Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Rie­ta­vas pui­kuo­ja­si aukš­čiau nei pra­ėju­siais me­tais

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė 2019 m. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są. Kaip ir kas­met, skel­bia­mi du in­dek­sai – 6 di­džių­jų pa­gal gy­ven­to­jų tan­kį ir 54 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių. Jau 9-us me­tus skel­bia­mas rei­tin­gas su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur spren­di­mus pri­ima sa­vi­val­dy­bės, pa­vyz­džiui, ver­ti­na­ma eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio tur­to val­dy­mas.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė šie­met už­ima 9–12 vie­tą ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių in­dek­se (61 ba­las iš 100) ir da­li­na­si šias vie­tas su Tau­ra­gės r., Vil­niaus r. ir Šir­vin­tų r. sa­vi­val­dy­bė­mis. Kaip ir pra­ei­tais me­tais, mak­si­ma­lus įver­ti­ni­mas sa­vi­val­dy­bei su­teik­tas „Trans­por­to“ sri­ty­je. Aukš­tes­nius nei vi­du­ti­nius ba­lus ga­vo „Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės rū­py­bos“ bei „In­ves­ti­ci­jų ir plėt­ros“ sri­tys. Pra­ėju­siais me­tais mū­sų sa­vi­val­dy­bė da­li­no­si 14-17 vie­tas su Kre­tin­gos r., Birš­to­nu ir Plun­gės r.
„Švie­ti­mas“, „Mo­kes­čiai”, „Biu­dže­tas”, „Tur­to val­dy­mas”, „Ad­mi­nist­ra­ci­ja” įver­tin­tos pras­čiau nei vi­du­ti­niš­kai. „Trans­por­to“ sri­tis pui­kų įver­ti­ni­mą pel­nė dėl to, kad vi­siems vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tams bu­vo skelb­ti vie­šie­ji kon­kur­sai, taip pat juos vi­sus ap­tar­na­vo pri­va­tūs ve­žė­jai. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je 2017 m., pa­ly­gi­nus su 2016-ai­siais, ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų kie­kis iš­au­go 73,9 proc., nuo 7,1 mln. iki 12,3 mln. eu­rų. Jų vie­nam gy­ven­to­jui te­ko 1617 eu­rų, pa­ly­gi­nus su 1423 eu­rų ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių vi­dur­kiu. Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų vis dar trūks­ta. Nors jų pa­dau­gė­jo nuo 0,01 mln. iki 5,2 mln. eu­rų, vie­nam gy­ven­to­jui jų te­ko 683 eu­rai, pa­ly­gi­nus su 1251 eu­ro vi­dur­kiu.
Rie­ta­ve ne­blo­gi ir eko­no­mi­nio ak­ty­vu­mo ro­dik­liai – tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų te­ko 25,3 vei­kian­tys ūkio sub­jek­tai ir 70,7 ver­slo liu­di­ji­mai, o tai yra dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai (23,7 ir 41). Nors ver­slo liu­di­ji­mų Rie­ta­ve są­ly­gi­nai iš­duo­ta daug, sa­vi­val­dy­bė­je ne­dar­bo ly­gis au­go 0,9 proc. p. (nuo 6,5 iki 7,4 proc.). Il­ga­lai­kių be­dar­bių da­lis au­go nuo 22,7 proc. 2017 m. iki 27,7 proc. Pa­ly­gi­ni­mui 2018 m. vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se ne­dar­bo ly­gis au­go 0,4 proc. p., o il­ga­lai­kių be­dar­bių da­lis nuo vi­sų be­dar­bių net ma­žė­jo 0,2 proc. p.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je iš­li­ko mak­si­ma­lūs ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo tur­to ir že­mės mo­kes­čių ta­ri­fai, ati­tin­ka­mai sie­kę 3 ir 4 proc. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bė te­ri­to­ri­ja ir po­pu­lia­ci­ja yra ma­ža, jo­je bu­vo pa­ly­gi­nus di­de­lė ad­mi­nist­ra­ci­ja – tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų te­ko 12,5 dar­buo­to­jo (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 7,6). Ge­rai tai, kad Rie­ta­ve to­liau ma­žė­jo ne­iš­nag­ri­nė­tų gy­ven­to­jų pra­šy­mų da­lis. Jei 2017 m. jų ne­iš­nag­ri­nė­ta maž­daug 5 proc., tai 2018 m. – 1,5 proc., nors tai vis dar dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai (0,7 proc.).

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai