Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Ge­riau­sių ša­lies pie­ni­nin­kų ap­do­va­no­ji­muo­se skelb­tos ir plun­giš­kių pa­var­dės

Spa­lio 11 die­ną Kau­no ra­jo­ne, Rau­dond­va­ry­je, vy­ku­sio­je šven­tė­je „Pie­nės 2019“ jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti ge­riau­si ša­lies pie­ni­nin­kai. At­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se pa­mi­nė­ti ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kai, sėk­min­gai už­si­i­man­tys pie­ni­nin­kys­te.

Ren­gi­nio me­tu že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis ypa­tin­gą dė­me­sį sky­rė pie­no ūkio au­gi­mo ska­ti­ni­mui ir ge­rų­jų pa­vyz­džių įver­ti­ni­mui. Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė šven­tės no­mi­nan­tais, ku­rių pa­vyz­džiai ro­do, kad efek­ty­vus, kaš­tus skai­čiuo­jan­tis ūkis ga­li įgy­ven­din­ti plėt­ros pro­jek­tus ir kon­ku­ruo­ti su pa­sau­lio pie­ni­nin­kys­tės ūkiais.
Di­džiau­sių ir efek­ty­viau­sių Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų de­šim­tu­kai su­da­ry­ti at­ren­kant 500 di­džiau­sių ūkių. Jie lai­ko 93 tūkst. kar­vių ir par­duo­da 680 tūkst. to­nų pie­no (50 proc. vi­so par­duo­da­mo pie­no Lie­tu­vo­je). 500 di­džiau­sių ūkių iš­ski­ria­mi į 2 ka­te­go­ri­jas: įmo­nės ir šei­mos ūkiai. Kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je su­da­ro­mi di­džiau­sių ir efek­ty­viau­sių Lie­tu­vo­je pie­no ga­min­to­jų de­šim­tu­kai.
Ka­te­go­ri­jo­se tarp di­džiau­sių Lie­tu­vo­je pie­no ga­min­to­jų, tarp efek­ty­viau­sių ben­dro­vių ir tarp di­džiau­sių šei­mų ūkių plun­giš­kių de­šim­tu­ke nė­ra, ta­čiau mū­siš­kiai pa­ten­ka į ki­tas dvi ka­te­go­ri­jas.
Pir­miau­sia – efek­ty­viau­si Lie­tu­vo­je pie­no ga­min­to­jai tarp šei­mos ūkių. Čia re­zul­ta­ty­viau­sias – plun­giš­kis Ju­lius Mar­ti­šius. Iš ant­ros į pir­mą­ją vie­tą pa­ki­lęs ūki­nin­kas iš kar­vės mel­žė 10 973 kg pie­no (tu­ri 70 mel­žia­mų kar­vių). Į šį de­šim­tu­ką pa­kliu­vo dar du mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai: šeš­to­je vie­to­je – Dan­guo­lė Ka­vec­kie­nė (iš kar­vės mel­žė 10 200 kg pie­no), aš­tun­to­je – Ni­jo­lė Ko­no­no­vie­nė (9 999 kg).
Ki­ta ka­te­go­ri­ja – nau­jo­vė. Šiais me­tais bu­vo pri­sta­ty­tas nau­jas de­šim­tu­kas, t. y. spar­čiau­siai Lie­tu­vo­je au­gan­tys pie­no ga­min­to­jai. Tai ben­dras įmo­nių ir šei­mos pie­no ūkių de­šim­tu­kas, į ku­rį pa­te­ko ūkiai, la­biau­siai pa­di­di­nę par­duo­to pie­no kie­kį. Spar­čiau­siai au­gu­sių ūkių de­šim­tu­ke į de­vin­tą vie­tą įra­šy­tas mū­sų ūki­nin­kas Min­dau­gas Grikš­tas (par­duo­to pie­no po­ky­tis – 17 proc.).

Pa­reng­ta pa­gal Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Nuotraukoje: Efektyviausių Lietuvoje pieno gamintojų kategorijoje tarp šeimos ūkių pirma vieta teko ūkininkui J. Martišiui.

Komentarai
Kiti straipsniai