Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Kon­kur­są lai­mė­jęs pie­ši­nys per­pieš­tas ant La­bar­džių au­to­bu­so sto­te­lės pa­vil­jo­no

Pa­aiš­kė­jo pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­gus eis­mas ke­ly­je“ lai­mė­to­jai. Kon­kur­se var­žė­si be­veik 270 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos. At­rink­ti ge­riau­si 6 pie­ši­niai, ku­rie bus per­pieš­ti ant au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nų. Kon­kre­tūs pa­vil­jo­nai bus iš­rink­ti pa­gal lai­mė­ju­sių da­ly­vių gy­ve­na­mą­ją vie­to­vę ir per­pieš­ti ne­to­li kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Lie­tu­va bu­vo su­skirs­ty­ta į tris te­ri­to­ri­jas ir kiek­vie­no­je at­rink­ti 2 la­biau­siai te­mą at­spin­din­tys pie­ši­niai. Kon­kur­sui pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių ir kvies­ti­nių sve­čių. Tarp nu­ga­lė­to­jų pa­te­ko ir Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro vai­kų už­im­tu­mo gru­pė „Būk ma­no drau­gas“ na­rių Au­gus­tės Bra­zai­tės, Edu­ar­dos Ko­re­nev­sky­tės, Da­ri­jos Si­mo­nai­ty­tės (so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ais­tė Pui­do­kai­tė) dar­bas. Tre­čia­die­nį mer­gai­čių pie­ši­nys bu­vo per­pieš­tas ant La­bar­džių kai­me esan­čios au­to­bu­sų sto­te­lės.
Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma at­kreip­ti eis­mo da­ly­vių dė­me­sį į sau­gaus eis­mo svar­bą, ska­tin­ti eis­mo da­ly­vius ke­liuo­se ir gat­vė­se elg­tis at­sa­kin­gai, gerb­ti vie­niems ki­tus, ne­vir­šy­ti leis­ti­no, sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio. Pa­grin­di­niai kon­kur­si­nių dar­bų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai – te­ma­ti­kos ati­ti­ki­mas, idė­jos ir for­mos ori­gi­na­lu­mas, me­ni­nis ir tech­ni­nis spren­di­mas, dar­bų ko­ky­bė, prak­ti­nio pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bė, kū­ry­biš­ku­mas, pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ak­tu­a­lu­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai