Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve su Vaiž­gan­tu

Šiais me­tais mi­ni­mos ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, tad 2019-ie­ji pa­skelb­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais. Ži­no­mas lie­tu­vių ra­šy­to­jas, pa­si­rin­kęs sla­py­var­džiu se­no­vės lie­tu­vių li­nų die­vą Vaiž­gan­tą, XX a. pr. kū­rė Vil­niu­je, gai­vi­no kul­tū­ri­nį ir pi­lie­ti­nį mies­to gy­ve­ni­mą, tel­kė lie­tu­vių vi­suo­me­nę. Vi­sus 2019-uo­sius me­tus šiai da­tai pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se, ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta ren­gi­niai, skai­to­mi jo kū­ri­niai, žiū­ri­mi fil­mai.

Gra­žų, sau­lė­tą spa­lio 15-osios ry­tą Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus pir­mo ir an­tro kur­so mo­ki­niai kar­tu su lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jo­mis Vil­ma Ged­gau­die­ne, Vio­le­ta Bra­žins­kie­ne, eti­kos mo­ky­to­ja In­ga Kli­mai­te ir sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­te Saus­dra­vie­ne nu­spren­dė pa­ly­dė­ti ra­šy­to­jo Vaiž­gan­to me­tus ke­liau­da­mi J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve nuo mo­kyk­los iki Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir taip pa­gerb­ti nu­si­pel­niu­sį Lie­tu­vai XX a. pr. ku­ni­gą, ra­šy­to­ją ir gy­ve­ni­mo gied­ros fi­lo­so­fą.
Pir­mo ir an­tro kur­so gim­na­zi­jos sky­riaus Plun­gės TVM mo­ki­niai, pa­mo­ką-są­spie­tį pra­dė­ję prie mo­kyk­los ir ei­da­mi J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve, bu­vo nu­spren­dę per­skai­ty­ti Vaiž­gan­to apy­sa­ką „Dė­dės ir dė­die­nės“. Tad su­sto­ję skve­re­ly­je prie „Ma­xi­mos“ bei mies­to cen­tre, prie fon­ta­no, su­si­spie­tę į bū­re­lius, skai­tė. Vi­są ke­lią juos ly­dė­jo ra­šy­to­jas Vaiž­gan­tas (IV g kl. mo­ki­nys Dai­mo­nas Bud­rys) bei jo šei­mi­nin­kės (In­ga Kli­mai­tė ir Gab­rie­lė Lu­kai­tė).
Kaip pa­sa­ko­jo Plun­gės TVM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui D. Saus­dra­vie­nė, jau nuo spa­lio 7 die­nos vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė ski­ria dė­me­sį J. Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Ta pro­ga mo­ki­niai da­ly­va­vo iš­vy­ko­je Ku­liuo­se, kur ap­lan­kė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gar­bei įkur­tą mu­zie­jų, vaikš­čio­jo šios iš­ki­lios as­me­ny­bės jau­nys­tės ta­kais, skai­tė jo pro­zos kū­ri­nius. Mo­kyk­lo­je pir­ma­kur­siai ir ant­ra­kur­siai ak­ty­viai da­ly­va­vo lie­tu­vių kal­bos pa­mo­ko­se, ku­rio­se mo­ky­to­jos pa­sa­ko­jo apie J. Tu­mo-Važ­gan­to nuo­pel­nus Lie­tu­vai, jo kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą. Už­si­ė­mi­mų me­tu taip pat bu­vo žiū­ri­mi fil­mai.
Tad sau­lė­tą spa­lio 15-ąją mo­ki­niai, iš­kil­min­gai žy­giuo­da­mi pa­grin­di­ne Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve, tar­si pa­dė­jo ga­lu­ti­nį taš­ką ir už­bai­gė šiam au­to­riui skir­tus me­tus.
Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka bu­vo ga­lu­ti­nė sto­te­lė, kur prie suo­le­lio, skir­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms, TVM mo­ki­niai bai­gė skai­ty­ti svar­biau­sias ir la­biau­siai pa­mo­kan­čias apy­sa­kos „Dė­dės ir dė­die­nės“ iš­trau­kas.
Prie bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė džiaugs­min­gai pa­si­ti­ko di­de­lį bū­rį jau­ni­mo ir juos at­ly­dė­ju­sį „ra­šy­to­ją“. Bai­gę skai­ty­ti apy­sa­ką bei su­lau­kę „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių ir jų mo­ky­to­jos Da­ri­jos Bag­do­nie­nės, vi­si iš­klau­sė Vaiž­gan­to kal­bos, ku­ri bai­gė­si žo­džiais: „Šian­dien, bū­da­mas jau 150-ies, ma­tau pras­mę sa­vo gy­ve­ni­mo ir sa­vo dar­bų. Da­bar jau ga­liu pa­sa­ky­ti: ieš­ko­jau lai­mės ki­tiems, lai­min­gu ta­pau pats“.
V. Skie­rie­nė pa­si­džiau­gė pra­smin­ga Plun­gės TVM mo­ky­to­jų pa­mo­ka-są­spie­čiu „J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve su Vaiž­gan­tu“. Ji pa­brė­žė, jog ne vel­tui Plun­gės pa­grin­di­nė gat­vė pa­va­din­ta Vaiž­gan­to var­du. Ta gat­ve vaikš­čio­da­vo ir pats ra­šy­to­jas, daž­nai sve­čiuo­da­vę­sis pas ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius. Di­rek­to­rė lin­kė­jo mo­ky­to­joms kū­ry­bi­nės sėk­mės, ge­ro ir pra­smin­go dar­bo, įdo­mių pa­mo­kų, o mo­ki­niams – džiaug­tis skai­ty­mo ma­lo­nu­mais. „Džiu­gu, kad toks di­de­lis bū­rys jau­nų žmo­nių pa­ger­bė žy­mų ra­šy­to­ją ei­da­mi jo jau­nys­tės ta­kais ir skai­ty­da­mi jo kū­ri­nį. Jie daug su­ži­no­jo apie Vaiž­gan­to nuo­pel­nus Lie­tu­vai. Lin­kiu kuo dau­giau skai­ty­ti bei daž­niau lan­ky­tis bib­lio­te­ko­je“, – sa­kė V. Skie­rie­nė.
Sa­vo ruož­tu Plun­gės TVM gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja D. Saus­dra­vie­nė gar­bin­go aš­tuo­nias­de­šim­ties me­tų bib­lio­te­kos veik­los ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­jo V. Skie­rie­nei kny­gą, pri­min­sian­čią jų ap­si­lan­ky­mą, dė­ko­jo už šil­tą pri­ėmi­mą, lin­kė­jo sėk­min­go dar­bo bei kuo dau­giau skai­ty­to­jų.
Po kal­bų ir pa­dė­kų mo­ki­niai grį­žo į mo­kyk­lą ap­tar­ti li­te­ra­tū­ros ir gy­ve­ni­mo pa­mo­kos…

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Vaižgantas su savo palyda kelionę pradėjo nuo PTVM, ir atkeliavę iki Senamiesčio aikštėje esančio fontano, skaitė kūrinių ištraukas.

Komentarai
Kiti straipsniai