Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Ant li­go­ni­nės sto­go esan­ti sau­lės elek­tri­nė jau ga­mi­na elek­trą

Per me­tus – 50 000 Kwh elek­tros ener­gi­jos. Bū­tent tiek elek­tros tu­rė­tų pa­ga­min­ti fo­to­vol­ti­nė sau­lės elek­tri­nė, sa­vo dar­bą pra­dė­ju­si šią va­sa­rą. Tam tiks­lui ant mū­sų li­go­ni­nės sto­go bu­vo už­kel­ta ir su­mon­tuo­ta dau­giau nei pus­an­tro šim­to fo­to­vol­ti­nės elek­tri­nės mo­du­lių, ku­rie ga­mi­na nuo­la­ti­nę elek­tros sro­vę tie­sio­giai iš sau­lės.

„Plun­gės li­go­ni­nė­je įreng­ta sau­lės elek­tri­nė“ – to­kią nau­jie­ną sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je spa­lio 14 die­ną pa­skel­bė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė.
Šio su­ma­ny­mo įgy­ven­di­ni­mas pra­si­dė­jo dar 2018 me­tais, kai lie­pos mė­ne­sį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (APVA) pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nę „At­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių pa­nau­do­ji­mas vi­suo­me­nės ir gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tuo­se“. Mū­sų li­go­ni­nė ne­dels­da­ma pa­tei­kė pa­raiš­ką pro­jek­tui „50 kW fo­to­vol­ti­nės sau­lės elek­tri­nės įren­gi­mas VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je“.
Šių me­tų sau­sio 14 d. bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis, APVA įsi­pa­rei­go­jo skir­ti 48 566 eu­rų (80 proc. pro­jek­to ver­tės). Li­ku­sią su­mą (20 proc.) įsi­pa­rei­go­jo fi­nan­suo­ti VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė.
Pa­skel­bus kon­kur­są ir įvyk­džius su­pap­ras­tin­tą ma­žos ver­tės pir­ki­mą, įren­gi­mo dar­bų lai­mė­to­ju ta­po UAB „Sau­lės grą­ža“. Su šia ben­dro­ve bu­vo pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis už 50 578 eu­rus.
Ba­lan­džio 30 die­ną pra­si­dė­jo sau­lės elek­tri­nės įren­gi­mo dar­bai: ant pa­grin­di­nio li­go­ni­nės pa­sta­to bu­vo su­mon­tuo­tas 161 fo­to­vol­ti­nės elek­tri­nės mo­du­lis, tech­ni­nia­me aukš­te įreng­ti 2 įtam­pos kei­tik­liai – in­ver­te­riai, sau­lės elek­tri­nė in­teg­ruo­ta į ESO tin­klą, elek­tros skirs­tyk­lo­je su­mon­tuo­ta jė­gos spin­ta su dvi­gu­ba ap­skai­ta, ku­ri pa­ro­do, kiek elek­tros pa­ga­mi­na sau­lės elek­tri­nė ir kiek elek­tros ener­gi­jos ati­duo­da į elek­tros tin­klus. Taip pat įreng­ta ste­bė­ji­mo bei duo­me­nų kau­pi­mo sis­te­ma.
Bir­že­lio 22 die­ną sau­lės elek­tri­nė pra­dė­jo ga­min­ti elek­trą. Pla­nuo­ja­ma, kad fo­to­vol­ti­nė sau­lės elek­tri­nė per me­tus pa­ga­mins apie 50 000 Kwh elek­tros ener­gi­jos, li­go­ni­nės iš­lai­dos elek­tros ener­gi­jai pirk­ti su­ma­žės 6500 Eu­rų per me­tus. Sau­lės elek­tri­nės įren­gi­mas leis pa­ge­rin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nes pro­ble­mas, su­ma­žins šilt­na­mio du­jų emi­si­ją.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės ra­jo­no sav. li­go­ni­nės inf.

Nuotraukoje:  Prieš kelis mėnesius ant ligoninės pastato stogo buvo sumontuotas 161 fotovoltinės elektrinės modulis.

Komentarai
Kiti straipsniai