Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Ka­pi­nė­se pa­si­kly­du­sią se­no­lę su­ra­do pa­rei­gū­nai

Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, tam­sų spa­lio 15-osios va­ka­rą, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai blaš­kė­si tarp ant­ka­pių po va­di­na­mąsias nau­ją­sias ka­pi­nes, esan­čias Jo­vai­šiš­kės kai­me. Maž­daug pu­sę dvy­lik­tos jie ra­do ko ieš­ko­ję – 80-me­tę se­nu­tę.

Šią ne­ei­li­nę is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė.
Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, jog va­ka­re, grį­žę po dar­bų, ar­ti­mie­ji ne­ra­do gar­baus am­žiaus sa­vo ma­mos. Te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas. Nu­ma­ny­da­mi, kad ji iš­ėjo į ka­pi­nes, iš pra­džių plun­giš­kiai pa­tys ban­dė ją ten su­si­ras­ti, ta­čiau ne­sėk­min­gai.
Vie­nu mo­men­tu kaž­kas sve­ti­mas bu­vo iš­kvie­tęs į ka­pi­nes grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą – pa­ste­bė­jo, kad tarp ant­ka­pių yra nu­vir­tu­si mo­te­riš­kė. De­ja, at­vy­kę me­di­kai nu­ro­dy­to­je vie­to­je nie­ko ne­ra­do. Ko ge­ro, se­nu­tė at­si­ga­vo ir nu­ti­pe­no į ki­tą ka­pi­nių pu­sę.
Pra­dė­jus tem­ti, su­ne­ri­mę ar­ti­mie­ji krei­pė­si pa­gal­bos į po­li­ci­ją. Ke­tu­ri pa­rei­gū­nai nedelsiant nu­vy­ko į ka­pi­nes, pra­dė­jo ieš­ko­ti din­gu­sio­sios. Te­ri­to­ri­ja ten ne­ma­ža, tad iš­kart ras­ti mo­ters ne­si­se­kė. Pas­kui ieš­ko­jo iš an­tro kar­to, dir­bo jau še­šie­se. Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, jau bu­vo ruo­šia­ma­si kvies­ti į pa­gal­bą ki­no­lo­gus su šu­ni­mis, kai stai­ga tarp ant­ka­pių pa­si­ma­tė se­nu­tė.
Gar­baus am­žiaus mo­te­ris ne­bu­vo su­si­žei­du­si, me­di­kų pa­gal­bos jai ne­rei­kė­jo. Kai pa­rei­gū­nai ją at­ra­do, se­no­lė ne­ži­nia ko­dėl de­kla­ma­vo ei­lė­raš­čius… Ka­pi­nė­se ji ga­lė­jo pra­bū­ti maž­daug nuo penk­tos ar šeš­tos va­ka­ro iki 23.30 va­lan­dos. Svar­bu, kad vis­kas ge­rai bai­gė­si.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai