Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Val­dy­bos su­for­muo­tos, bet pa­var­džių kol kas ne­įvar­dins

Kad Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bos kei­sis iš es­mės, pa­skelb­ta tuoj po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų pa­va­sa­rį. Tuo­met ža­dė­ta, kad jos bus ne­pri­klau­so­mos ir efek­ty­vios, ta­čiau, re­gis, jos taps vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio įran­kiu kon­tro­liuo­ti ir val­dy­ti šias įmo­nes.

Tuoj po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų, įvy­ku­sių šių me­tų pa­va­sa­rį, lė­mu­sių val­dan­čia­ją dau­gu­mą, po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gės“ ved­lys ir Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus, ne­se­niai įsi­pai­nio­jęs į ga­li­mą ko­rup­ci­jos skan­da­lą, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je be užuo­lan­kų pa­reiš­kė, kad pir­miau­sia bus sie­kia­ma per­tvar­ky­ti Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bas. Tuo­kart ža­dė­jo, jog jos bus ne­pri­klau­so­mos ir dirbs efek­ty­viai.
Įgy­ven­din­ti val­dan­čių­jų tiks­lus im­ta­si rug­pjū­tį: tą­kart pa­skelb­tos kan­di­da­tų at­ran­kos į UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ne­pri­klau­so­mų val­dy­bos na­rių vie­tas.
Dar ne­iš­rin­kus nau­jų įmo­nių „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų, rug­sė­jo pa­bai­go­je ra­jo­ne ki­lo ga­li­mas ko­rup­ci­jos skan­da­las, į ku­rį pa­kliu­vo to­kių val­dy­bų rin­ki­mo ini­cia­to­riai. UAB „Plun­gė ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas vie­šai pa­reiš­kė apie da­ro­mą „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir jos ben­dra­tur­čio, Ta­ry­bos na­rio da­ro­mą spau­di­mą jam. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­pa­neig­ta, kad į šios įmo­nės val­dy­bą pre­ten­duo­ja kaip „ne­pri­klau­so­ma“ kan­di­da­tė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va, pri­klau­san­ti „Vie­nin­gai Plun­gei“.
Nors iš pra­džių pas­ta­ro­ji tai ban­dė neig­ti, vė­liau vis­gi pri­pa­ži­no, jog pa­tei­kė kan­di­da­tū­rą į šios įmo­nės val­dy­bos at­ran­ką.
Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, į UAB „Plun­gės van­de­nys“ val­dy­bą kaip „ne­pri­klau­so­mas“ kan­di­da­tas bu­vo siū­lo­mas ir „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vo, Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­nus Os­val­das. Pas­ta­ra­sis prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus pa­gar­sė­jo sa­vo sek­sis­ti­niais ir ne­švan­kiais ko­men­ta­rais so­cia­li­nia­me tin­kle.
Kan­di­da­tai do­ku­men­tus į UAB „Plun­gės van­de­nys“ val­dy­bą ga­lė­jo teik­ti iki rug­pjū­čio 29 d., UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bą – iki rug­pjū­čio 31 d., o UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bą – iki rug­sė­jo 9 d.
Nors pra­ėjo dau­giau nei mė­nuo, Sa­vi­val­dy­bė dar ne­pa­skel­bė nau­jų val­dy­bų su­dė­čių. Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, jos iš­rink­tos. Tai pir­ma­die­nio ry­te pa­tvir­ti­no ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas: „Val­dy­bos iš­rink­tos, ta­čiau pa­teik­ti už­klau­si­mai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT).“
Di­rek­to­rius pa­ža­dė­jo, jog kai tik bus gau­ti STT at­sa­ky­mai, val­dy­bos na­rių pa­var­dės bus pa­skelb­tos. Tuo­met ir pa­aiš­kės, kiek jos „ne­pri­klau­so­mos“.

Nuotraukoje: Plungės oligarchu tituluojamas L. Skierus (centre) žadėjo, jog Savivaldybės įmonių valdybos bus nepriklausomos. Netrukus paaiškės, kiek jo pasakyme buvo tiesos.

Komentarai
Kiti straipsniai