Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Plun­giš­kė kal­ti­na vy­rą su­lau­žius jai stu­bu­rą, duk­ra sto­jo tė­vo pu­sėn

Su­ža­lo­jo žmo­ną ar ta­po rie­te­nų ir kerš­to au­ka? To­kias abe­jo­nes pa­sė­jo 59 m. plun­giš­kis Va­si­li­jus Ka­li­ni­nas, pa­reiš­kęs, kad nė pirš­tu ne­pa­lie­tė su­tuok­ti­nės Re­dos. Ji tei­gia, kad vy­ras jai su­lau­žė stu­bu­rą.

Že­mės ūkio tech­ni­ka pre­kiau­jan­čios ben­dro­vė­je „Ly­tag­ra“ par­da­vė­ju dir­ban­tis V. Ka­li­ni­nas jau iš­klau­sė vie­ną nuosp­ren­dį. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas šių me­tų ko­vo 21 d. pri­pa­ži­no jį kal­tu dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir sky­rė lyg­ti­nę dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę už tai, kad su­mu­šė 61 m. žmo­ną. Mo­te­ris bu­vo gy­do­ma li­go­ni­nė­je: me­di­kai nu­sta­tė, kad jai lū­žo stu­bu­ro slanks­te­lis, su­muš­ta nu­ga­ra. To­kios trau­mos pri­lygs­ta ne­sun­kiam kū­no su­ža­lo­ji­mui. R. Ka­li­ni­nie­nei pri­teis­tas 2270 eu­rų tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas.
Nu­teis­ta­sis ne­su­tin­ka su nuosp­ren­džiu – nei­gia smur­ta­vęs, su­tuok­ti­nės pa­ro­dy­mus va­di­na iš­gal­vo­tais. Anks­čiau ne­teis­to, aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­sio V. Ka­li­ni­no skun­dą spa­lio 4 die­ną pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas.
Kon­flik­tas įsi­plies­kė per­nai rug­pjū­čio 17-ąją Plun­gė­je esan­čiuo­se Ka­li­ni­nų na­muo­se. Vy­ras esą kumš­čiu smo­gė žmo­nai į gal­vą, spy­rė į nu­ga­rą. Ko­kiu lai­ku V. Ka­li­ni­nas smur­ta­vo, tiks­liai ne­nu­sta­ty­ta. Na­muo­se bu­vu­si ne­pil­na­me­tė duk­tė nie­ko ne­ma­tė – bu­vo už­si­da­riu­si ki­ta­me kam­ba­ry­je.
R. Ka­li­ni­nie­nė į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė – aiš­ki­no ne­no­rė­ju­si to da­ry­ti, nes tą die­ną bu­vo iš­gė­ru­si. Po tri­jų die­nų mo­te­ris pa­ju­to nu­ga­ros skaus­mus. Plun­gės li­go­ni­nė­je jai bu­vo nu­sta­ty­ta trau­ma – juos­mens stu­bu­ro slanks­te­lio lū­žis. Li­go­ni­nė­je R. Ka­li­ni­nie­nė pra­si­ta­rė apie kon­flik­tą na­muo­se. Me­di­kai apie tai pra­ne­šė po­li­ci­jai. Ta­da jos vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas ir ap­klaus­tas kaip įta­ria­ma­sis.
Vy­ras tvir­ti­no, jog tą die­ną bai­gęs dar­bą pa­svei­ki­no bro­lį su gim­ta­die­niu, po to su duk­te­ri­mi lan­kė­si pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“. Ne­bu­vo iš­gė­ręs, nes rei­kė­jo vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį. „Va­ka­re su­grį­žęs į na­mus, prie žmo­nos ne­si­ar­ti­nau, nes ji bu­vo gir­tu­tė­lė – dvi sa­vai­tes be pa­lio­vos var­to­jo al­ko­ho­lį. Jo­kių kon­flik­tų, su­si­stum­dy­mų, bar­nių ne­bu­vo“, – tei­gė V. Ka­li­ni­nas. Du de­šimt­me­čius po vie­nu sto­gu pra­lei­dę su­tuok­ti­niai su­si­lau­kė dvie­jų duk­te­rų, ta­čiau da­bar gy­ve­na at­ski­ruo­se kam­ba­riuo­se, pa­sak V. Ka­li­ni­no, tik­tai dėl to, kad žmo­na ne­įvei­kia al­ko­ho­lio trau­kos. „Tris kar­tus per me­tus jai rei­kia pa­si­so­tin­ti. Tuo­met jau nie­kas ne­su­stab­dys – svai­gi­na­si taip, kad ne­at­ski­ria, kur van­duo, o kur deg­ti­nė. Ap­svai­gu­si na­muo­se klum­pa, krin­ta ant grin­dų, var­ta­lio­ja­si. Kai juo­da­sis pe­ri­odas pra­slen­ka, iš­blai­vė­ja, at­ro­do nor­ma­liai, nė la­šo ne­įsi­ū-ly­si. Mes jau pri­pra­to­me prie to­kių jos ma­ra­to­nų“, – tam­sius šei­mos gy­ve­ni­mo už­ka­bo­rius at­sklei­dė V. Ka­li­ni­nas.
Dėl žmo­nos trau­mų V. Ka­li­ni­nas kal­tas ne­si­jau­čia: „Aš jos ne­lie­čiau, ne­su­kė­liau gal­vos ir nu­ga­ros skaus­mų, stu­bu­ro slanks­te­lis ga­lė­jo lūž­ti ir ki­to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis.“ Į kal­ti­na­mo­jo pu­sę sto­jo tą die­ną su juo ben­dra­vu­si duk­tė: „Tė­vai šiaip jau su­gy­ve­na, tik­tai kai ma­mai už­ei­na „dau­gia­die­nės“, san­ty­kiai pa­krin­ka. Ta­da taip ir bu­vo – ji gė­rė nuo rug­pjū­čio 11 die­nos. Mo­ti­na sa­kė, kad tė­vas pa­da­ręs kaž­ką ne­ge­ro, ta­čiau aš tuo ne­pa­ti­kė­jau – jis ne­lin­kęs smur­tau­ti.“ Ki­ta ne­pil­na­me­tė duk­tė taip pat ne­pa­ste­bė­jo smur­to pro­ver­žių: „Su­grį­žęs na­mo tė­vas nu­ė­jo į sa­vo kam­ba­rį, jo­kio triukš­mo, bar­nių ne­gir­dė­jau, nie­kas ne­si­mu­šė, ne­si­stum­dė, ne­de­ja­vo. Po ke­lių die­nų ma­ma pa­ti iš­si­kvie­tė grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą, pa­ma­niau, kad svei­ka­ta pa­blo­gė­jo dėl gir­ta­vi­mo. Ne­ti­kiu, kad tė­vas ją dau­žė.“
R. Ka­li­ni­nie­nė dėl pa­tir­to fi­zi­nio skaus­mo kal­ti­na vy­rą: „Jis pir­mas man smo­gė į gal­vą, pas­kui dar spy­rė į nu­ga­rą. Gė­riau vais­tus, li­go­ni­nė­je gu­lė­jau sa­vai­tę, lan­kiau­si pri­va­čio­je kli­ni­ko­je“. Ben­dro­vės „Vi­čiū­nai Group“ Plun­gės įmo­nė­je dir­ban­ti mo­te­ris skun­dė­si da­bar ne­ga­lin­ti sto­vė­ti vi­są dar­bo die­ną, pa­kel­ti dau­giau kaip 10 ki­log­ra­mų, var­to­ja skaus­mą mal­ši­nan­čius vais­tus. R. Ka­li­ni­nie­nė pri­pa­ži­no, kad tą­dien bu­vo leng­vai iš­gė­ru­si, to­dėl ir ne­kvie­tė po­li­ci­jos į na­mus. Me­di­ci­nos eks­per­tas kon­sta­ta­vo, kad mo­ters stu­bu­ro slanks­te­lis ne­ga­lė­jo lūž­ti jai nu­kri­tus ant grin­dų, – to­kią trau­mą ga­lė­jo su­kel­ti stip­rūs smū­giai bu­ku ar kie­tu daik­tu į juos­me­nį.
Plun­gės tei­sė­jas Vir­gi­ni­jus Ga­dei­kis pa­ti­kė­jo R. Ka­li­ni­nie­nės žo­džiais. Smur­tau­to­ju pri­pa­žin­tam plun­giš­kiui skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė ati­dė­ta vie­niems me­tams. Nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas da­ly­vau­ti tri­jų mė­ne­sių el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je. Ta­čiau vy­ras apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė ape­lia­ci­nį skun­dą ir ti­ki­si įro­dy­ti, kad bu­vo nu­teis­tas ne­pa­grįs­tai, ob­jek­ty­viai ne­iš­nag­ri­nė­jus vi­sų by­los ap­lin­ky­bių
„Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas iš­gir­do tai, ką kal­bė­jo žmo­na. Ma­no ir ki­tų as­me­nų pa­ro­dy­mai nie­kam ne­rū­pė­jo“, – pik­ti­no­si plun­giš­kis. Teis­me kal­bė­jęs ki­tas teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Pau­lius Pet­rei­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad ant R. Ka­li­ni­nie­nės kū­no ne­bu­vo jo­kių iš­ori­nių smur­to žy­mių – mė­ly­nių, su­mu­ši­mų, krau­jos­ru­vų: „To­kių stu­bu­ro trau­mų ne­bū­na, kai žmo­gus nuo smū­gio į nu­ga­rą svy­ra pir­myn. Slanks­te­lis ga­lė­jo lūž­ti anks­čiau dėl kau­lų iš­re­tė­ji­mo. Ta­da už­ten­ka ir men­ko po­vei­kio.“
Ka­dan­gi eks­per­tų iš­va­dos dėl ne­sun­kių R.Ka­li­ni­nie­nės kū­no su­ža­lo­ji­mų ir jų ver­ti­ni­mo su­si­kir­to, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo ko­le­gi­ja, siek­da­ma pa­ša­lin­ti prieš­ta­ra­vi­mus, su­stab­dė by­lą – mo­ters stu­bu­ro trau­mos po­bū­džiui nu­sta­ty­ti skir­ta kom­plek­si­nė teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zė.

Ge­di­mi­nas Pi­lai­tis

„Lie­tu­vos ry­tas“ inf.

Nuotraukoje: V. Kalininas teigė žmonos nemušęs – stuburo slankstelį ji esą galėjusi susilaužyti kitokiomis aplinkybėmis.

Komentarai
Kiti straipsniai