Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Pla­te­liš­kius pik­ti­na ply­no­je aikš­tė­je iš­dy­gę „bly­nai“

Pla­te­liš­kiai – ir nu­ste­bę ir pa­si­pik­ti­nę: re­konst­ruo­to­je aikš­tė­je prie Šv. Flo­ri­jo­no sta­tu­los iš­dy­gę ke­lio žen­klai bjau­ro­ja vaiz­dą.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­si pla­te­liš­kiai ne­slė­pė pyk­čio. „Gal ar­chi­tek­tams su fan­ta­zi­ja ne­ge­rai, kad taip su­dar­kė vaiz­dą? Pir­ma pa­da­rė ply­ną lau­ką, iš­kir­to me­džius, o da­bar kaip „puoš­me­ną“ pa­sta­tė du „bly­nus“! Gal jiems tai lan­ky­ti­ni ob­jek­tai?“ – pik­ti­no­si pa­si­skam­bi­nu­si pla­te­liš­kė.
Ki­tas pa­šne­ko­vas sa­kė ban­dąs įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­vy­kę tu­ris­tai fo­to­gra­fuo­ja­si prie sta­tu­los. „Ne Šv. Flo­ri­jo­nas ma­ty­sis, o kaž­ko­kios lėkš­tės. Ge­ra nuo­trau­ka su Pla­te­liais at­min­čiai“, – šai­pė­si pla­te­liš­kis Au­ri­mas.
Dar vie­nas Pla­te­lių mies­te­lio gy­ven­to­jas juo­ka­vo, kad pa­sta­ty­ti žen­klai – vi­sai ne­blo­gi tai­ki­niai.
O plun­giš­kė Zi­ta bai­sė­jo­si pa­ma­ty­tu vaiz­du. „Kaž­kas bai­saus. Ply­nu­ma be me­džių ir gė­lių. Ku­ria­ma to­kia ny­ki Lie­tu­va. Ir tai mies­te­lis Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke!“, – ra­šė plun­giš­kė.
Ką apie tai ma­no Pla­te­lių se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė?
„Žmo­nėms ne­įtik­si. Ir kan­try­bės jie ne­tu­ri. Yra aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, ku­ris bai­gia­mas ir greit bus pri­duo­tas. Tie žen­klai bu­vo ir anks­čiau. Tik kai bu­vo me­džių, jie taip neiš­si­sky­rė. Kai ap­so­din­si­me aikš­tę me­džiais, pa­puo­ši­me gė­lė­mis, ne­kris taip į akį. O jie rei­ka­lin­gi, nes ne­se­niai ke­liau­jan­tis vo­kie­tis su kem­pe­riu ban­dė įva­žiuo­ti į vie­no žmo­gaus kie­mą, tai iš­dras­kė trin­ke­les… Aiš­ku, žen­klai ne­kaip at­ro­do, bet pir­ma pri­duo­ki­me ob­jek­tą, o jau ki­tą­met pa­gal­vo­si­me, ką da­ry­ti – gal ma­žes­nius žen­klus pa­sta­ty­si­me. Ieš­ko­si­me spren­di­mų“, – te­le­fo­nu sa­kė se­niū­nė.

 

Komentarai
Kiti straipsniai