Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Pa­si­ge­do in­for­ma­ci­nio sten­do

Rug­sė­jo mė­ne­sį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas ste­bė­jo­si, ko­dėl nė­ra sten­do su in­for­ma­ci­ja apie dar­bus, vyk­do­mus Jū­ros upės va­go­je: „Kas čia bus pa­da­ry­ta, ka­da dar­bų pra­džia, ka­da pa­bai­ga? Ar ran­go­vai ne­pri­va­lo pa­sta­ty­ti sten­do?“, – klau­sė jis.

Jam bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad pro­jek­tas bu­vo vie­ši­na­mas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. „Žmo­nės in­for­ma­ci­jos ieš­ko tik ta­da, kai pra­de­da­ma kas­ti, ma­nau, kad ran­go­vai tu­rė­tų pa­sta­ty­ti sten­dą“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras. Jis taip pat mi­nė­jo, kad rei­kė­tų šią in­for­ma­ci­ją pa­kar­to­ti­nai pa­vie­šin­ti Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je. Pa­si­do­mė­ti, ko­dėl stin­ga in­for­ma­ci­jos, pa­ti­kė­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui An­ta­nui Auž­bi­ka­vi­čiui.
Juo­zas Bars­tei­ga pa­ste­bė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je sun­kiai pa­vyks­ta ras­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Ieš­ko­da­mas in­for­ma­ci­jos apie skve­re­lio ša­lia Rie­ta­vo baž­ny­čios re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, jis nu­ste­bo, kad Rie­ta­ve at­si­ra­do Ani­kės skulp­tū­ra. „Aš ir­gi nu­ste­bęs, kad iš Klai­pė­dos pas mus Ani­kė at­si­ra­do, vi­so­kių ste­buk­lų bū­na, pro­jek­tuo­to­jai yra iš ki­tur at­va­žia­vę, įsi­vė­lė klai­da ir tiek“, – sa­kė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. A. Auž­bi­ka­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jau pa­pra­šy­ta ne­ati­ti­ki­mą iš­tai­sy­ti.

Nuotraukoje: Anot V. Krajino, gyventojai norėtų daugiau informacijos apie vykdomus darbus Jūros upės vagoje.

Komentarai
Kiti straipsniai