Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 16 d.

Svars­tė, ar ver­ta da­ly­vau­ti pro­jek­te

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu daug klau­si­mų po­sė­džiau­to­jams su­kė­lė spren­di­mo pro­jek­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, kaip part­ne­rei, da­ly­vau­ti pro­jek­te „Ikip­re­ky­bi­niai pir­ki­mai LT“. Tuo pa­čiu bu­vo siū­lo­ma pri­tar­ti Rie­ta­vo ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai.

Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ko­kią nau­dą gaus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­da­ma šia­me pro­jek­te. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad tai yra so­cia­li­nio ver­slo iš­ju­di­ni­mo sis­te­mos kū­ri­mas re­gio­ne. Šio pro­jek­to ini­cia­to­riai yra Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bė, Rie­ta­vas bū­tų tik part­ne­ris. Lau­kia­mas re­zul­ta­tas – tiek Rie­ta­ve, tiek ap­lin­ki­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se tu­rė­tų at­si­ras­ti bent po vie­ną so­cia­li­nį ver­slą. Ter­mi­nai ga­na ne­gir­dė­ti ir ne­įpras­ti, tad me­ras aiš­ki­no, kad so­cia­li­nis ver­slas ne­sie­kia pel­no. Su­mo­kė­jus dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus, gau­tą pel­ną jis grą­žin­tų at­gal į veik­lą. Per šį pro­jek­tą ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mos to­kios pa­slau­gos kaip se­ne­lių prie­žiū­ra, stei­gia­mas vai­kų cen­tras, ap­tar­nau­ja­mi gy­ven­to­jai, siū­lo­mos ki­tos įvai­riau­sių rū­šių pa­slau­gos, tei­kia­mos per so­cia­li­nį ver­slą.
Vik­to­ras Kra­ji­nas pa­ste­bė­jo, kad kol kas ne­aiš­ku, kiek pro­jek­tas tę­sis, ke­lio­mis pa­ko­po­mis vys­ty­sis ir ko­kių su­mų jo vyk­dy­mui pri­reiks. „Ar mes ga­lė­si­me iš šio pro­jek­to pa­si­trauk­ti, jei ma­ty­si­me, kad rei­ka­lai ei­na blo­gyn?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. A. Čer­nec­kis at­sa­kė, kad pa­si­trauk­ti iš da­ly­va­vi­mo pro­jek­te ga­li­ma vi­sa­da, o in­ves­tuo­ti nie­ko ne­rei­kės. Tai yra kon­kur­si­nis pro­jek­tas, tad nė­ra ga­ran­ti­jos, kad bus lai­mė­tas pir­ma­sis eta­pas. A. Moc­kus sa­kė, kad nors pir­ma­me eta­pe lė­šos ir nė­ra rei­ka­lin­gos, lie­ka ne­aiš­ku, kiek Sa­vi­val­dy­bei jų pri­reiks at­ei­ty­je. Anot me­ro, kaip jam aiš­ki­no pro­jek­to ren­gė­jai, ti­kė­ti­na, kad Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas ga­lės bū­ti už­skai­to­mas spe­cia­lis­tų dar­bu, tad fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti kaip ir ne­be­rei­kė­tų. Per­ėjus prie bal­sa­vi­mo, vi­si Ta­ry­bos na­riai šį spren­di­mo pro­jek­tą pa­tvir­ti­no.

Nuotraukoje: A. Mockus (kairėje) klausė, kokia nauda teks Savivaldybei sutikus dalyvauti siūlomame projekte.

Komentarai
Kiti straipsniai