Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Pra­si­dė­jo 10-ie­ji Rie­ta­vo TAU moks­lo me­tai

Spa­lio 3-iąją die­ną Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) pa­si­ti­ko 10-uo­sius moks­lo me­tus. Šven­tę pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės. Tra­di­ciš­kai kar­tu su­gie­do­tas ir Rie­ta­vo TAU him­nas, po ku­rio at­si­svei­ki­ni­mo do­va­nė­lė įteik­ta sen­jo­rų cho­ro „Ri­ve­da“ va­do­vei Vil­mai Jo­ku­baus­kai­tei.

V. Jo­ku­baus­kai­tė pa­si­trau­kia iš va­do­vės pa­rei­gų. To­liau sen­jo­rus dai­nuo­ti mo­kys kul­tū­ros cen­tro cho­ro va­do­vė Vy­tau­tė Jo­nuš­kie­nė. Bu­vu­siai cho­ro va­do­vei TAU di­rek­to­rė Al­vy­ra An­dri­jaus­kie­nė dė­ko­jo už nuo­šir­dų dar­bą ir lin­kė­jo gra­žių ir kū­ry­bin­gų kon­cer­tų dir­bant su jau­ni­mu. Po mu­zi­ki­nės įžan­gos TAU di­rek­to­rė su­pa­žin­di­no vi­sus su pro­jek­ti­ne veik­la, nu­ma­to­mo­mis veik­lo­mis at­ei­nan­čiais me­tais, pri­sta­tė pa­ki­tu­sią ta­ry­bos su­dė­tį. Pir­miau­sia A. An­dri­jaus­kie­nė pa­svei­ki­no sen­jo­rus su pra­ėju­sia pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na, lin­kė­jo svei­ka­tos, ben­drys­tės, drau­giš­ku­mo, ne­pa­si­duo­ti ne­gan­doms ir gy­ven­ti čia ir da­bar. „Esa­me svar­bi vi­suo­me­nės da­lis, tad ne­nu­ra­šy­ki­me sa­vęs, tęs­ki­me tra­di­ci­ją, per­duo­ki­me jau­na­jai kar­tai, kad gy­ve­ni­mas su me­tais ne­si­bai­gia. Sen­jo­rų gy­ve­ni­mo iš­min­tis, pa­tir­tis ir ge­ru­mas – ne­iš­sen­kan­tis ver­ty­bių šal­ti­nis, iš ku­rio jau­no­ji kar­ta ga­li sem­tis stip­ry­bės dirb­da­ma kas­die­nius dar­bus. Rei­kia džiaug­tis, kad sen­jo­rai yra ak­ty­vūs ir žin­gei­dūs, sie­kia ju­dė­ti, dai­nuo­ti, no­ri bū­ti svei­kes­ni. Vie­nat­vės jaus­mo Rie­ta­vo TAU sen­jo­rai ne­be­jau­čia, su­si­bū­rę drau­gėn, tu­ri su kuo pa­si­da­lin­ti min­ti­mis, emo­ci­jo­mis, pa­tir­ti­mi“, – kal­bė­jo A. An­dri­jaus­kie­nė. Nors „stu­den­tų“ gre­tos au­ga, ne­iš­ven­gia­mai ap­lan­ko ir ne­tek­tys. Ana­pi­lin iš­ėję sen­jo­rai pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.
Or­ga­ni­za­ci­nio TAU dar­bo ver­pe­te su­ka­si ta­ry­ba, ku­ri šiuos me­tus pa­si­tin­ka pa­ki­tu­si. Bu­vęs met­raš­ti­nin­kas Pet­ras Leng­ve­nis iš­ly­dė­tas Am­ži­ny­bėn, jį pa­kei­tė Ge­no­vai­tė Čes­naus­kie­nė. Pa­dė­ka įteik­ta ir Bro­ne­lei Srė­ba­lie­nei už il­ga­me­tį bu­hal­te­ri­nį dar­bą, jos vie­to­je dar­buo­sis Al­do­na Pau­laus­kie­nė. Pri­sta­ty­tos ir fa­kul­te­tų de­ka­nės bei pro­de­ka­nės – bui­ties kul­tū­ros fa­kul­te­to de­ka­nė Gra­ži­na Grik­šie­nė, pro­de­ka­nė Jo­vi­ta Da­mu­lie­nė, kul­tū­ros fa­kul­te­to de­ka­nė Ele­na Stan­ko­vi­čie­nė, pro­de­ka­nė Ro­žė Sta­nie­nė, na­mų ūkio fa­kul­te­to de­ka­nė Da­nu­tė Moc­kie­nė, pro­de­ka­nė Jad­vy­ga Gu­daus­kie­nė, svei­ka­tin­gu­mo fa­kul­te­to de­ka­nė Liu­ci­ja Bul­vy­die­nė, pro­de­ka­nė Pet­ru­tė Bul­vy­dai­tė.
Kal­bant apie moks­lų ba­rus, jie la­bai pla­tūs ir įvai­ria­pu­siš­ki. Šių me­tų nau­jie­na – vie­na die­na per mė­ne­sį bus ski­ria­ma po­kal­biams prie ap­va­lio­jo sta­lo tam tik­ra te­ma. Dvi die­nos skir­tos svei­ka­ti­ni­mui, ki­ta – me­nams, dar ki­ta – ben­dram pa­skai­tų cik­lui. Sen­jo­rai lan­ko cho­rą, tau­ti­nius šo­kius, mo­der­niuo­sius šo­kius, da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se ir fes­ti­va­liuo­se. Spa­lio 17 d. nu­ma­ty­ta ru­dens gė­ry­bių šven­tė, vė­liau – Ad­ven­ti­nė va­ka­ro­nė, ju­bi­lie­ji­nių su­kak­čių mi­nė­ji­mas, že­mai­tiš­kų kal­nų gie­do­ji­mas ir kt. Pa­va­sa­rį vyks ju­bi­lie­ji­nė Rie­ta­vo TAU 10-me­čio šven­tė. Pa­si­džiaug­ta ir „stu­den­tais“: po­etės G. Čes­naus­kie­nės ei­lė­mis, fo­to­gra­fo Sta­sio Už­ga­lio nuo­trau­ko­mis, jo na­muo­se įreng­tu ąso­čių mu­zie­ju­mi, ska­niau­sių sū­rių ga­min­to­ja Jad­vy­ga Gu­daus­kie­ne, ku­rios ga­mi­niai jau ta­po Rie­ta­vo vi­zi­ti­ne kor­te­le.
Pa­kal­bė­ta ir apie TAU fi­nan­si­nius iš­tek­lius. Na­rio mo­kes­tis sie­kia 10 eu­rų, už ku­riuos sen­jo­ras ga­li lan­ky­ti ko­kius tik no­ri už­si­ė­mi­mus. Pa­grin­di­nis fi­nan­sų šal­ti­nis yra pro­jek­tai, ku­rių šie­met bus 3: „Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas – ke­lias į svei­ką gy­ven­se­ną“ (ki­ne­zi­te­ra­pi­ja), „Rie­ta­vo TAU – ko­ky­biš­kas ir ak­ty­vus se­nė­ji­mas“, „Sen­jo­rai mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je“ (kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, ba­sei­nas, edu­ka­ci­nė iš­vy­ka). Pa­reng­tas pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas ir at­ei­čiai – „So­cia­li­nė sen­jo­rų in­teg­ra­ci­ja“. Šiais moks­lo me­tais taip pat ne­trūks iš­vy­kų, eks­kur­si­jų, pla­nuo­ja­ma ju­bi­lie­ji­nė kon­fe­ren­ci­ja, sto­vyk­la.
Su nau­jų moks­lo me­tų pra­džia sen­jo­rus svei­ki­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Tiek įvai­ria­pu­sės veik­los, kiek čia pri­sta­tė­te, tur­būt joks ki­tas uni­ver­si­te­tas ne­vyk­do. Esa­te kaip iš­min­ties per­pil­dy­ti ąso­čiai, iš jū­sų ei­na ge­ru­mas, su­pra­ti­mas apie gy­ve­ni­mą. Lin­kiu, kad šis gra­žus ko­lek­ty­vas tik di­dė­tų, o jū­sų val­džiai, am­ži­nie­siems va­rik­liams, lin­kiu ir to­liau ei­ti pir­myn ir vi­sus sėk­min­gai trauk­ti į šį sū­ku­rį“, – kal­bė­jo me­ras. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas.
Šie­met į TAU klau­sy­to­jų gre­tas įsi­jun­gė 7 nau­ji na­riai: Ma­ry­tė Sau­dar­gie­nė, Vac­lo­vas Sau­dar­gas, Ade­lė Šlei­nie­nė, Liu­ci­ja Mil­te­nie­nė, Ni­jo­lė Kra­ji­nie­nė, Al­do­na Ruz­gie­nė ir Da­nu­tė Po­cie­nė. Po nau­jų na­rių pri­ėmi­mo su­teik­tas žo­dis ir pa­tiems „stu­den­tams“. Ren­gi­nio pa­bai­go­je dė­ko­ta A. An­dri­jaus­kie­nei, ku­rios pa­stan­gų ir at­si­da­vi­mo dė­ka Rie­ta­vo sen­jo­rai ne­jau­čia vie­nat­vės, tu­ri ga­li­my­bę ben­drau­ti, ke­liau­ti ir dva­siš­kai to­bu­lė­ti.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

nUOTRAUKOJE: Naujų narių priėmimas ir priesaika.

Komentarai
Kiti straipsniai