Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Vin­gio gat­vės gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja dėl vyk­do­mų Jū­ros upės kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo dar­bų

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je so­cial­de­mok­ra­tas Vik­to­ras Kra­ji­nas pa­gar­si­no pa­reiš­ki­mą, gau­tą iš Vin­gio gat­vės gy­ven­to­jų, dėl vyk­do­mų Jū­ros upės kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo dar­bų.

Gy­ven­to­jų pa­reiš­ki­me ra­šo­ma, kad at­lie­kant ka­si­mo dar­bus bu­vo už­vers­ta se­no­ji Jū­ros upės va­ga, į ku­rią gy­ven­to­jai pa­pil­do­mai, ne­skai­tant me­lio­ra­ci­jos įren­gi­mo, sa­vo lė­šo­mis nu­si­ve­dė lie­taus van­dens dre­na­žus. Anot Ta­ry­bos na­rio, taip pat bu­vo su­ga­din­ti me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niai. Šią in­for­ma­ci­ją jam pa­tvir­ti­no dar­bus at­lie­kan­tis dar­bų va­do­vas. Vin­gio ir ke­li Nau­jo­sios gat­vės na­mų gy­ven­to­jai yra su­ne­ri­mę, nes pra­si­dė­jus ru­dens lie­tums, pra­dės tvin­ti na­mų rū­siai ir ga­ra­žai. Dėl to gy­ven­to­jai ga­li pa­tir­ti ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių dėl tur­to su­ga­di­ni­mo. Taip pat iš­ki­lo klau­si­mas, ar įver­tin­ta ri­zi­ka įren­giant Jū­ros vin­gio ir po­il­sio zo­ną dėl nu­ties­tų elek­tros įtam­pos lai­dų. V. Kra­ji­nas pra­šė me­ro An­ta­no Čer­nec­kio iš­si­aiš­kin­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir raš­tu in­for­muo­ti, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, kad su­si­da­riu­si pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta.
A. Čer­nec­kis, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mus, sa­kė, kad pra­dė­jus reng­ti po­il­sio zo­nos įren­gi­mo pro­jek­tą, pa­da­ry­ta sche­ma, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kaip su­jung­ti gy­ven­to­jų nu­si­ties­tas at­ša­kas, kad ­bū­tų išvengta už­tvin­dy­mo. Pro­ble­ma ta, kad vi­so mies­to cen­tro lie­taus van­duo že­myn te­ka į va­ly­mo įren­gi­nius. Prie upės yra van­dens va­ly­mo įren­gi­nys, kad van­duo su naf­tos pro­duk­tais ne­pa­tek­tų į ben­drą sis­te­mą. Da­bar to­je vie­to­je ren­gia­ma mau­dyk­la, tad rei­kia nu­ties­ti vamz­dį iš naf­tos pro­duk­tų gau­dyk­lės už tos vie­tos, kur mau­dy­sis žmo­nės, ar­čiau til­to. „Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra nu­ma­čiu­si lė­šų šiam su­jun­gi­mui ir nu­ve­di­mui, kad van­dens tel­ki­ny­je tu­rė­tu­me šva­rų van­de­nį. Iš gy­ven­to­jų kie­mų už­terš­tas van­duo bėgs už mau­dyk­los. Tai nė­ra ge­riau­sias va­rian­tas, ta­čiau to­kiu bū­du da­bar iš­sprę­si­me šia pro­ble­mą“, – aiš­ki­no A. Čer­nec­kis.
V. Kra­ji­nas pri­mi­nė ir dar vie­ną klau­si­mą – dėl elek­tros lai­dų, nes stul­pui iš­vir­tus ar lai­dui nu­kri­tus į van­de­nį, jei­gu ja­me bū­tų žmo­nių, pa­sek­mės bū­tų la­bai skau­džios. Me­ras at­sa­kė, kad ties mau­dyk­la lai­dų nė­ra, jie yra už jos. Pro­jek­tas de­rin­tas su elek­tros tin­klais, ta­da prie­kaiš­tų nie­kas ne­tu­rė­jo. „Pra­šė­me ir anks­čiau, kad tie lai­dai bū­tų iš­kel­ti prie gat­vės, ta­čiau nie­kas ne­su­ti­ko, nes at­ra­mos ir elek­tros li­ni­jos ne­se­niai keis­tos. No­rint šį rei­ka­lą ga­li­ma tvar­ky­ti sa­vo­mis lė­šo­mis, bet tai kai­nuo­tų apie 90 tūkst. Eur. Įgy­ven­di­nat bet ko­kį pro­jek­tą, tie stul­pai ten truk­dys. At­eis die­na, kai li­ni­ja bus nu­kel­ta, tu­rės bū­ti ka­be­liai ne lau­kų vi­du­ry­je, o pa­ke­lė­je“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius pa­pil­dė, kad vyk­dant pro­jek­tą, bus da­ro­mi su­tvir­ti­ni­mai ir ren­gia­mos pa­pil­do­mos ap­sau­gos.
Tę­siant dis­ku­si­ją, Juo­zas Bars­tei­ga klau­sė, ar įren­gus po­il­sio zo­ną ir mau­dyk­lą, su­pla­nuo­ta to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. „Kaip to­je vie­to­je bus spren­džia­mos trans­por­to pro­ble­mos?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. A. Čer­nec­kis pa­aiš­ki­no, kad anks­čiau pla­nuo­ta įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ta­čiau tam neužteko lė­šų. Au­to­mo­bi­liu at­vy­ku­siems gy­ven­to­jams teks jį pa­lik­ti gat­vė­je, link par­ko pu­sės. „Pro­pa­guo­ja­me svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, to­dėl rei­kė­tų at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiu ar­ba at­ei­ti pės­čio­mis. Ne­pro­pa­guo­ja­me to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lių su­va­žia­vi­mo ar grūs­čių. Da­bar vi­si įpra­tę iki pat vie­tos pri­va­žiuo­ti. At­ei­ty­je gal­būt pavyks aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams įrengti iš ko­kios nors ki­tos pro­gra­mos jei­gu ma­ty­si­me, kad yra bū­ti­ny­bė“, – sa­kė me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Vingio ir dalis Naujosios gatvės gyventojų nerimauja, ar prasidėjus rudens lietums neims tvinti jų namų rūsiai ir garažai.

Komentarai
Kiti straipsniai