Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

„Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją di­de­lį pa­sta­tą

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių kom­plek­sas dar la­biau plė­sis – UAB „Bal­tic Fo­od Part­ners“ sta­tys nau­ją tri­jų aukš­tų ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tą. Apie sta­ty­bos pro­jek­tą ne­se­niai pra­neš­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je.

Nau­jas mi­nė­tos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas iš­dygs Bi­ru­tės sk. 8 – ten yra Ma­ce­nių kai­mas. Že­mės skly­pas nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so UAB „Bal­tic Fo­od Part­ners“. Įva­žia­vi­mas į skly­pą yra iš Bi­ru­tės gat­vės, per „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­drą te­ri­to­ri­ją.
Šiuo me­tu mi­nė­ta­me skly­pe yra žu­vies per­dir­bi­mo ce­chas (pa­sta­tas – 7616 kv. m) ir san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tas (158 kv. m), o nau­ja­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas bus 425,71 kv. m.
Skel­bia­ma, jog šiuo me­tu pa­grin­di­nia­me pa­sta­te – žu­vies per­dir­bi­mo ce­che – ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos įreng­tos tam ne­pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se, trūks­ta erd­vės dar­bo vie­toms, dar­buo­to­jų dar­bo, po­il­sio ir sa­ni­ta­ri­nėms reik­mėms ten­kin­ti. Pa­te­ki­mas į ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas da­bar yra per ga­my­bi­nių pa­tal­pų ko­ri­do­rius.
Nau­ja­sis pa­sta­tas bus tri­jų aukš­tų, sta­čia­kam­pės for­mos, gelž­be­to­ni­nis – su­ren­ka­mas iš ga­myk­lo­je iš­lie­tų sie­nų plokš­čių ir per­dan­gų. Iš vi­so pa­sta­te bus 29 sta­cio­na­rios dar­bo vie­tos.
Pir­ma­me aukš­te nu­ma­to­mi ad­mi­nist­ra­to­rės, ga­my­bos ir tech­no­lo­gų pa­da­li­nių ka­bi­ne­tai. Ant­ra­me – tech­ni­kos, lo­gis­ti­kos, ko­ky­bės val­dy­mo pa­da­li­nių ka­bi­ne­tai ir dar­buo­to­jų po­il­sio-val­gy­mo pa­tal­pa. Tre­čia­me aukš­te – eko­no­mi­kos sky­riaus ir di­rek­to­riaus ka­bi­ne­tai, taip pat – mo­ky­mų-po­sė­džių sa­lė, ar­chy­vo pa­tal­pos.

Komentarai
Kiti straipsniai