Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

„Pirk, var­tok ir mirk“

Spa­lio 8-ąją Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vos paš­to at­sto­vais kal­va­ri­jiš­kių įnir­tin­ga ir ku­pi­na emo­ci­jų ko­va dėl paš­to iš­li­ki­mo mies­te­ly­je tę­sė­si to­liau. Su­si­ti­ki­mo me­tu kun­ku­lia­vo aist­ros, paš­to at­sto­vų ad­re­su skrie­jo re­pli­kos, žmo­nės švil­pė ne­leis­da­mi at­vy­ku­sie­siems kal­bė­ti ir pa­aiš­kin­ti, ko­kios per­mai­nos jų lau­kia ir ko­dėl at­ei­ty­je bus pa­to­giau nau­do­tis paš­to pa­slau­go­mis. Ver­dant di­džiu­lėms aist­roms, vie­nai gar­baus am­žiaus kal­va­ri­jiš­kei pa­si­da­rė blo­ga. Ji, pri­ėju­si prie sve­čių, man­da­giai at­si­pra­šė ir pa­sa­kė ne­be­no­rin­ti gir­dė­ti to­kios ne­tei­sy­bės – tra­giš­kos pa­bai­gos dėl paš­to li­ki­mo, tad iš­di­džiai iš­ėjo iš sa­lės.

Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, kad ne­se­niai Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad jų mies­te­ly­je ke­ti­na­ma už­da­ry­ti paš­tą, aud­rin­gai su­re­a­ga­vo į šią iš gied­ro dan­gaus tren­ku­sią ne­ma­lo­nią ži­nią. Jie rin­ko pa­ra­šus, krei­pė­si į baž­ny­čią, se­niū­ni­ją, bu­vo su­šauk­tas su­si­ti­ki­mas su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. O se­niū­no Liu­do Gri­ciaus ini­cia­ty­va iš­siųs­tas raš­tas su gy­ven­to­jų su­rink­tais pa­ra­šais Sei­mo na­riams Jur­giui Raz­mai, An­drie­jui Stan­či­kui, Jo­nui Var­ka­liui da­vė vai­sių – kal­va­ri­jiš­kių pro­tes­tas pa­sie­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą Ja­ros­lav Nar­ke­vič.
Tad spa­lio 8-ąją ko­va dėl paš­to iš­li­ki­mo tę­sė­si. Bu­vo­me pa­kvies­ti į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro sa­lę, kur Lie­tu­vos paš­to at­sto­vai – Lie­tu­vos paš­to Tin­klo pa­da­li­nio di­rek­to­rius Jo­nas Sa­daus­kas, Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Vai­da Bud­rie­nė bei Klai­pė­dos re­gio­no va­do­vė Vi­da Pik­čiū­nie­nė – sten­gė­si iš anks­to prie­šiš­kai nu­si­tei­ku­siems gy­ven­to­jams pa­teik­ti pro­fe­sio­na­lią ir ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją apie jų mies­te­ly­je vyk­do­mo mo­bi­laus laiš­ko pro­jek­tą.
Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­nas Liu­das Gri­cius, baž­ny­čios ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas, ben­druo­me­nės „Gar­dai“ va­do­vas Bro­nius Klei­naus­kas bei di­džiu­lis bū­rys re­for­ma pa­si­pik­ti­nu­sių kal­va­ri­jiš­kių.
Prie­šiš­kai nu­si­tei­kę gy­ven­to­jai iš­kart net ne­lei­do paš­to at­sto­vams pra­dė­ti kal­bos. Iš vi­sų Kul­tū­ros cen­tro sa­lės pa­kam­pių skrie­jo klau­si­mai „ko­dėl?“, ai­dė­jo juo­kas, vos tik ban­dant kam nors iš paš­to at­sto­vų pra­dė­ti po­kal­bį, po sa­lės erd­ves skrai­dė re­pli­kos, ne kar­tą iš­mu­šu­sios val­di­nin­kus iš vė­žių. Šiek tiek ap­ri­mus aist­roms, sve­čiams vis dėl­to pa­vy­ko pa­de­monst­ruo­ti fil­muo­tą me­džia­gą apie ki­tų mies­te­lių gy­ven­to­jų at­si­lie­pi­mus, kur mo­bi­laus laiš­ko pro­jek­tas, anot at­vy­ku­sių­jų, jau sėk­min­gai įgy­ven­din­tas. Fil­mu­ke žmo­nės džiau­gė­si, kad ga­li gau­ti įvai­rias paš­to pa­slau­gas ne­iš­ei­da­mi iš na­mų, jog jos su­tei­kia­mos lai­ku ir ko­ky­biš­kai.
„Tai ko čia at­va­žia­vo­te, jei jau vis­kas nu­spręs­ta? Ir ką mes čia vei­kia­me, juk vis tiek mū­sų no­rų nie­kas ne­pai­so, nie­kas iš anks­to net ne­in­for­ma­vo apie lau­kian­čius po­ky­čius. Mes ne­no­ri­me jo­kių mo­bi­lių laiš­ki­nin­kų. Kur už­si­sa­ky­si­me laik­raš­tį, su­si­mo­kė­si­me mo­kes­čius? Mes ne­tu­ri­me nei plan­še­čių, nei kom­piu­te­rių. Ko­dėl nai­ki­na­te mums taip rei­ka­lin­gą paš­tą?.. – plū­do klau­si­mų la­vi­na, ly­di­ma skan­duo­tės „Pa­li­kit paš­tą, pa­li­kit paš­tą…“
Lie­tu­vos paš­to Tin­klo pa­da­li­nio di­rek­to­rius J. Sa­daus­kas, ban­dy­da­mas su­švel­nin­ti si­tu­a­ci­ją, sten­gė­si nu­ra­min­ti įsi­aud­ri­nu­sius kal­va­ri­jiš­kius ir sa­kė, kad paš­tas bus, jis nie­kur ne­dings. „Paš­tas kol kas veiks, tik bus įves­ta nau­ja pa­slau­ga – ga­lė­si­te laiš­ki­nin­ką iš­si­kvies­ti į na­mus. Žmo­gus pa­skam­bins nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir pa­sa­kys, ko­kios pa­slau­gos jam rei­kia. Ir ne vė­liau kaip ki­tą die­ną at­vyks paš­ti­nin­kas bei su­teiks no­ri­mą pa­slau­gą. Be to, tai nie­ko ne­kai­nuos. O po me­tų mies­te­ly­je bus nu­ma­ty­ta vie­ta (gal se­niū­ni­jo­je, gal bib­lio­te­ko­je, gal dar kur nors), kur gy­ven­to­jams bus su­tei­kia­mos paš­to pa­slau­gos“, – ra­mi­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jus J. Sa­daus­kas ir pri­dū­rė, kad jau nuo gruo­džio tre­čios die­nos paš­tas dirbs pus­va­lan­dį ir at­ėju­siems gy­ven­to­jams teiks pa­slau­gas.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas, 200 eu­rų bus pa­di­din­tos mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų al­gos, kiek­vie­nas gaus po „Lie­tu­vos paš­to“ au­to­mo­bi­lį. Taip pat pri­dū­rė, kad pa­gal sta­tis­ti­ką, per die­ną paš­ti­nin­kas ga­li nu­va­žiuo­ti apie 80 ki­lo­met­rų ir ap­tar­nau­ti apie 50–70 klien­tų.
Baž­ny­čios ka­nau­nin­kui J. Ačui pa­klau­sus, ko­dėl paš­to iš­skirs­ty­mui pa­si­rink­tas Al­sė­džių mies­te­lis, jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad šia­me mies­te­ly­je vyks­ta žy­miai dau­giau paš­to pa­slau­gų ope­ra­ci­jų. Ka­nau­nin­kas taip pat nuo­gąs­ta­vo, kad po šia nau­jo­viš­ka pa­slau­ga for­muo­ja­ma at­skir­tis. Jis pik­ti­no­si, kad la­biau­siai skriau­džia­mi se­ny­vo am­žiaus žmo­nės. „Nuo­lat kal­ba­me apie in­teg­ra­ci­ją, ku­ri la­bai rei­ka­lin­ga bet ko­kio am­žiaus ar sta­tu­so žmo­nėms. Sen­jo­rai taip pat tu­ri iš­ei­ti iš na­mų, su­si­tik­ti, ben­drau­ti. O da­bar jie liks sa­vo tro­bo­se. Tai – at­skir­tis. Pa­gal jus iš­ei­tų – pirk, var­tok ir mirk. Aš kal­bu apie san­ty­kį, ku­rį no­ri­ma su­nai­kin­ti“, – gy­nė pa­ra­pi­jie­čius J. Ačas.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs ben­druo­me­nės „Gar­dai“ va­do­vas Bro­nius Klei­naus­kas taip pat už­ta­rė sa­vo že­mie­čius ir pa­brė­žė, kad ten, kur kal­ba ver­slas, biz­nis, žmo­nės už­mirš­ta­mi, jie tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gi, jų no­rai nie­kam ne­įdo­mūs. „Ko­dėl anks­čiau ne­at­vy­ko­te ir ne­su­tei­kė­te in­for­ma­ci­jos, kai prieš dve­jus me­tus pra­si­dė­jo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas? Jū­sų pa­ro­dy­to­je fil­muo­to­je me­džia­go­je nau­jo­ve pa­ten­kin­ti vos 3–4 žmo­nės. O ką ma­no li­ku­sie­ji? Ko­dėl iš anks­to ne­pa­ruo­šė­te žmo­nių? Jūs nie­ko apie tai ne­iš­ma­no­te! Šį pro­jek­tą rei­kia stab­dy­ti! Ir ne­pa­sa­ko­kit pa­sa­kų, kad vis­kas bus ne­mo­ka­mai. Ne­mo­ka­mų pa­slau­gų tie­siog ne­bū­na! – ka­te­go­riš­kai tei­gė pui­kiai eko­no­mi­kos rin­kos dės­nius iš­ma­nan­tis B. Klei­naus­kas.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­dy­to­ja Da­nu­tė Mic­ku­vie­nė, iš­klau­siu­si paš­to at­sto­vų in­for­ma­ci­ją bei pa­si­pik­ti­nu­sių kal­va­ri­jiš­kių nuo­gąs­ta­vi­mus, tar­si ir pri­ta­rė įgy­ven­di­na­moms paš­to nau­jo­vėms, ta­čiau pa­reiš­kė, kad la­bai liūd­na vis­ką su­ži­no­ti po lai­ko. „Gy­ve­na­me spar­čiai mo­der­nė­jan­čia­me pa­sau­ly­je. Tai ge­rai. Bet ar kas nors klau­sė žmo­nių nuo­mo­nių, ar pa­aiš­ki­no jiems, kad įdie­gus nau­jo­vę, gy­ven­ti bus pa­to­giau ir ge­riau? Kad rei­kia paš­to re­or­ga­ni­za­ci­jos, nu­spren­dė ma­žas bū­re­lis val­di­nin­kų, ku­rie ne­ži­no tik­ros kai­mo žmo­nių si­tu­a­ci­jos, nė­ra ma­tę mū­sų ke­lių, ku­rie šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu tam­pa sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mi. Pa­čiai kar­tais ten­ka klam­po­ti už­pus­ty­tu ke­liu ke­tu­ris ki­lo­met­rus į dar­bą. Nor­ma­lu, kad žmo­nės pyks­ta, ner­vi­na­si, ga­di­na­si svei­ka­tą“, – su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­jo D. Mic­ku­vie­nė, nu­žvel­gu­si sa­lę pa­lie­kan­čią su­ne­ga­la­vu­sią gar­baus am­žiaus kal­va­ri­jiš­kę.
Su­si­ti­ki­mo su paš­to at­sto­vais me­tu žmo­nės sun­kiai val­dė emo­ci­jas. Kiek­vie­ną ban­dy­mą aiš­kin­ti, kad įgy­ven­di­nus nau­jo­vę bus pa­to­giau ir ge­riau gy­ven­ti, jie pa­ly­dė­da­vo re­pli­ko­mis, švil­pi­mu, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo šūks­niais. Ka­nau­nin­ko J. Ačo, se­niū­no L. Gri­ciaus, „Gar­dų“ va­do­vo B. Klei­naus­ko bei ki­tų ak­ty­vių ben­druo­me­nės na­rių pa­si­sa­ky­mus ap­do­va­no­da­vo gau­siais plo­ji­mais.
Iš su­si­ti­ki­mo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai iš­si­skirs­tė nie­ko ne­pe­šę, pik­ti ir pa­niu­rę, taip ir ne­su­lau­kę jiems pa­lan­kaus spren­di­mo dėl paš­to.
Juos pa­ly­dė­jo Lie­tu­vos paš­to Tin­klo pa­da­li­nio di­rek­to­riaus J. Sa­daus­ko lin­kė­ji­mas: „Nau­do­ki­tės nau­ja paš­to pa­slau­ga, ir vis­kas bus ge­rai!“

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Kanauninkas J. Ačas nuogąstavo, kad po šia naujoviška paslauga formuojama atskirtis – nebebus santykio tarp žmonių.

Komentarai
Kiti straipsniai