Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

BMW mar­kės au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į par­duo­tu­vės vit­ri­ną

Pir­ma­die­nio va­ka­rą, 18.47 val., Rie­ta­ve į Plun­gės g. esan­čios par­duo­tu­vės „IKI“ vit­ri­ną įva­žia­vo „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau bu­vo iš­vers­ta sie­na, nu­vir­to par­duo­tu­vė­je už sie­nos bu­vu­si gė­ri­mų len­ty­na.

Į par­duo­tu­vės pa­sta­tą su sa­vo vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu įva­žia­vo 1998 m. gi­męs Ši­la­lės r. gy­ven­to­jas. Įvy­kio me­tu jis bu­vo blai­vus, ke­lia­vo vie­nas. Jau­nas vai­ruo­to­jas va­žia­vo nuo Klai­pė­dos pu­sės link Rie­ta­vo cen­tro. Spė­ja­ma, kad per vė­lai pa­ma­tė prie­šais va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio po­sū­kio ma­nev­rą ir, siek­da­mas ap­va­žiuo­ti kliū­tį, ne­su­val­dė vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio. Ma­no­ma, kad vie­na iš ne­lai­mės prie­žas­čių ga­lė­jo bū­ti ir grei­tis. Ke­lio dan­ga bu­vo sli­di nuo lie­taus. Į įvy­kio vie­tą at­vy­ko ir ug­nia­ge­siai, nes ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies bu­vo iš­si­lie­ję te­pa­lai. Pa­nau­do­jus ab­sor­ben­tus, te­pa­lai su­rink­ti.
Su­si­sie­kus su pre­ky­bos tin­klo „IKI“ at­sto­ve spau­dai Kris­ti­na Su­šins­kai­te, ji sa­kė, kad pre­ky­bos tin­klui pa­da­ry­ti nuos­to­liai dar skai­čiuo­ja­mi ir tiks­li ža­la nė­ra nu­sta­ty­ta.

Nuotraukoje: Eismo įvykio metu patirtus nuostolius prekybos tinklas vis dar skaičiuoja.

Komentarai
Kiti straipsniai