Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Spar­dė ir tal­žė mie­gan­tį – su­lau­žė no­sį

Smū­giai ir spy­riai mie­gan­čiam žmo­gui į gal­vą plun­giš­kiui Li­nui Šu­ke­vi­čiui (gim. 1990 m.) už­trau­kė bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Baus­mę už smur­ta­vi­mą vy­ras iš­gir­do pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir rug­sė­jo 23 die­ną kal­ti­na­ma­jam ap­ri­bo­jo lais­vę bei įpa­rei­go­jo mu­šei­ką mo­ky­tis ge­ro el­ge­sio.
Ne­ma­lo­nu­mų vy­ras pri­si­da­rė šių me­tų ge­gu­žės 25-osios nak­tį, apie 1 va­lan­dą. Bū­da­mas ne sa­vo, o I. G. na­muo­se, plun­giš­kis už­si­puo­lė jau mie­gan­tį D. P. – ty­čia kumš­čiu žie­bė 3 kar­tus į gal­vos ir vei­do sri­tis bei 4 kar­tus spy­rė į gal­vą bei ki­tas kū­no vie­tas.
To­kiais sa­vo veiks­mais L. Šu­ke­vi­čius su­kė­lė nu­ken­tė­ju­sia­jam D. P. fi­zi­nį skaus­mą ir pa­da­rė šiuos su­ža­lo­ji­mus: vei­do su­mu­ši­mą su no­sies kau­lų, kai­rio­jo skruos­ti­kau­lio ir kai­rio­jo si­nu­so prie­ki­nės sie­ne­lės lū­ži­mu.
To­kie su­mu­ši­mai ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, L. Šu­ke­vi­čius bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 da­lį (už tai įsta­ty­mas nu­ma­to lais­vės ap­ri­bo­ji­mą ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki 3 me­tų).
Kal­ti­na­ma­sis L. Šu­ke­vi­čius kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai. Vy­ras tu­ri dar­bą, yra vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, ne­ve­dęs, lai­ko­mas ne­teis­tu (anks­tes­nis teis­tu­mas jau iš­vy­kęs).
Teis­mas smur­tau­to­jo at­žvil­gu su­ra­šė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą – pa­sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 10-iai mė­ne­sių (čia jau su­ma­žin­ta treč­da­liu) ir įpa­rei­go­jo vi­są baus­mės lai­ko­tar­pį bū­ti na­muo­se nuo 22 val. iki 6 val. Taip pat kumš­čiais mo­suo­jan­tis ir spar­dy­tis mėgs­tan­tis vy­ras 6 mė­ne­sius tu­rės da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je bei ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
Jei su to­kia baus­me ne­su­tiks, L. Šu­ke­vi­čius per 14 die­nų tu­ri tei­sę pa­duo­ti teis­mui pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Ki­tu at­ve­ju bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai