Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Su­si­ti­ko kraš­tie­čiai

Kaip ir kas­met, rug­sė­jo pa­bai­go­je į Rie­ta­vą su­gu­žė­jo po vi­są Lie­tu­vą iš­si­bars­tę bu­vę rie­ta­viš­kiai. Už­si­re­gist­ra­vę ir pa­si­vai­ši­nę puo­de­liu ka­vos, su­ėjo į nau­ją­ją kon­fe­ren­ci­jų sa­lę Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no klu­bo pre­zi­den­tas prof. d. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Gra­žaus pra­ėju­sio ju­bi­lie­jaus pro­ga L. V. Aš­man­tą svei­ki­no kraš­tie­čiai ir bi­čiu­liai.
Fi­nan­si­nę ata­skai­tą pa­tei­kė klu­bo re­vi­zo­rius Ju­lius Nor­ke­vi­čius ir fi­nan­si­nin­kė Rū­ta Bag­do­nie­nė. Apie me­tų kul­tū­ri­nę veik­lą pa­sa­ko­jo klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tė Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė. Api­ben­dri­nus pra­ne­ši­mus, kraš­tie­čiai pa­dis­ku­ta­vo apie bū­si­mą veik­lą pa­si­tin­kant at­kur­tos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės dvi­de­šimt­me­tį.
Klu­bo pre­zi­den­tu vėl iš­rink­tas prof. dr. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas, vi­ce­pre­zi­den­tė­mis – Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė ir Auš­ra Liut­ku­tė-Po­vi­lai­tie­nė. Val­dy­bo­je Al­gir­dą Mon­ke­vi­čių pa­kei­tė Kris­ti­na Vi­sa­gurs­kie­nė, o Ri­man­tą Ba­liu­ta­vi­čių – nau­jas klu­bo na­rys Gin­ta­ras Šiu­pa­rys.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai