Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Pa­mi­nė­jo Kū­no kul­tū­ros die­ną

Kiek­vie­nų me­tų pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas mo­ki­nių sta­lo te­ni­so tur­ny­ras.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo še­šio­li­ka mo­ki­nių. Pra­de­dan­čių­jų sta­lo te­ni­si­nin­kų fru­pė­je 3 vie­tą iš­ko­vo­jo Ores­tas Ado­ma­vi­čius, 2 vie­ta ati­te­ko Dai­niui Si­ma­naus­kui, šios gru­pės nu­ga­lė­to­ju ta­po Ed­vi­nas Eiz­gir­das. Pa­žen­gu­sių sta­lo te­ni­si­nin­kų gru­pė­je III vie­tą iš­ko­vo­jo Tve­rų gim­na­zi­jos mo­ki­nys Ne­das Gri­gu­la, an­trą vie­tą – Klai­pė­dos r. Jud­rė­nų Ste­po­no Da­riaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Ro­kas Ra­pa­la­vi­čius. Var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja ta­po tve­riš­kė Ug­nė Gri­guo­lai­tė, ku­riai šį­kart pa­vy­ko iš­veng­ti pra­lai­mė­ji­mo kar­tė­lio.

Tve­rų gim­na­zi­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai