Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Po­li­ci­jos die­nos pa­mi­nė­ji­me – jaut­rus pri­si­mi­ni­mas apie nu­šau­tą pa­rei­gū­ną

Spa­lio 2 die­ną į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šą­ją bib­lio­te­ką rin­ko­si kaip nie­kad daug pa­rei­gū­nų, tarp jų laks­tė ir po­li­ci­jos tar­ny­bi­nis šuo Mė­ta. Ne­vy­ko čia nei pra­ty­bos, nei ko­kio nu­si­kal­ti­mo ty­ri­mas – Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai kar­tu su sve­čiais šio­je vie­to­je pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų Sar­gų die­ną.

Svei­ki­ni­mo kal­bą pra­dė­jęs Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius ak­cen­ta­vo, jog šie­met Lie­tu­vos po­li­ci­ja mi­ni 101-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes, kal­bė­jo apie svar­bią po­li­ci­jos mi­si­ją, dė­ko­jo ko­lek­ty­vui už at­si­da­vi­mą dar­bui, ačiū ta­rė ir po­li­ci­jos ve­te­ra­nams. „Va­din­tis an­ge­lais sar­gais – ne tik gar­bė, bet ir įsi­pa­rei­go­ji­mas“, – pa­rei­gū­nams pri­mi­nė vir­ši­nin­kas. Pri­dū­rė, jog Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas taip pat tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, tad yra pa­rei­ga ją puo­se­lė­ti.
Da­lis tos is­to­ri­jos bu­vo pa­pa­sa­ko­ta Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kės Lo­re­tos Ta­ma­liū­nai­tės lū­po­mis. Pa­rei­gū­nė itin jaut­riai, net su aša­ro­mis aky­se kal­bė­jo apie Plun­gės po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tą Jo­ną Dač­kaus­ką, ku­ris žu­vo at­lik­da­mas sa­vo pa­rei­gas. Pa­rei­gū­nui bu­vo 45-eri… Jo at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.
Tai nu­ti­ko 1995 me­tais, spa­lio 3 die­ną, kai, tir­da­mas au­to­mo­bi­lio va­gys­tę, J. Dač­kaus­kas su ko­le­ga vie­nos so­dy­bos kam­ba­riuo­se ieš­ko­jo įta­ria­mų ma­žei­kiš­kių bro­lių ir vie­nas jų, bū­da­mas pa­si­slė­pęs už užuo­lai­dos, pra­dė­jo šau­dy­ti sa­va­dar­biu šau­tu­vu. J. Dač­kaus­kui šau­ta į vei­dą, pa­rei­gū­nas mi­rė spa­lio 27 die­ną li­go­ni­nė­je. Jo ko­le­ga taip pat bu­vo su­žeis­tas, bet pa­svei­ko. Nu­si­kal­tė­liai ta­da pa­spru­ko, bet po ke­lių die­nų vy­res­ny­sis bro­lis bu­vo už­klup­tas Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo so­dy­bo­je. Jis po­li­ci­jai ne­pa­si­da­vė – nu­si­šo­vė. Jau­nes­ny­sis dar ku­rį lai­ką slaps­tė­si, bet 1996-ai­siais bu­vo su­im­tas.
Šios skau­džios ne­lai­mės pri­si­mi­ni­mui įsteig­ta per­ei­na­mo­ji Jo­no Dač­kaus­ko tau­rė, ku­ri bu­vo įtei­kia­ma spor­ti­nes var­žy­bas lai­mė­ju­siems pa­rei­gū­nams. Ku­rį lai­ką ši tra­di­ci­ja bu­vo su­sto­ju­si, ta­čiau da­bar Plun­gės PK vėl ją at­gai­vi­no – nu­ta­rė kas­met pa­gerb­ti ge­riau­sią pa­rei­gū­ną, pa­dė­ju­sį at­skleis­ti ar už­kar­dy­ti nu­si­kal­ti­mus. Šie­met mi­nė­ta tau­rė įteik­ta vy­res­nia­jam ty­rė­jui An­driui Po­ciui – už plė­ši­mo at­sklei­di­mą ir in­ten­sy­vų dar­bą prieš na­mi­nės deg­ti­nės ga­min­to­jus. „Tau­rė – ne nau­ja, ne­bliz­ga, bet tu­ri la­bai gi­lią pras­mę“, – įteik­da­mas ap­do­va­no­ji­mą pa­rei­gū­nui, sa­kė G. Po­ce­vi­čius.
Tar­ny­ba po­li­ci­jo­je tik­rai ne iš leng­vų­jų, ta­čiau jau­ni žmo­nės drą­siai ren­ka­si šią pro­fe­si­ją. Kaip sa­kė ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas, rug­sė­jo 27-ąją Skuo­do baž­ny­čio­je, kur Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK mi­nė­jo pro­fe­si­nę šven­tę, prie­sai­ką da­vė jau­ni pa­rei­gū­nai, iš ku­rių ke­tu­ri (vie­na jų – mer­gi­na) da­bar at­ėjo dirb­ti į Plun­gės ra­jo­no PK. „Iš­li­ki­te tvir­ti, nie­ka­da ne­abe­jo­ki­te sa­vo pa­si­rin­ki­mu“, – jau­nie­siems ko­le­goms lin­kė­jo G. Po­ce­vi­čius. Dar pa­si­džiau­gė, jog „Me­tų pa­rei­gū­nu“ Klai­pė­dos ap­skri­ty­je šie­met iš­rink­tas mū­siš­kis – Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Egi­di­jus Ta­ra­se­vi­čius.
Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko Al­fon­so Mo­tu­zos įsa­ky­mu trys mū­sų ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai įver­tin­ti ir už nuo­pel­nus: ant­ro­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klas įteik­tas ko­mi­sa­rui Eu­ge­ni­jui Pa­lu­bins­kui, o tre­čio­jo laips­nio – ins­pek­to­riui Gin­ta­rui Aleš­ke­vi­čiui bei vir­ši­lai Egi­di­jui Gau­biui.
Vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybą įteikta Reagavimo skyriaus tyrėjai Renatai Tumaitei.
Pa­svei­kin­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su pro­fe­si­ne šven­te at­vy­ko iš­ties ne­ma­žai sve­čių, sak­so­fo­no mu­zi­kos gar­sais su­si­rin­ku­siuo­sius džiu­gi­no Se­na­mies­čio mo­kyk­los moks­lei­vis Si­mo­nas Šim­kus.
Už nuo­šir­dų dar­bą pa­rei­gū­nams dė­ko­jo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė par­la­men­ta­ras Jo­nas Var­ka­lys ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Plun­gės teis­mo rū­mų kanc­le­ris Juo­zas Ka­mins­kas lin­kė­jo ne­pa­mirš­ti tos die­nos, kai te­ko duo­ti prie­sai­ką ir po­li­ci­jos ko­lek­ty­vui pa­do­va­no­jo pil­ną krep­šį ru­de­ni­nių gė­ry­bių, sa­ky­da­mas, jog rei­kia vi­ta­mi­nų. Įsta­ty­mus ger­bian­čiais, ta­čiau kar­tu ir žmo­giš­kais pa­rei­gū­nais lin­kė­jo iš­lik­ti pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma, o Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vyr. ins­pek­to­rius Mar­ty­nas An­dri­jaus­kas lin­kė­jo kuo ra­mes­nės tar­ny­bos ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui įtei­kė ge­sin­tu­vą. De­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis pa­rei­gū­nams ak­cen­ta­vo stip­rią svei­ka­tą, vir­ši­nin­kui do­va­no­jo kny­gą „Pa­žin­ti sa­ve“ ir per­da­vė va­ka­ri­nė­se mi­šio­se da­ly­vau­jan­čių mo­te­rė­lių pra­šy­mą – ne­iš­jung­ti prie po­li­ci­jos pa­sta­to va­ka­rais švie­sos, kad joms drą­siau bū­tų grįž­ti na­mo.
Šven­tė­je da­ly­va­vo ne vie­nas po­li­ci­jos ve­te­ra­nas – Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, Arū­nas Bi­ta­ris, Vid­man­tas Bra­žins­kas, Do­na­tas Ab­ru­tis, Jo­nas Ga­siū­nas ir ki­ti. Bu­vęs Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras J. Ga­siū­nas pri­si­mi­nė, kaip jis kar­tu su ki­tais ko­le­go­mis 1991-ai­siais ta­po pir­mai­siais ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos ko­mi­sa­rais, trum­pai pa­kal­bė­jo apie ne­ra­mius lai­kus, lin­kė­jo da­bar­ti­niams pa­rei­gū­nams stip­ry­bės ir kan­try­bės.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Sveikinimo žodžius komisariato viršininkui G. Pocevičiui ir visam policijos kolektyvui tarė probacijos tarnyboje dirbančios paeigūnės.

Komentarai
Kiti straipsniai