Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Gi­lio­gi­riš­kės nuo­trau­kų pa­ro­da pui­kiai įver­tin­ta Karl­sham­ne

Spa­lio 5 d. Karl­sham­ne (Švedijoje) vy­ko di­džiu­lis mies­to ren­gi­nys – Kul­tū­ros nak­tis, ku­rios me­tu bu­vo at­vi­ri mu­zie­jai, lau­ko erd­vė, vy­ko daug sma­gių ren­gi­nių: pa­si­plau­kio­ji­mas vai­kų su­konst­ruo­tu lai­ve­liu upė­je, šo­kiai, pa­ro­dos, spe­cia­lios va­ka­ro pro­gra­mos, žmo­nės pre­kia­vo sa­vo pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja. Karl­sham­no kul­tū­ros nak­ty­je da­ly­va­vo ir gi­lio­gi­riš­kė Vi­da Zu­bie­lė. Karl­sham­no jū­rų mu­zie­ju­je (Sjöfart­smu­se­et) ji ro­dė fo­to­gra­fi­jas „KARLSHAMNAS LIETUVĖS AKIMIS“.

2018 m. Vi­da stu­di­ja­vo EdTech spe­cia­ly­bę tarp­tau­ti­nė­je BBVET pro­gra­mo­je. Stu­di­jos tru­ko vie­ne­rius me­tus ke­tu­rio­se vals­ty­bė­se po tris mė­ne­sius: Šve­di­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Vo­kie­ti­jo­je. Po stu­di­jų Vi­da su­lau­kė kvie­ti­mo at­lik­ti pus­me­čio prak­ti­ką KREATIVUM moks­lo cen­tre Karl­sham­ne, Šve­di­jo­je. Pa­ro­dos au­to­rė at­sa­kė į ke­le­tą klau­si­mų.

– Kaip ki­lo pa­ro­dos min­tis?
– Man nuo vai­kys­tės pa­ti­ko fo­to­gra­fuo­ti, fil­muo­ti. Tai da­riau ir at­vy­ku­si į Karl­sham­na – fo­to­gra­fa­vau vis­ką ir vi­sur. Ma­ne pa­ste­bė­jo Karl­sham­no me­ras, pa­ma­tęs nuo­trau­kas, jis pa­siū­lė surengti fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą.

– Koks bu­vo pa­ro­dos for­ma­tas?
– Vi­sos nuo­trau­kos da­ry­tos ma­no mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, va­ži­nė­jant po mies­tą ir apy­lin­kes elek­tri­niu pa­spir­tu­ku. 40 nuo­trau­kų bu­vo at­spaus­din­tos A4 for­ma­tu ir iš­ka­bin­tos jū­rų mu­zie­jaus sa­lė­je. 250 skait­me­ni­nių nuo­trau­kų ro­džiau per 3 te­le­vi­zo­rius. Nuo­trau­kas su­skirs­čiau į 6 te­mas: fau­na, gam­ta, van­duo, ry­tas, ob­jek­tai, spal­vos. Fo­ne skam­be­jo lie­tu­viš­ka mu­zi­ka. Ka­dai­se dai­na­vau fol­klo­ro sam­bū­ry­je „Au­de­nis“, dai­na­vo­me Klai­pė­dos kraš­to dai­nas. Esa­me iš­lei­dę 4 kom­pak­ti­nes plokš­te­les, vie­ną iš jų pa­si­rin­kau leis­ti per pa­ro­dą. Pa­si­rin­kau Klai­pė­dos kraš­to dai­nas su džia­zo pia­nis­to Sau­liaus Siau­čiu­liaus im­pro­vi­za­ci­jo­mis (iš­leis­ta 2009 m.). Pa­ro­dos me­tu lan­ky­to­jus vai­ši­nau gai­viai­siais gė­ri­mais ir ka­va. Tą­dien su­lau­kė­me la­bai daug lan­ky­to­jų, o pa­ro­dą bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki spa­lio 31 die­nos.

– Kaip ki­lo min­tis su­jung­ti Karl­sham­no nuo­trau­kas su lie­tu­viš­ka mu­zi­ka? Kaip re­a­ga­vo lan­ky­to­jai?
– Ka­dan­gi vi­sai ne­se­niai Rie­ta­vas ir Karl­sham­nas ta­po mies­tais-drau­gais, part­ne­riais, ir aš no­rė­jau tai pa­žy­mė­ti, su­jung­da­ma Karl­sham­no mies­to nuo­trau­kas su lie­tu­viš­ka mu­zi­ka. Lan­ky­to­jams ši min­tis pa­ti­ko. S. Siau­čiu­lio džia­zo im­pro­vi­za­ci­jos de­rė­jo pa­ro­dos ap­lin­ko­je, lie­tu­viš­kos Klai­pė­dos kraš­to dai­nos nė kiek ne­trik­dė lan­ky­to­jų. Su­lau­kiau ne­ma­žai klau­si­mų apie mu­zi­ką, net bu­vo no­rin­čių įsi­gy­ti kom­pak­ti­nę plokš­te­lę. Lan­ky­to­jai ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džiu, no­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad ma­tė ma­no nuo­trau­kas „Fa­ce­bo­o­k‘e“, „Ins­tag­ra­m‘e“, vie­tos laik­raš­ty­je. Lin­kė­jo gra­žių to­les­nių kū­ry­bi­nių dar­bų.
Vi­dai pa­si­ruoš­ti pa­ro­dai pa­dė­jo Mi­cha­el Stenq­vist, jū­rų mu­zie­jaus dar­buo­to­jas, fo­to­gra­fas, tin­kla­pių re­dak­to­rius. „Bu­vau ma­lo­niai nu­ste­bin­tas. Man pa­ti­ko vi­sos Vi­dos nuo­trau­kos, vi­sas no­rė­jau pa­ro­dy­ti lan­ky­to­jams. Bu­vo pui­ku pa­ma­ty­ti Karl­sham­na ki­to­mis aki­mis. Vi­dos fo­to­gra­fi­jas ver­ti­nu aukš­čiau­siu ba­lu. Lan­ky­to­jai taip pat jas įver­ti­no pui­kiai“, – sa­kė M. Stenq­vist. Anot jo, su­jung­tos dvi skir­tin­gos kul­tū­ros – pui­kus de­ri­nys. Lan­ky­to­jams pa­ti­ko mu­zi­ka, sa­kė, ir jam pa­čiam vis dar skam­ba min­ty­se lie­tu­viš­kos me­lo­di­jos, pa­li­ku­sios ge­riau­sių emo­ci­jų.
Apie Vi­dą ir jos pa­ro­dą ge­rai at­si­lie­pė ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Per-Ola Mat­tsson, vi­sai ne­se­niai lan­kę­sis Rie­ta­ve.

– Ka­da pir­mą kar­tą su­si­ti­ko­te su Vi­da?
– Su Vi­da su­si­pa­ži­nau prieš po­rą me­tų, kai ji kaip fo­to­gra­fė at­vy­ko į Karl­sham­ną su Rie­ta­vo me­ru bei Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro at­sto­vais. Pa­ste­bė­jau, jog ji da­rė la­bai tiks­lius kad­rus, tin­ka­mai pa­rin­ko ap­švie­ti­mą. Ji su­spė­jo bū­ti vi­sur.

– Kaip nu­spren­dė­te su­reng­ti jos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą? Ar ji pa­tei­si­no Jū­sų lū­kes­čius?
– Pa­ma­tęs Karl­sham­ne da­ry­tas Vi­dos nuo­trau­kas, iš­kart pa­gal­vo­jau, kad jos tu­ri bū­ti pa­ro­do­je. No­rė­jau, jog dau­ge­lis ga­lė­tų pa­ma­ty­ti, ko­kia fan­tas­tiš­ka fo­to­me­ni­nin­kė yra Vi­da.

– Ko­kį Karl­sham­ną pa­ma­tė lie­tu­vė? Ar at­ra­do­te ką nors nau­jo?
– Re­zul­ta­tas bu­vo toks, ko­kį įsi­vaiz­da­vau, fan­tas­tiš­kas! Kal­bė­jau su dau­gy­be žmo­nių, ma­čiu­sių Vi­dos pa­ro­dą. Vi­si su­tin­ka, kad ji ku­ria fan­tas­tiš­kus kad­rus ir nu­pie­šia Karl­sham­ną nau­ju žvilgs­niu. Ji la­bai ver­ti­na­ma nū­sų mies­te. Vi­da Karl­sham­no de­ta­les ma­to ki­to­mis aki­mis. Vie­tos, ku­rio­se Vi­da fo­to­gra­fa­vo, man nė­ra nau­jie­na, ta­čiau jos bū­das iš­ryš­kin­ti de­ta­les, ne­įpras­ti ma­ty­mo kam­pai kvie­čia ge­rai ži­no­mą vie­tą pa­žin­ti iš nau­jo.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Vidos paroda Karlshamno gyventojus džiugins iki spalio pabaigos.

Komentarai
Kiti straipsniai