Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Ne­pri­klau­so­mo­je val­dy­bo­je – ir ne­pri­klau­so­ma „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vė

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad iš­rink­tos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bos. Nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas „Plun­gės ži­nioms“ pa­var­džių ir ne­at­sklei­dė, ta­čiau ki­tiems ra­jo­no laik­raš­čiams pa­tvir­ti­no val­dy­bų na­rių pa­var­des.

At­ran­kos ko­mi­si­jai va­do­va­vo „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas, jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas ir Vie­tos ūkio sky­riui lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Ar­vy­das Liu­ti­ka.
Įmo­nių – UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – val­dy­bo­se yra po 5 na­rius, tarp ku­rių trys tu­ri bū­ti ne­pri­klau­so­mi.
Tai­gi su­for­muo­tos to­kios ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos.
„Plun­gės van­de­nų“ val­dy­bo­je dirbs ne­pri­klau­so­mi na­riai: eko­no­mis­tė-au­di­to­rė Lau­ra Gar­ben­čiū­tė-Ba­kie­nė, ke­lių ki­tų įmo­nių val­dy­bo­se esan­tis Vai­do­tas Ba­ly­nas ir in­ži­nie­rius Ša­rū­nas Prie­skie­nis.
„Plun­gės au­to­bu­sų par­ko“ val­dy­bo­je bus anks­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­re dir­bu­si eko­no­mis­tė Dai­va Biu­ju­tė, tei­si­nin­kas M. P. ir trans­por­to sri­ties spe­cia­lis­tas pa­lan­giš­kis Mo­des­tas Če­pon­kus.
UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bo­je dar­buo­sis stra­te­gi­nį pla­na­vi­mą bei eko­no­mi­ką iš­ma­nan­tis Jus­ti­nas Šim­kus, Aly­taus ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas ir ne­pri­klau­so­ma „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti tei­si­nin­kė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va.
Ga­vus tei­gia­mas pa­žy­mas iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, šie ne­pri­klau­so­mi val­dy­bos na­riai ga­lės pra­dė­ti dar­bą mi­nė­tų įmo­nių val­dy­bo­se už at­ly­gį, ku­rį su­da­rys vie­nas ket­vir­ta­da­lis įmo­nės di­rek­to­riaus al­gos.
Ne­pri­klau­so­ma „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti tei­si­nin­kė, Plun­gės ši­lu­mos tin­klų val­dy­bos na­re ta­pu­si M. Cha­ri­to­no­va vie­šai pa­ža­dė­jo „iš­ana­li­zuo­ti vi­sus įmo­nės do­ku­men­tus ir iš­kas­ti tai, dėl ko li­be­ra­lai taip ne­no­rė­jo, kad ten ji pa­tek­tų“. „O kai iš­ka­siu, tai tik­rai ne­ty­lė­siu ir nie­kam ne­si­lanks­ty­siu. Vie­ną kar­tą tu­ri bū­ti įves­ta Plun­gė­je tvar­ka. Ga­na čia tų šei­my­ni­nių biz­nių ne­są­mo­nių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Bai­gė­si tie lai­kai, kai ga­lė­jo da­ry­ti ką no­ri, at­ei­na nau­ja kar­ta!“, – ka­rin­gai nu­si­tei­ku­si ne­se­niai so­cia­li­nia­me tin­kle pa­skel­bė ne­pri­klau­so­ma val­dy­bos na­rė.

Nuotraukoje: Alytaus šilumos tinklų direktorius M. Ne­var­daus­kas darbuosis Plungės šilumos tinklų valdyboje.

Komentarai
Kiti straipsniai