Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Pa­si­ra­šy­ta part­ne­rys­tės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Rie­ta­vo ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bių

Pir­mo­ji My­ko­li­nių die­na pa­žy­mė­ta svar­biu įvy­kiu – pa­si­ra­šy­ta part­ner­sy­tės su­tar­tis tarp Rie­ta­vo ir Karl­sham­no (Šve­di­ja) sa­vi­val­dy­bių. Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo iš­kil­mės vy­ko Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo de­le­ga­ci­ja iš Šve­di­jos, vie­tos Ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, ki­ti sve­čiai.

Vi­sus su­si­rin­ku­sius į ne­ei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį pir­miau­sia pa­svei­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Šis su­si­ti­ki­mas yra vi­sa ko tę­si­nys, nes su­tar­ties Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las bu­vo pa­si­ra­šy­tas pra­ėju­siais me­tais. Su Karl­sham­no gy­ven­to­jais, at­sto­vais, ver­slo žmo­nė­mis Rie­ta­vas ben­drau­ja jau ke­le­tą me­tų, šiuos ke­lius pra­my­nė Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. „Nu­vy­kęs pas jus, pa­ma­čiau mū­sų at­ei­tį – kaip gai­vi­na­te ver­slą, įveik­li­na­te pa­sta­tus, už­ima­te žmo­nes. Tu­ri­me iš ko mo­ky­tis. Vi­si, kas lan­kė­si Karl­sham­ne, sa­kė, kad ten gy­ve­na nuo­šir­dūs, darbš­tūs ir ge­ri žmo­nės. Mū­sų pra­ei­tis yra skir­tin­ga, ta­čiau mes ban­do­me at­gai­vin­ti kul­tū­rą, ku­ri pas mus bu­vo iki so­viet­me­čio. Tu­ri­me už­mez­gę ry­šius su Zar­be­ku (Vo­kie­ti­ja), Gul­be­ne (Lat­vi­ja), Ken­či­nu (Len­ki­ja). Vi­sos ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys mums duo­da la­bai daug: ga­li­me ma­ty­ti, kur esa­me ir kur no­ri­me bū­ti“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Karl­sham­no me­ras Per-Ola Mat­tsson mi­nė­jo, kad jam di­de­lė gar­bė bū­ti Rie­ta­ve. „Net ne­pa­si­ra­šius su­tar­ties jau­čiu, kad tarp mū­sų yra stip­rus ry­šys. Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bei yra la­bai svar­bus ir at­sa­kin­gas žings­nis. Net iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo mes sėk­min­gai įgy­ven­di­no­me anks­čiau bu­vu­sius pro­jek­tus, pas sa­ve tu­ri­me du stu­den­tus iš Rie­ta­vo, ku­rie sėk­min­gai at­lie­ka prak­ti­ką. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ra­si­me dau­gy­bę sri­čių, ku­rias ga­lė­si­me plė­to­ti ben­dra­dar­biau­da­mi“, – sa­kė sve­čias.
Pa­si­ra­šant su­tar­tį, da­ly­va­vo ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ma­ri Salst­rom, pir­mo­ji šios ta­ry­bos vi­ce­pir­mi­nin­kė Ger­trud Ivar­son, ant­ra­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Mag­nus Gar­deb­ring ir Net­port moks­lo par­ko at­sto­vė Ma­ri Bjork. Pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi bus sie­kia­ma ska­tin­ti lie­tu­vių ir šve­dų tau­tų su­ta­ri­mą bei drau­gys­tę. Drau­gys­tės su­tar­tis, pa­sak abie­jų me­rų, ska­tins Rie­ta­vo ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bių, šių dvie­jų sa­vi­val­dy­bių įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų ir ver­slo plėt­rą.
Pri­ori­te­ti­nės ben­dra­dar­bia­vi­mo sri­tys – kar­tu vyk­dy­ti ty­ri­mų ir plėt­ros pro­jek­tus, ska­tin­ti ver­slo plėt­rą ir au­gi­mą, ini­ci­juo­ti tarp­tau­ti­nes švie­ti­mo veik­las, pa­grįs­tas sa­vi­val­dy­bių ir ver­slo ben­druo­me­nių po­rei­kiais, da­lin­tis pa­tir­ti­mi ir sa­vi­val­dy­bių val­dy­mo bei de­mok­ra­ti­nės plėt­ros mo­de­liais. Ben­dra­dar­bia­vi­mas su­kurs pri­dė­ti­nę ver­tę Rie­ta­vo ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams ir ver­slui, pri­si­dės ku­riant kon­ku­ren­cin­gu­mą ir tva­rią plėt­rą.
Po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo me­ras A. Čer­nec­kis Karl­sham­no me­rui Per-Ola Mat­tsson įtei­kė do­va­ną – UAB „Re­val bal­dai“ pa­ga­min­tą me­di­nę Rie­ta­vo var­tų su liū­tu skulp­tū­rė­lę. Sve­čių do­va­na – Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to su­ve­ny­ras.
Vė­liau vi­si per­si­kė­lė į Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą, kur vy­ko dis­ku­si­ja apie bū­si­mus pro­jek­tus, vie­tos val­dy­mą ir ge­rą­ją sa­vi­val­dy­bių val­dy­mo prak­ti­ką.
Die­ną vai­ni­ka­vo at­vi­rų du­rų va­ka­ras Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ir dvi­ra­čių šou („Bi­ke show“, Lat­vi­ja) gim­na­zi­jos sta­dio­ne.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Neeiliniame Tarybos posėdyje dalyvavo svečių delegacija iš Karlshamno.

Komentarai
Kiti straipsniai