Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Nu­ai­dė­jo tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė

Kaip ir įpras­ta, pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Rie­ta­vą su­dre­bi­no tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė, tru­ku­si net tris die­nas. Nors sa­vait­ga­lio me­te­o­ro­lo­gi­nės prog­no­zės ir ne­bu­vo pa­čios pa­lan­kiau­sios, ta­čiau oras lei­do pa­si­džiaug­ti pui­kia šven­te ir įspū­din­gais kon­cer­tais. Šie­met My­ko­li­nių šven­tė bu­vo skir­ta 800-ie­siems Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti (prieš tiek lai­ko Že­mai­ti­ja pa­mi­nė­ta ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se).

Ant­ro­ji My­ko­li­nių die­na pra­si­dė­jo nau­jo­jo­je Rie­ta­vo spor­to sa­lė­je, ku­rio­je vy­ko kraš­tie­čių klu­bo na­rių su­si­rin­ki­mas. Po­piet vi­si su­gu­žė­jo į Rie­ta­vo aikš­tę, ku­rio­je nuo pat ry­to zu­jo pre­ky­bi­nin­kai, o se­niū­ni­jų kie­me­liai kve­pė­jo įvai­riau­siais ska­nu­my­nais. Mi­nint Že­mai­ti­jos me­tus, ne tik kal­bė­ta že­mai­tiš­kai, bet ir vi­sas met­tur­gis kvie­tė ra­gau­ti že­mai­tiš­kų pa­tie­ka­lų. Met­tur­gy­je al­ka­nų tik­rai ne­li­ko, bu­vo ga­li­ma pa­si­stip­rin­ti ce­pe­li­nais, vaf­liais, kep­tu avi­nu, bly­nais, py­ra­gais, ki­bi­nais, na­mi­ne duo­na, ci­bu­ly­ne, kas­ti­niu, iš­skir­ti­niu že­mai­tiš­kų bi­čių me­du­mi ir ki­tais gar­du­my­nais, o Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė siū­lė iš­mė­gin­ti lai­mę lo­te­ri­jo­je.
Kaip pa­į­vai­rin­ti sa­vo kie­me­lius, ben­druo­me­nėms ir se­niū­ni­joms iš­mo­nės tik­rai ne­sti­go. Bu­vo ga­li­ma pa­si­ma­tuo­ti ir že­mai­tiš­ką kos­tiu­mą bei nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie pa­ruoš­tos fo­to sie­ne­lės. No­rin­čių įsi­am­žin­ti ne­trū­ko. Kiek to­lė­liau nuo aikš­tės bu­vo įsi­kū­rę ama­ti­nin­kai, tau­to­dai­li­nin­kai ir ki­ti pre­ky­bi­nin­kai, ant pre­kys­ta­lių su­kro­vę įvai­riau­sias pre­kes: deš­ras, sū­rius, duo­ną, žu­vį, me­dų, vil­no­nes ko­ji­nes ir ki­ta.
Šven­tę mies­to aikš­tė­je pra­dė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro te­at­ras „Ruo­da“ su ei­liuo­ta kom­po­zi­ci­ja „Že­mai­čių že­mė“ (rež. Vin­cas An­driuš­ka). Į šven­tę pa­svei­kin­ti rie­ta­viš­kių at­vy­ko ir ne­ma­žai gar­bių sve­čių. Pir­ma­sis kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės šei­mi­nin­kas, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pa­svei­ki­no at­ėju­sius į di­džiau­sią Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės šven­tę – My­ko­li­nes. „Nuo su­si­rin­ku­sių­jų šyp­se­nos, ge­ros nuo­tai­kos iš­si­sklai­dys de­be­sys, ir šven­tė tę­sis sau­lė­kai­to­je. Svei­ki­nu de­le­ga­ci­jas iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Šve­di­jos, me­rus iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, Sei­mo na­rius ir vi­sus ki­tus, pri­si­jun­gu­sius prie šios gra­žios šven­tės“, – sa­kė me­ras.
Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas taip pat svei­ki­no vi­sus rie­ta­viš­kius, ypa­tin­gai žem­dir­bius, ku­rie jau nu­ė­mė der­lių. Sei­mo na­rys ra­gi­no pirk­ti ir var­to­ti pro­duk­ci­ją, už­au­gin­tą bū­tent sa­vos sa­vi­val­dy­bės ūkiuo­se. Į My­ko­li­nes sve­čias at­vy­ko ne tuš­čio­mis: vie­ną do­va­ną įtei­kė kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei, ki­tą – VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­no di­rek­to­riui Ri­čar­dui Ast­raus­kui. Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys pa­si­džiau­gė ge­rė­jan­čia in­fra­struk­tū­ra, gra­žė­jan­čio­mis so­dy­bo­mis. Ta pro­ga Sei­mo na­rys įtei­kė ir dvi pa­dė­kas: Dau­gė­dų se­niū­nei As­tai Glo­bie­nei už sva­rų in­dė­lį ku­riant Dau­gė­dų se­niū­ni­jos ge­ro­vę ir Me­din­gė­nų se­niū­nei Sa­lo­mė­jai Čies­nie­nei už vie­tos sa­vi­val­dos puo­se­lė­ji­mą ir stip­ri­ni­mą.
Ant sce­nos tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį li­po ir Sei­mo na­rio Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio pa­ta­rė­jas Ta­das Sa­daus­kis. Jis Sei­mo na­rio var­du svei­ki­no ūki­nin­kus, ku­rie sa­vo dar­bais yra pa­vyz­dys ki­tiems. Do­va­na įteik­ta Gied­rei ir Er­lan­dui Jaz­daus­kiams, ki­ta – Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nui To­mui Dauk­šai už su­teik­tas pa­tal­pas. Že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Si­gi­tas Di­mai­tis taip pat ap­do­va­no­jo ke­le­tą sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kų. Jau­nie­ji ūki­nin­kai G. ir E. Jaz­daus­kiai ap­do­va­no­ti už jau­nat­viš­ką ryž­tą vys­tant mė­si­nių gal­vi­jų ūkį. Už nuo­šir­dų dar­bą, drą­sias idė­jas ir ino­va­ci­jų die­gi­mą ūky­je pa­dė­ko­ta Va­le­ri­jai Stan­ce­lie­nei. Už dė­me­sį kai­mo ben­druo­me­nei, ti­kin­tis, kad kar­tu pa­vyks skir­ti dau­giau dė­me­sio ūki­nin­kams ir jų veik­lai bei pa­ge­rin­ti že­mės ūkio sek­to­riaus re­zul­ta­tus, pa­dė­ko­ta Jo­nui Kaz­laus­kui. Rie­ta­viš­kius svei­ki­no ir Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Ši­la­lės r. sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Mei­že­nis, Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo pre­zi­den­tas, prof. ha­bil. dr. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas, sve­čiai iš už­sie­nio ir ki­ti.
Po kal­bų at­ėjo lai­kas pa­svei­kin­ti se­niū­ni­jos gra­žiau­sių ir tvar­kin­giau­sių skly­pų šei­mi­nin­kus. Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta so­dy­ba mies­te pri­klau­so Jad­vy­gai ir Vy­tau­tui Kon­čiams (Rie­ta­vas), kai­me – Lai­mu­tei ir Al­fon­sui Vi­čiams (Jau­pė­nų k., Rie­ta­vo sen.). Jau­kiau­sia įstai­gos ap­lin­ka – ka­vi­nės „Pro­vin­ci­ja“ (Lau­žų k., Rie­ta­vo sen.), tvar­kin­giau­sia gat­vė – Gin­ta­ro g. Lio­lių kai­me (Rie­ta­vo sen.), kai­mas su po­il­sio zo­na – Lio­lių kai­mas, sen­jo­rų so­dy­ba – Jad­vy­gos Viz­gir­die­nės (Va­tu­šių k., Rie­ta­vo sen.).
Ne­pa­mirš­ti ir sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kai. No­mi­na­ci­ja „Me­tų ūkis 2019“ ati­te­ko Edi­tai, Li­nui, To­mui ir Man­tui Ma­čiuls­kiams. Už ūky­je pri­tai­ky­tas nau­jo­ves ir sėk­min­gą jų plėt­rą ap­do­va­no­ti Vai­da ir Ra­mo­nas Vai­či­kaus­kai. Ar­vy­dui ir Da­nei Ma­jaus­kams ati­te­ko pa­dė­ka už su­kur­tą ir nuo­lat puo­se­lė­ja­mą pie­no ūkį, o Ri­mai ir Al­giui Va­si­liaus­kams – už ra­cio­na­lų ūkio vys­ty­mą.
To­liau šven­tės da­ly­vius džiu­gi­no liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų kon­cer­tas „Grok, ar­mo­ni­ka, grok“. Žiū­ro­vams dai­nas do­va­no­jo Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cen­tro kan­tri ka­pe­la „Jo­va­rai“ (vad. Al­bi­nas Venc­lo­vas), Ši­la­lės kul­tū­ros cen­tro Bi­jo­tų lais­va­lai­kio sa­lės liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Bi­jo­tai­čiai“ (vad. Kris­ti­na Miz­gi­rie­nė), Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), Sal­dus sa­vi­val­dy­bės (Lat­vi­ja) TIKS cen­tro ka­pe­la „STROPS“ (vad. Ag­ri­ta Pi­le­nie­ce).
Po ka­pe­lų pa­si­ro­dy­mo vy­ko įvai­rios at­rak­ci­jos ir kon­kur­sai, o va­ka­rė­jant vi­sus džiu­gi­no Mo­ni­kos Ma­ri­jos, Li­no Ado­mai­čio ir Vi­do Ba­rei­kio bei gy­vo gar­so gru­pių pa­si­ro­dy­mas. Po dan­gų nu­švie­tu­sių įspū­din­gų fe­jer­ver­k, iš­tver­min­giau­sius džiu­gi­no dis­ko­te­ka su DJ LARRY M. Su­te­mus bu­vo ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti ir ypa­tin­go­mis švie­so­mis ap­švies­ta Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čia.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apdovanoti tvarkingiausių sodybų ir geriausių ūkių savininkai.

Komentarai
Kiti straipsniai