Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Plun­gės vie­ša­jai bib­lio­te­kai – 80 me­tų

Vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, Plun­gės par­ke, jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka šie­met skai­čiuo­ja jau aš­tuo­nias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Se­niau­sia­me vi­so­je Plun­gė­je mū­ri­nia­me pa­sta­te – laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos erd­vė­se – šiuo me­tu įsi­kū­rę kny­gų na­mai su skai­ty­to­jais ben­drau­ja nuo 1939-ųjų.

1939-ai­siais, kai Vo­kie­ti­ja nuo Lie­tu­vos at­plė­šė Klai­pė­dos kraš­tą, bu­vo eva­kuo­ja­mos kul­tū­ros įstai­gos, taip pat ir bib­lio­te­kos. Tuo­met į Plun­gę bu­vo per­kel­ta Pa­gė­gių vals­ty­bi­nė vie­šo­ji bib­lio­te­ka.
Šie­met gar­bin­gą ju­bi­lie­jų šven­čian­ti Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka – iš­skir­ti­nės vie­tos šei­mi­nin­kė ir iš­skir­ti­nio kul­tū­ros lau­ko da­ly­vė. Ša­lia laik­ro­di­nės at­gims­ta vais­ta­žo­lių so­dai, kaip ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių lai­kais čia žy­dė­ju­sių ir kles­tė­ju­sių au­ga­lų at­mi­ni­mas. Lau­ko skai­tyk­la, įsi­kū­ru­si ant XIX am­žiaus ak­me­nų, – dar vie­na gė­rio ir ra­my­bės oazė po at­vi­ru dan­gu­mi – trau­kia ne vie­no pra­ei­vio akį bei ža­di­na no­rą už­suk­ti į kny­go­mis kve­pian­tį ro­jaus kam­pe­lį Plun­gės par­ko pa­kraš­ty.
Jau ke­tu­rias­de­šimt me­tų Plun­gės ra­jo­no vie­ša­jai bib­lio­te­kai va­do­vau­jan­ti Vio­le­ta Skie­rie­nė sa­ko, kad 2019-ie­ji bib­lio­te­kai – iš­skir­ti­niai me­tai. Gar­bin­gos su­kak­ties pro­ga nuo pat me­tų pra­džios bib­lio­te­ko­je vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, ren­gia­mos pa­ro­dos, vyks­ta kon­cer­tai, su­si­ti­ki­mai su žy­miais kul­tū­ros bei me­no žmo­nė­mis.
Kaip pa­sa­ko­jo bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V. Skie­rie­nė, 2012-ai­siais vie­šo­ji bib­lio­te­ka iš da­bar­ti­nio Vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­to, esan­čio Lais­vės al. 19, iš­si­kė­lė į jau­kias laik­ro­di­nės pa­tal­pas. „Spa­lio 13-ąją bus ly­giai sep­ty­ne­ri me­tai, kai mes gy­ve­na­me čia. Tad ren­gia­mos aš­tuo­nias­de­šimt­me­čio iš­kil­mės su­tam­pa su sep­ty­ne­rių me­tų Vie­šo­sios bib­lio­te­kos gyvenimu laik­ro­di­nė­je-oran­že­ri­jo­je. Sep­ty­ni – ma­giš­kas skai­čius. Ti­kiuo­si, kad tai at­neš dar dau­giau sėk­mės ko­lek­ty­vui bei vi­siems mū­sų kny­gų my­lė­to­jams“, – pa­brė­žė bib­lio­te­kos va­do­vė.
Spa­lio 11-ąją vy­ku­sių iš­kil­mių me­tu Vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­te, esan­čia­me Lais­vės al. 19, ku­ria­me net ke­tu­rias­de­šimt me­tų gy­ve­no ir Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, pri­sta­ty­ta Klai­pė­do­je gy­ve­nan­čio Ar­tū­ro Šeš­to­ko pa­ro­da „Vie­ta ir lai­kas amb­ro­ti­puo­se“. Šios ne­įpras­tos pa­ro­dos au­to­rius, ke­liau­da­mas po Lie­tu­vą, šla­pio ko­lo­di­jaus fo­to­la­ba­ra­to­ri­jo­je su­kū­rė fo­to­gra­fi­jų-amb­ro­ti­pų se­ri­ją. Šiuos me­no kū­ri­nius bib­lio­te­kos ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių me­tu plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams pri­sta­tė pa­ro­dos au­to­rius.
Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je laik­ro­di­nė­je (Par­ko g. 7) tą­dien ati­da­ry­ta ir kre­tin­giš­kio An­driaus Mie­žio fo­to­mon­ta­žų pa­ro­da.
Bib­lio­te­kos ju­bi­lie­jaus šven­tė­je da­ly­va­vo ir bū­rys gar­bin­gų sve­čių. Tai Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius prof. dr. Re­nal­das Gu­daus­kas, Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos iš­tek­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Jo­li­ta Ste­po­nai­tie­nė, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Dan­guo­lė Ala­zo­riū­nie­nė, Lie­tu­vos vie­šų­jų bib­lio­te­kų va­do­vai.
Kaip sa­kė V. Skie­rie­nė, gar­bin­gas ju­bi­lie­jus – pui­ki pro­ga pa­žvelg­ti at­gal, įver­tin­ti pra­ėju­sį lai­ką ir pri­si­min­ti il­ga­me­čių dar­buo­to­jų nu­ei­tą ke­lią, pra­smin­gus dar­bus.
Spa­lio 11-ąją vy­ku­sio­je gar­bin­go­je ju­bi­lie­jaus šven­tė­je jaukiai tarpusavyje bendravo bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai, pa­ro­dų au­to­riai, ki­ti sve­čiai. Šven­tės ak­cen­tas – ža­lia spal­va, ku­rios bu­vo pil­na vi­sur, pri­mi­nė jau pra­ėju­sią va­sa­rą ir gam­tos prie­globs­ty­je įsi­kū­ru­sią drau­giš­ką ža­li­ą­ją bib­lio­te­ką. Šven­tės da­ly­vių ap­ran­gos de­ta­lė­se fi­gū­ruo­jan­ti ža­lia su­kū­rė šil­tą, ma­lo­nią at­mos­fe­rą.
Iš­kil­min­gos šven­tės me­tu 80 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­so­din­tas lie­tu­viš­kas ąžuo­liu­kas įpras­mi­no bib­lio­te­ki­nin­kų nu­veik­tus ge­rus dar­bus. Dau­ge­liui dar­buo­to­jų, bib­lio­te­kai ati­da­vu­sių gra­žiau­sius me­tus, ji bu­vo ir vi­sa­da liks ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­lis. Čia per 80 me­tų pra­ėjo daug kar­tų, daug dirb­ta, ko­vo­ta ir ben­drau­ta, ati­duo­ta daug jė­gų, įveik­ta sun­ku­mų, pa­tir­ta ne­ma­žai džiaugs­mo aki­mir­kų.
„Lin­kiu, kad plun­giš­kiai my­lė­tų kny­gą, skai­ty­tų bei dau­giau ben­drau­tų. Tu­ri­me nuo­sta­bią, ino­va­ty­vią ir pa­žan­gią bib­lio­te­ką, pri­ei­na­mą ir ma­žiems, ir di­de­liems. Tad nau­do­ki­mės su­teik­ta ga­li­my­be. At­ėję į kny­gų na­mus, ga­lė­si­te ne tik pa­si­rink­ti pa­skai­ty­ti no­ri­mą kny­gą bei pa­bū­ti jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, bet tu­rė­si­te ir pui­kią pro­gą pa­ben­drau­ti. Ben­dra­vi­me sly­pi di­džiu­lė jė­ga. Tik ar­ti­mai ben­drau­da­mi, ga­li­me ras­ti har­mo­ni­ją ir ra­my­bę sa­vo sie­lo­se“, – lin­kė­jo nuo 1980-ųjų Plun­gės ra­jo­no vie­ša­jai bib­lio­te­kai va­do­vau­jan­ti V. Skie­rie­nė ir pa­ci­ta­vo gar­saus ro­mė­nų po­li­ti­ko, re­to­ri­ko, fi­lo­so­fo ir ra­šy­to­jo Mar­ko Tu­li­jaus Ci­ce­ro­no žo­džius: „Jei bib­lio­te­ką ir so­dą tu­ri, vis­ką, ko rei­kia, tu­ri“.
Bib­lio­te­kos va­do­vė pri­dū­rė, kad ju­bi­lie­ji­niai ren­gi­niai ne­si­baigs iš­kil­min­ga šven­te – spa­lio 25-ąją šia pro­ga laik­ro­di­nės erd­ves už­pil­dys dar vie­no nuo­sta­baus kon­cer­to gar­sai, ku­rį vi­suo­me­nei do­va­nos pia­nis­tas Ro­kas Zu­bo­vas su žmo­na So­na­ta. Į ren­gi­nį ke­ti­na at­vyk­ti ir iš Plun­gės ki­lęs ak­to­rius Vy­tau­tas Rum­šas. Ma­est­ro po­eti­nis žo­dis su­šil­dys at­ėju­sių į ren­gi­nį šir­dis. O gruo­džio mė­ne­sį, pa­sak V. Skie­rie­nės, bus su­reng­tas pri­si­mi­ni­mų va­ka­ras, skir­tas Lai­mu­tei Bal­trū­nai­tei – pir­ma­jai bib­lio­te­kos ve­dė­jai – at­min­ti. Bus ati­da­ry­ta jos pa­veiks­lų pa­ro­da.
Be to, di­rek­to­rė V. Skie­rie­nė džiau­gė­si darbš­čiu, pa­rei­gin­gu ir stip­riu ko­lek­ty­vu – pa­va­duo­to­ja Zi­ta Pau­laus­kai­te, In­for­ma­ci­jos, ino­va­ci­jų ir mo­ky­mo cen­tro ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Liu­ti­kai­te, kul­tū­ri­nės veik­los va­dy­bi­nin­kė­mis Gin­ta­re Gu­re­vi­čiū­te-Gai­le ir Ur­šu­le Pa­da­gie­ne, vy­res­ni­ą­ja bib­lio­te­ki­nin­ke Vio­le­ta Mi­ka­laus­kie­ne, dai­li­nin­ke fo­to­gra­fe Kris­ti­na Pau­laus­kai­te bei ki­tais pui­kiai sa­vo dar­bą iš­ma­nan­čiais spe­cia­lis­tais.
„Džiau­giuo­si sa­vo va­do­vau­ja­mu ko­lek­ty­vu. Dir­bant su to­kiais at­si­da­vu­siais žmo­nė­mis, ga­li­ma daug pa­siek­ti ir nu­veik­ti. Darbš­tūs ir pro­fe­sio­na­lūs dar­buo­to­jai ne­re­tai au­ko­ja ir sa­vo lais­va­lai­kį. Be jų ne­bū­tų ir mū­sų bib­lio­te­kos. Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus daug kas kei­tė­si – bib­lio­te­ko­je dir­ba sa­va­no­riai, įgy­ven­di­na­me tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, kei­čia­mės ge­rą­ja pa­tir­ti­mi su Mal­tos, Slo­vė­ni­jos, Olan­di­jos, Ita­li­jos bei ki­tų už­sie­nio ša­lių bib­lio­te­ki­nin­kais, puo­se­lė­jan­čiais kul­tū­ri­nį pa­vel­dą. Šios gar­bin­gos su­kak­ties pro­ga lin­kiu vi­siems svei­ka­tos, stip­ry­bės ir as­me­ni­nės lai­mės, sėk­min­gų ir pra­smin­gų dar­bų“, – džiau­gė­si ak­ty­via veik­la bei nu­veik­tais dar­bais 40 me­tų Plun­gės vie­ša­jai bib­lio­te­kai va­do­vau­jan­ti V. Skie­rie­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas ir Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė.

Komentarai
Kiti straipsniai