Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

FNTT ap­si­lan­kė ir Plun­gės tur­ga­vie­tė­je

Pir­mą spa­lio sa­vai­tę Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai „pra­si­su­ko“ Lie­tu­vos tur­ga­vie­tė­se – ap­si­lan­kė ne tik did­mies­čiuo­se, bet ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se. Dė­me­sio su­lau­kė ir plun­giš­kiai, pre­kiau­jan­tys tur­ga­vie­tė­je.

„FNTT tik­ri­no tur­ga­vie­tes: ne­ati­ti­ki­mai ka­so­je, ne­iš­duo­da­mi kvi­tai ir ne­le­ga­lūs dar­buo­to­jai“ – to­kį pra­ne­ši­mą spa­lio 8 die­ną iš­pla­ti­no FNTT. Nu­sta­ty­ta, jog mė­sos, žu­vies, duo­nos ir pie­no pro­duk­tų, dra­bu­žių pir­kė­jams ne­iš­duo­da­mi kvi­tai, ka­so­je yra ne­ap­skai­ty­tų gry­nų­jų pi­ni­gų, veik­la vyk­do­ma ne­įre­gist­ra­vus in­di­vi­du­a­lios veik­los ar ne­tu­rint ver­slo liu­di­ji­mo, o dar­buo­to­jai dir­ba ir ne­le­ga­liai.
Mi­nė­tos tar­ny­bos ty­rė­jai pa­tik­ri­ni­mus Lie­tu­vos  tur­ga­vie­tė­se vyk­dė spa­lio 2–6 die­no­mis. Pra­ne­ša­ma, jog tiks­lin­gai bu­vo pa­tik­rin­tas 71 tur­ga­vie­tės pre­kei­vis. Pa­tik­ri­ni­mai bu­vo at­lik­ti Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se bei ša­lia jų esan­čiuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se. Iš vi­so nu­sta­ty­ti 87 pa­žei­di­mai, api­brė­žti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se: ka­sos apa­ra­to kvi­to ne­iš­da­vi­mai, elek­tro­ni­nių ka­sos apa­ra­tų ne­nau­do­ji­mas, ko­mer­ci­nės ar ūki­nės veik­los, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tai­syk­lių pa­žei­di­mai, ne­le­ga­lus dar­bas bei pre­ky­ba ap­skri­tai be ka­sos apa­ra­to.
FNTT Klai­pė­dos apy­gar­dos val­dy­ba, at­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mus Plun­gės, Skuo­do, Gargž­dų, Pa­lan­gos, Klai­pė­dos, Ši­lu­tės ir Tau­ra­gės tur­ga­vie­tė­se, nu­sta­tė, kad par­da­vė­jai, pre­kiau­da­mi mė­sos, žu­vies ir pie­no pro­duk­tais, ne­iš­duo­da ka­sos kvi­tų. Bu­vo at­ve­jų, kai pre­kei­viai dir­bo še­šė­ly­je – be ver­slo liu­di­ji­mo ar in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mos. Pa­tik­ri­ni­mų me­tu taip pat nu­sta­ty­tos ke­lios kon­di­te­ri­jos ir dar­žo­vių pre­kei­vės, ku­rios ne­tu­rė­jo to­kiai veik­lai vyk­dy­ti rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų. FNTT Klai­pė­dos apy­gar­dos ty­rė­jai ra­do vie­ną di­džiau­sių ne­ap­skai­ty­tų gry­nų­jų pi­ni­gų su­mą – be­veik 8 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai ap­tik­ti pas sul­čių pre­kei­vį. Pas­ta­ra­sis ne tik ne­iš­duo­da­vo ka­sos kvi­tų, bet ir sam­dė­si pa­gal­bi­nin­ką – ne­le­ga­lų dar­buo­to­ją.
Už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai ro­do, kad vis dar ne­iš­duo­da­mi kvi­tai, yra ne­ati­ti­ki­mų ka­so­se, iš­krai­po­mi duo­me­nys apie re­a­lų pre­ky­bos mas­tą, ven­gia­ma mo­kė­ti mo­kes­čius. Mo­kes­čių ven­gian­tys ar juos ap­gau­le ma­ži­nan­tys as­me­nys ne tik ne­ski­ria lė­šų vai­kams, pen­si­nin­kams ir li­go­niams – ši ne­tei­sė­ta veik­la žlug­do są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją ir iš­krai­po rin­ką.

Pa­reng­ta pa­gal FNTT inf.

Nuotraukoje: Patikrinimų metu turgavietėse rasta neapskaitytų grynųjų pinigų, laikomų visokiuose indeliuose.

Komentarai
Kiti straipsniai