Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ūki­nin­kas M. Kak­tys po mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sios ne­lai­mės nu­baus­tas bau­da

„Gy­ve­ni­mas tę­sia­si, ir ūki­nin­kau­ti man rei­kia to­liau…“ – tar­da­mas pas­ku­ti­nį žo­dį teis­me, kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ūki­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys (gim. 1961 m.). Apie jo ūky­je nu­ti­ku­sią ne­lai­mę, kai si­lo­so ru­lo­nas už­mu­šė dar­bi­nin­ką P. N. (gim. 1953 m.), jau ra­šė­me anks­čiau, o spa­lio 10 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me vy­rui bu­vo pa­skelb­tas nu­ta­ri­mas: jis pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą dėl sau­gių dar­bo są­ly­gų ne­už­tik­ri­ni­mo ir nu­baus­tas mi­ni­ma­lia pi­ni­gi­ne bau­da.

Ne­lai­mė

Šių me­tų ko­vo 8-osios ry­tą ūki­nin­ko M. Kak­čio ūky­je, esan­čia­me Ly­gių­jų kai­me (Pla­te­lių sen.), vy­ko gy­vu­lių šė­ri­mas, bu­vo ruo­šia­mas pa­ša­rų mi­ši­nys. Teles­ko­pi­nį krau­tu­vą „Ma­ni­tou“ vai­ra­vęs M. Kak­tys pa­ša­ro kom­po­nen­tus kro­vė į pa­ša­rų mai­šy­tu­vą-da­ly­tu­vą. Si­lo­so ru­lo­nai, sve­rian­tys apie 0,7 to­nos, bu­vo ša­lia, bet nuo jų tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­ta po­lie­ti­le­no plė­ve­lė. Tą dar­bą at­li­ko ūky­je dir­ban­tis dar­buo­to­jas P. N. iš gre­ti­mo Ant­sie­nių kai­mo. Vie­nas ru­lo­nas pra­ra­do sa­vo for­mą ir ap­griu­vo. M. Kak­tys pri­va­žia­vęs te­les­ko­pi­niu krau­tu­vu tą ru­lo­ną kau­šu-grieb­tu­vu su­spau­dė ir pa­kė­lė į ko­kių 2 m aukš­tį, ta­da pa­ma­tė, kad yra li­ku­si da­lis plė­ve­lės. Tuo pat me­tu pri­ėjęs dar­bi­nin­kas pra­dė­jo plė­ve­lės li­ku­tį tem­ti že­myn, nors ūki­nin­kas esą ir šau­kė jam ne­lįs­ti. Ta­da si­lo­so ru­lo­nas iš­sly­do ir kri­to tie­siai ant dar­bi­nin­ko, ku­ris mi­rė įvy­kio vie­to­je nuo dau­gy­bi­nių gal­vos sri­ties su­ža­lo­ji­mų.

Ty­ri­mas

Dėl ne­lai­mės bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įvy­kį ty­rė ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (VDI). Pas­ta­ro­ji ins­pek­ci­ja įvar­di­jo šias ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be prie­žas­tis: sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nio tei­sės ak­to (dar­buo­to­jams pri­va­lo­mų vyk­dy­ti in­struk­ci­jų, tai­syk­lių ir kt.) rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas; dar­bo prie­mo­nės ne­ati­ti­ki­mas sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mams.
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra bir­že­lio 6 die­ną pri­ėmė nu­ta­ri­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 straips­nio 1 da­lį (Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas) nu­trauk­ti ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad M. Kak­tys sa­vo veiks­mais pa­da­rė tik ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nu­ma­ty­tą LR ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so 96 str. (Dar­bo įsta­ty­mų, dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mas), bet ne ne­at­sar­gų nu­si­kal­ti­mą.​​
Nu­trau­kus ty­ri­mą, ūki­nin­ko, ku­rio ūky­je žu­vo dar­bi­nin­kas, lau­kė jau ne bau­džia­mo­ji, o ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la. VDI Šiau­lių te­ri­to­ri­nis sky­rius rug­sė­jo pa­bai­go­je su­ra­šė M. Kak­čiui pro­to­ko­lą pa­gal ANK 96 str. 4 d. ir iš­siun­tė Plun­gės apy­lin­kės teis­mui.

Ad­mi­nist­ra­ci­nis kal­ti­ni­mas

Spa­lio 10 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­mų tei­sė­jas Vir­gi­ni­jus Ge­dei­kis at­ver­tė ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­to M. Kak­čio by­lą ir tą pa­čią die­ną pa­skel­bė nu­tar­tį.
Ūki­nin­kui bu­vo pa­reikš­tas toks ad­mi­nist­ra­ci­nis kal­ti­ni­mas: M. Kak­tys, bū­da­mas darb­da­viu, tu­rė­jo su­da­ry­ti dar­buo­to­jui sau­gias ir svei­ka­tai ne­kenks­min­gas dar­bo są­ly­gas jam pri­klau­san­čia­me ūky­je, bet to ne­pa­da­rė, dėl to įvy­ko ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas. T. y. prie fer­mos esan­čio­je pa­ša­rų ruo­ši­mo aikš­te­lė­je, at­lie­kant si­lo­so ru­lo­nų ga­be­ni­mo ir kro­vos dar­bus te­les­ko­pi­niu krau­tu­vu „Mo­ni­tou“, nau­do­jo uni­ver­sa­lų kau­šą su pri­spau­di­mo kon­struk­ci­niais ele­men­tais, ku­ris ga­min­to­jo nu­ro­dy­mu skir­tas vež­ti įvai­riems bi­riems pro­duk­tams ūky­je (mėš­lui, si­lo­sui, šiau­dams, šie­nui), nors ru­lo­nų ga­be­ni­mui ga­min­to­jas nu­ro­do nau­do­ti ru­lo­no grieb­tu­vus. M. Kak­tys ne­įver­ti­no ri­zi­kos, kad pa­kė­lus apie 700 kg sve­rian­tį si­lo­so ru­lo­ną (ku­ris di­des­nis nei kau­šas) ir tin­ka­mai ne­su­spau­dus jo grieb­tu­vais, pa­kel­tas kro­vi­nys ga­li iš­kris­ti. Ka­dan­gi taip ir nu­ti­ko, dėl ko įvy­ko mir­ti­na ne­lai­mė, ūki­nin­kas pa­žei­dė Dar­bo įren­gi­nių nau­do­ji­mo ben­drų­jų nuo­sta­tų 6 punk­to rei­ka­la­vi­mą.

Kal­tę pri­pa­ži­no

Duo­da­mas teis­me pa­ro­dy­mus, M. Kak­tys kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si dėl įvy­ku­sios ne­lai­mės. „Ma­no kal­tė, jog ne­už­tik­ri­nau, kad tas žmo­gus ne­pri­siar­tin­tų prie pa­kel­to kro­vi­nio. Jis dir­bo le­ga­liai, bu­vo su­pa­žin­din­tas su dar­bo sau­gos tai­syk­lė­mis, bu­vo pa­si­ra­šęs, bet ta­da jų ne­si­lai­kė, o aš ne­su­ge­bė­jau už­tik­rin­ti, kad ne­si­ar­tin­tų“, – pa­sa­ko­jo ūki­nin­kas. Pri­dū­rė, jog spe­cia­laus ru­lo­no grieb­tu­vo tą­syk nau­do­ti bu­vo ne­įma­no­ma, nes ru­lo­nas bu­vo pra­sky­dęs, api­pe­li­jęs, pra­ra­dęs for­mą, ne­sta­bi­lus, to­dėl nau­do­jo grieb­tu­vą su pri­spau­dėju. Kai ru­lo­ną pa­kė­lė, no­rė­da­mas įdė­ti į da­ly­tu­vą, apa­čio­je pa­si­ma­tė li­ku­si plė­ve­lė, tad pri­bė­gęs dar­bi­nin­kas ją pa­tem­pė no­rė­da­mas nu­plėš­ti. „Šau­kiau jam – Pet­rai, ne­si­ar­tink! Bet jis timp­te­lė­jo plė­ve­lę, ru­lo­nas iš­kart kri­to tie­siai jam ant gal­vos ir pri­spau­dė prie be­to­no“, – ne­lai­mės aki­mir­ką pri­si­mi­nė M. Kak­tys. At­vy­kę me­di­kai žmo­gui pa­dė­ti ne­be­ga­lė­jo.

Pa­dė­jo žu­vu­sio­jo šei­mai, pra­šė švel­nes­nės baus­mės

Įvy­kus tra­ge­di­jai, ūki­nin­kas iš­kart apie ne­lai­mę sa­kė pra­ne­šęs žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems, ap­mo­kė­jo lai­do­tu­vių iš­lai­das. Dar­bi­nin­kas pas jį iš­dir­bo 13-ika me­tų, su žmo­na ir vai­kais gy­ve­no jam pri­klau­san­čia­me na­me, ne­mo­kė­jo nuo­mos mo­kes­čių. M. Kak­tys sa­kė gai­lė­jęs sun­kiai gy­ve­nan­čios dau­gia­vai­kės šei­mos, tad sten­gė­si jai kaip ga­lė­da­mas pa­gel­bė­ti.
„Gy­ve­ni­mas tę­sia­si, ir ūki­nin­kau­ti man rei­kia to­liau. Šie ūki­nin­ka­vi­mo me­tai bu­vo la­bai su­dė­tin­gi. Teis­mo pra­šau kuo švel­nes­nės nuo­bau­dos“, – tar­da­mas pas­ku­ti­nius žo­džius, sa­kė M. Kak­tys.

Skir­ta mi­ni­ma­li bau­da

Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal ANK 96 str. 4 da­lį pa­trauk­tas M. Kak­tys už to­kį nu­si­žen­gi­mą ga­lė­jo ti­kė­tis bau­dos nuo pen­kių šim­tų iki dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų. Teis­mas nu­ta­rė skir­ti pa­čią ma­žiau­sią bau­dą – 500 eu­rų. Mi­nė­tą su­mą tu­rės su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip per 40 ka­len­do­ri­nių die­nų. Tie­sa, nu­ta­ri­mas per 20 ka­len­do­ri­nių die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dėl saugių darbo sąlygų neužtikrinimo ūkininkui M. Kakčiui skirta administracinė nuobauda.

Komentarai
Kiti straipsniai