Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Mo­ni­ka Ma­ri­ja at­vyks­ta į Plun­gę

Mo­ni­ka Ma­ri­ja – vie­nas po­pu­lia­riau­sių ša­lies bal­sų – spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais ke­liau­ja į kon­cer­ti­nį tu­rą, ku­rio me­tu pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti dau­giau nei 15 Lie­tu­vos mies­tų. Spa­lio 25 d. tu­ro kon­cer­tas įvyks Plun­gės kul­tū­ros cen­tre.

Mo­ni­ka Ma­ri­ja prieš ke­le­rius me­tus į Lie­tu­vos mu­zi­kos sce­ną įžen­gė su trenks­mu, su­ža­vė­da­ma Lie­tu­vą te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Lie­tu­vos bal­sas“. Po per­ga­lės šia­me šou mer­gi­na ne­su­sto­jo ir su­ren­gė pa­si­ro­dy­mus di­džiau­sio­se Lie­tu­vos are­no­se, iš­lei­do so­li­nį al­bu­mą bei ta­po „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ pir­mo­jo se­zo­no mo­ky­to­ja, iš­ve­du­sia į per­ga­lę sa­vo mo­ki­nę Mi­lė­ją. Nau­ja­ja­me LNK se­zo­ne ji pa­tir­ti­mi ir su­ge­bė­ji­mais da­lin­sis su „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ bei „Lie­tu­vos bal­sas. Sen­jo­rai“ da­ly­viais.
At­li­kė­ja pa­sa­ko­jo, jog su­lau­kia ne­ma­žai pra­šy­mų at­vyk­ti į ma­žes­nius Lie­tu­vos mies­te­lius, tad ru­dens tu­ras bus pui­ki pro­ga pra­džiu­gin­ti sa­vo klau­sy­to­jus, ki­lu­sius ne iš sos­ti­nės. Nors šiuo me­tu Mo­ni­ka Ma­ri­ja ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se TV pro­jek­tuo­se, ta­čiau, jos tei­gi­mu, tai ne­at­sto­ja su­si­ti­ki­mų kon­cer­tuo­se, ku­rie pa­de­da su pub­li­ka už­megz­ti ypa­tin­gą ry­šį. „Vis­kas pa­pras­ta – be jū­sų ne­bū­tų ma­nęs“, – su šyp­se­na pa­grin­di­nę tu­ro po ne­įpras­tas kon­cer­ti­nes sa­les ži­nu­tę nu­sa­ko at­li­kė­ja.
Ar­tė­jan­čia­me kon­cer­ti­nia­me tu­re Mo­ni­ką Ma­ri­ją ly­dės gy­vos mu­zi­kos gru­pė, tad dai­ni­nin­kė ža­da pla­čios mu­zi­ki­nės ir emo­ci­nės ska­lės pro­gra­mą – nuo ener­gi­ja už­kre­čian­čių kū­ri­nių iki jaut­rių ba­la­džių.
Mo­ni­kos Ma­ri­jos ir gru­pės gy­vo gar­so kon­cer­tas įvyks spa­lio 25 d. 18.00 val. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre. Ren­gi­nio bi­lie­tai jau pre­ky­bo­je. Juos ga­li­ma įsi­gy­ti vi­so­se bi­lie­tai.lt ka­so­se bei in­ter­ne­te, Ma­xi­ma in­for­ma­ci­jos ka­so­se bei Kul­tū­ros cen­tre.

Komentarai
Kiti straipsniai