Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Do­ku­men­to klas­to­ji­mas bu­vo, S. Pronc­kus mo­kės ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų

Spa­lio 11-osios po­pie­tę Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas do­ku­men­to klas­to­ji­mu (BK 300 str. 1 d.). Nors bu­vęs ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­kas sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no, teis­mas bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės.

Pri­me­na­me, jog UAB „Sa­las­ta“ di­rek­to­rius, plun­giš­kis S. Pronc­kus kal­tin­tas tuo, jog su­klas­to­jo do­ku­men­tą bū­da­mas dau­gia­bu­čio na­mo (Se­na­mies­čio a. 2) sa­vi­nin­kų ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­ku: 2017 m. lap­kri­čio 6 d. jis pats pa­si­ra­šė su­ti­ki­mą, jog, re­mian­tis 2016 m. sau­sio 12 die­nos ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu, jam lei­džia­ma van­den­tie­kį jung­tis per rū­sy­je esan­tį įva­dą, o ka­na­li­za­ciją – per sto­vus iš tre­čio aukš­to bu­tų. 2018 m. ba­lan­džio 4 d. pa­tei­kė tą raš­tą įmo­nei „Plun­gės van­de­nys“. Ta­da su juo bu­vo su­da­ry­ta „Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo su­tar­tis“, jis ga­vo tei­sę pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tin­klų. Bet ši­taip bu­vo pa­žeis­tos ki­tų gy­ven­to­jų tei­sės, nes to­kio klau­si­mo ben­dri­jos na­riai tvir­ti­no net ne­svars­tę. To­kiu bū­du, įra­šy­da­mas tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čius duo­me­nis, S. Pronc­kus su­klas­to­jo do­ku­men­tą.
Ši by­la bu­vo at­vers­ta ge­gu­žės 20 die­ną. Pir­mo­jo po­sė­džio me­tu ap­klaus­ti nu­ken­tė­ju­sie­ji As­ta Sir­tau­tie­nė ir Arū­nas Jaz­daus­kis. Bū­tent virš jų bu­tų, esan­čių tre­čia­me aukš­te, S. Pronc­kus įsi­ren­gė nau­jas pa­tal­pas (du bu­tus) pa­lė­pė­je. Jis pats gy­ve­na ant­ra­me aukš­te.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji A. Sir­tau­tie­nė tvir­ti­no, jog per ben­dri­jos su­si­rin­ki­mą ne­bu­vo kal­bė­ta apie van­dens ir nuo­te­kų pri­si­jun­gi­mą iš nau­jų S. Pronc­kaus bu­tų. Pik­ti­no­si, jog pra­šy­mas dėl pri­si­jun­gi­mo prie van­den­tie­kio ir nuo­te­kų „Plun­gės van­de­nims“ bu­vo pa­teik­tas vi­sos ben­dri­jos var­du! Su­ti­ki­mo per sa­vo bu­tą pri­si­jung­ti prie ka­na­li­za­ci­jos S. Pronc­kui ji ne­da­vė, pra­šė at­ly­gin­ti 500 eu­rų mo­ra­li­nę ža­lą.
To­kios pat mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo pra­šė ir ki­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis A. Jaz­daus­kis. Jis per sa­vo bu­tą bu­vo lei­dęs S. Pronc­kui pri­si­jung­ti ka­na­li­za­ci­ją, ta­čiau są­ly­gos ne­įvyk­dy­tos, tad pri­si­jun­gi­mą pats at­jun­gė.
To­les­niuo­se by­los po­sė­džiuo­se bu­vo ap­klaus­ti liu­di­nin­kai – „Plun­gės van­de­nų“ at­sto­vas, da­bar­ti­nė ben­dri­jos pir­mi­nin­kė, ben­dri­jos na­riai. Nie­kas S. Pronc­kaus nau­dai ne­kal­bė­jo.
Kal­ti­na­ma­sis sa­kė jo­kio do­ku­men­to klas­to­ji­mo ne­ma­tan­tis. Ti­ki­no, jog gy­ven­to­jai jam bu­tus pa­lė­pė­je įsi­reng­ti lei­do, tad krei­pė­si į „Plun­gės van­de­nis“ dėl van­den­tie­kio ir nuo­te­kų su­tar­ties. Trū­ko ben­dri­jos su­ti­ki­mo. „Ta­da par­ėjau na­mo ir pa­ra­šiau tą su­ti­ki­mą, nes bu­vau ben­dri­jos pir­mi­nin­kas. Ka­dan­gi sta­ty­bos lei­di­mas bu­vo, ben­dro po­bū­džio ben­dri­jos su­ti­ki­mas taip pat bu­vo, tai vi­siems vis­kas tu­rė­jo bū­ti aiš­ku. Be to, man rei­kė­jo grei­tai, lau­kė san­tech­ni­kai…“ – sa­vo po­el­gį aiš­ki­no kal­ti­na­ma­sis. Į pa­ste­bė­ji­mą, jog vie­nas pats ap­spren­dė na­mo ben­dra­tur­čių va­lią, S. Pronc­kus at­sa­kė taip ne­ma­nan­tis, mo­ra­li­nės ža­los nu­ken­tė­ju­sie­siems sa­kė ne­ža­dan­tis mo­kė­ti, nes pats jau­tė­si nu­ken­tė­jęs.
Vis­gi teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, pri­pa­ži­no jį kal­tu pa­gal BK 300 str. 1 da­lį (do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas ar dis­po­na­vi­mas su­klas­to­tu do­ku­men­tu). Kon­sta­tavo, jog S. Pronc­kus pa­da­rė ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, ir sky­rė jam 100 MGL dy­džio bau­dą – 5000 eu­rų. Tą su­mą jis tu­rės su­mo­kė­ti per 5 mė­ne­sius, ar­ba dar­bo im­sis ant­sto­liai.
Be to, S. Pronc­kui per ki­še­nę kliu­vo ir dar da­giau, nes teis­mas ten­ki­no nu­ken­tė­ju­sių­jų ieš­ki­nius: A. Sir­tau­tie­nei ir A. Jaz­daus­kiui pri­teis­ta po 500 eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, taip pat 700 eu­rų teks mo­kė­ti už A. Sir­tau­tie­nės ad­vo­ka­tą.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šio namo (dešinėje) palėpėje du butus įsirengęs S. Pronckus savavališkai pasirašė raštą, jog jam leidžiama jungtis prie vandens ir nuotekų tinklų.

Komentarai
Kiti straipsniai