­cia­lis­tai ten lan­kė­si rug­sė­jo vi­du­ry­je, jo­kių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, gy­vu­lių ne­be­bu­vo, tvar­tai iš­va­ly­ti“, – sa­kė vir­ši­nin­kas.
Be­je, rug­pjū­čio pa­bai­go­je kai­my­ni­nė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja bu­vo pa­skelb­ta af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­ta te­ri­to­ri­ja, mat Dau­gė­dų se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je su­me­džio­tas už­si­krė­tęs šer­nas. Mū­sų ūki­nin­kams taip pat ki­lo di­des­nė ri­zi­ka su­si­dur­ti su kiau­lių ma­ru, o K. Ba­gins­kas tuo me­tu tu­rė­jo dar apie šim­tą par­še­lių. Nors į jo ūkį ma­ras ne­įsi­su­ko, kiau­les ne­tru­kus jis lik­vi­da­vo.
„Ko­kie ūki­nin­ko pla­nai, aš ne­ži­nau. Vie­ta, kaip sub­jek­tas, Var­ka­liuo­se iš­li­ko, ir jis bet ka­da ga­lės at­nau­jin­ti kiau­lių au­gi­ni­mą. Ki­tuo­se ra­jo­nuo­se jo ūki­nė veik­la te­be­vyk­do­ma“, – pri­dū­rė V. Gai­lius.
Tai­gi, no­sį rie­čian­čios smar­vės iš Var­ka­lių fer­mų bent jau ku­rį lai­ką gy­ven­to­jai ne­užuos. Tie­sa, ta­me pa­čia­me kai­me yra nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, iš ku­rių, kaip ma­no­ma, ir­gi ga­li pa­sklis­ti ne­ma­lo­nių kva­pų.
K. Ba­gins­kas Var­ka­lių kai­mo fer­mo­je veik­lą pra­dė­jo 2004 m. su 1200 kiau­lių. Me­tais anks­čiau bu­vo įsi­gi­jęs fer­mą Ku­liuo­se. Palaips­niui gy­vu­lių au­gi­ni­mą iš­plė­tė dvi­gu­bai, įren­gė sker­dyk­lą ir mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę, įsi­gi­jo kiau­lių kom­plek­są Ši­lu­tės ra­jo­ne, Že­mai­ti­jos re­gio­ne ati­da­rė dau­giau nei 30-ies par­duo­tu­vė­lių tin­klą. Per me­tus Var­ka­liuo­se ir Ku­liuo­se iš vi­so už­au­gin­da­vo apie 4 tūkst. par­še­lių. Ku­liuo­se kiau­lių au­gi­ni­mo at­si­sa­kė jau anks­čiau, o Var­ka­liuo­se, kaip mi­nė­ta, rug­sė­jo mė­ne­sį.
Ne­ma­lo­nu­mai su tei­sė­sau­ga K. Ba­gins­kui pra­si­dė­jo per­nai. Ge­gu­žės 30 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bo­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mius, nu­ma­ty­tus Bau­džia­mojo ko­dek­so 220 str. 1 d. ir 222 str. 1 d. (Ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, tur­tą ar pel­ną pa­tei­ki­mas ir Ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas). Įtar­ta, jog ga­li­mai da­lis kiau­lių au­gi­nama ir par­duo­da­ma ne­ap­skai­tant, o sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių, į de­kla­ra­ci­jas įra­šo­mi ne­tei­sin­gi duo­me­nys. Tę­siant ty­ri­mą, gruo­džio mė­ne­sį pa­rei­gū­nai at­li­ko apie 50 kra­tų vi­sa­me Že­mai­ti­jos re­gio­ne, su­si­ju­sių su kiau­lių au­gin­to­ju (au­to­mo­bi­liuo­se, par­duo­tu­vė­se, ūkiuo­se, ofi­se, sker­dyk­lo­je, dar­buo­to­jų na­muo­se). Ra­do ga­li­mai neap­skai­ty­tų pi­ni­gų – apie 30 tūkst. eu­rų. Įta­ri­mai bu­vo pa­reikš­ti 6 as­me­nims, 4 iš jų bu­vo su­lai­ky­ti. Ty­ri­mas tę­sia­si.

Li­na MOTUŽIENĖ

alfa.lt nuotraukoje: Ūkininkas K. Baginskas (dešinėje) dabar žvelgia jau į tuščią kiaulių kompleksą – rugsėjo mėnesį Varkalių fermose jis likvidavo paskutinius paršelius.

Komentarai
Kiti straipsniai