Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Vi­ta­mi­nas D ga­li ne­leis­ti iš­si­vys­ty­ti dia­be­tui

Re­mian­tis nau­jo ty­ri­mo duo­me­ni­mis, iki­dia­be­ti­nės būk­lės as­me­nims, ku­rių krau­jy­je ne­daug vi­ta­mi­no D, ma­žes­nė ti­ki­my­bė su­sirg­ti dia­be­tu var­to­jant pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je yra di­de­lė vi­ta­mi­no D do­zė.

Jei Jū­sų krau­jy­je ne­daug vi­ta­mi­no D ir Jū­sų būk­lė va­di­na­ma iki­dia­be­ti­ne, va­di­na­si, Jums pa­si­reiš­kė anks­ty­vo­sios sta­di­jos dia­be­to po­žy­miai. Pa­vo­jų su­sirg­ti dia­be­tu ga­li­te su­ma­žin­ti var­to­da­mi pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je yra di­de­lė vi­ta­mi­no D do­zė. Tai pa­tvir­ti­no Ira­no Te­he­ra­no Sha­hid Be­hes­hti me­di­ci­nos moks­lų uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, at­li­kę nau­ją ty­ri­mą su 83 ti­ria­mai­siais. Ty­ri­mo duo­me­nys pa­skelb­ti žur­na­le „Dia­be­tes Re­se­arch and Cli­ni­cal Prac­ti­ce“ („Dia­be­to ty­ri­mai ir kli­ni­ki­nė prak­ti­ka“).

Pa­pil­das, ku­rio su­dė­ty­je yra di­de­lė vi­ta­mi­no D do­zė

Ti­ria­mie­ji, ku­rie vi­si bu­vo iki­dia­be­ti­nės būk­lės ir vi­sų or­ga­niz­muo­se bu­vo ne­daug vi­ta­mi­no D, bu­vo at­si­tik­ti­ne tvar­ka pa­skirs­ty­ti į in­ter­ven­ci­nę ar­ba kon­tro­li­nę gru­pes. In­ter­ven­ci­jos gru­pės ti­ria­mie­ji kas­dien var­to­jo pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo di­de­lė vi­ta­mi­no D do­zė, o kon­tro­li­nės gru­pės ti­ria­mie­ji – ati­tin­ka­mą kie­kį pla­ce­bo.

Pa­ge­rė­jo jaut­ru­mas in­su­li­nui

Pa­si­bai­gus še­šių mė­ne­sių ste­bė­ji­mo lai­ko­tar­piui, moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad dia­be­to pro­gre­sa­vi­mo daž­nis in­ter­ven­ci­jos gru­pė­je bu­vo reikš­min­gai že­mes­nis ne­gu pla­ce­bo gru­pė­je (ati­tin­ka­mai – 3 ir 28 %). Taip pat pa­ge­rė­jo in­ter­ven­ci­jos gru­pės ti­ria­mų­jų jaut­ru­mas in­su­li­nui.

Re­zul­ta­tai pa­tvir­tin­ti ir ki­tais ty­ri­mais

Jų ty­ri­mo re­zul­ta­tai ati­tin­ka anks­tes­nių vi­ta­mi­no D ir dia­be­to ty­ri­mų re­zul­ta­tus. Pa­vyz­džiui, dvi­gu­bai už­ko­duo­to at­si­tik­ti­nių im­čių 19 ti­ria­mų­jų, ku­riems nu­sta­ty­tas vi­ta­mi­no D trū­ku­mas ir at­spa­ru­mas in­su­li­nui, ty­ri­mas pa­ro­dė, kad di­de­lės vi­ta­mi­no D do­zės pa­ge­ri­na jaut­ru­mą in­su­li­nui. Ty­ri­mą at­li­ko Niu­jor­ko Al­ber­to Einš­tei­no me­di­ci­nos ko­le­džo moks­li­nin­kai.

Var­to­ti pa­pil­dus ver­ta

Pa­grin­di­nis mū­sų vi­ta­mi­no D šal­ti­nis yra va­sa­ros sau­lė. Šiau­ri­nia­me pus­ru­tu­ly­je žie­mą sau­lė pa­ky­la per­ne­lyg že­mai, tad jos spin­du­liai per sil­pni pa­dė­ti odai sin­te­tin­ti vi­ta­mi­ną D. Su mais­tu (dau­giau­siai su rie­bia žu­vi­mi) vi­ta­mi­no D gau­na­me ne­daug, to­dėl ver­ta pra­dė­ti var­to­ti pa­pil­dus.
„D-Pe­arls“ yra že­lė kap­su­lės, ku­rių vi­du­je gau­su alie­ji­nės for­mos vi­ta­mi­no D3 op­ti­ma­liam įsi­sa­vi­ni­mui už­tik­rin­ti. Pre­pa­ra­tas iš­ban­dy­tas ke­le­to vie­šai pa­skelb­tų ty­ri­mų me­tu.

Šal­ti­nis:
Do­es high-do­se vi­ta­min D sup­ple­men­ta­tion im­pact in­su­lin re­sis­tan­ce and risk of de­ve­lop­ment of dia­be­tes in pa­tients with pre-dia­be­tes? A doub­le-blind ran­do­mi­zed cli­ni­cal trial
Dia­be­tes Re­se­arch and Cli­ni­cal Prac­ti­ce, Nr. 148, 2019 m. va­sa­ris, 1–9 psl.

Komentarai
Kiti straipsniai