Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

My­ko­lių pa­baig­tu­vės – Rie­ta­vo žir­gy­ne

Ant­ro­ji My­ko­li­nių šven­tės die­na tra­di­ciš­kai vy­ko VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­ne. Oras rai­te­lių ir jų žir­gų ne­le­pi­no – kri­to gau­sūs lie­taus la­šai. Nuo pat ry­te žir­gy­no te­ri­to­ri­jo­je pra­dė­jo ri­kiuo­tis My­ko­li­nių met­tur­gio da­ly­viai.

Pus­ry­čiams mal­tie­čiai siū­lė barš­čių sriu­bos, su­si­rin­ku­sie­ji ap­žiū­rė­jo nau­jau­sią že­mės ūkio tech­ni­ką, akį trau­kė ir sau­lė­tas oran­ži­nis trau­ki­nu­kas, ku­rį iš­ra­din­gai su­kom­po­na­vo Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ko­lek­ty­vas. Šven­tės me­tu vei­kė gy­vū­nų pa­ro­da: bu­vo ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti ba­lan­džiais, triu­šiais, la­mo­mis, ož­ko­mis, ar­kliais, avi­mis ir kt. Vie­šo­ji įstai­ga „Šu­niu­kų fė­ja“ or­ga­ni­za­vo ma­žų­jų au­gin­ti­nių pa­ro­dą. Jie ra­tu vaikš­čio­jo kar­tu su šei­mi­nin­kais, da­ly­va­vo įvai­riuo­se kon­kur­suo­se ir žai­di­muo­se bei bu­vo ap­do­va­no­ti. Kon­kū­ro per­trau­kų me­tu pa­si­ro­dė žir­gų te­at­ras „Bin­go“.
Vyks­tant žir­gų kon­kū­rams, 12 va­lan­dą, da­lis šven­tės da­ly­vių iš­ke­lia­vo į mal­dos na­mus. Po šv. Mi­šių Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je vy­ko žo­džio ir mu­zi­kos pro­gra­ma „Kad Lie­tu­va ne­iš­si­vaikš­čio­tų“. Bu­vo skai­to­mos po­eto, ku­ni­go Ri­čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus ei­lės.
Šven­tei ei­nant į pa­bai­gą, ap­do­va­no­ti kon­kū­rų nu­ga­lė­to­jai. Pir­ma­ja­me „My­ko­li­nių ati­da­ry­mo“ kon­kū­re, ku­ria­me kliū­čių aukš­tis sie­kė 60 cm, pir­mo­jo­je už­skai­to­je da­ly­va­vo jau­ni, 4 ir 5 me­tų, žir­gai. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ka­mi­li­jai Būd­vy­ty­tei su Ca­li­na. Ant­ro­jo­je už­skai­to­je da­ly­va­vo rai­te­liai iki 14 me­tų. Iš 16-os da­ly­vių pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ga­bi­ja Mar­ge­ly­tė su Bil­du­ke, ant­rą­ją – Vė­jū­nė Lu­ko­šiū­tė, jo­ju­si su Žu­vėd­ra, o tre­či­ą­ją – Ka­te­ri­na Dau­gin­tė su Pe­ga­su.
„Rie­ta­vo žir­gy­no tau­rės“ kon­kū­re var­žė­si net 27 da­ly­viai. Šia­me kon­kū­re kliū­čių aukš­tis jau sie­kė 80 cm. Tau­rę iš­ko­vo­jo Me­da Pet­ro­šiū­tė su Kad­ri­liu, ant­rie­ji li­ko Eve­li­na Braz­dei­ky­tė su Be­ri­liu, tre­ti – Aus­tė­ja Bum­blaus­kai­tė taip pat su Be­ri­liu.
Dėl „Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo“ tau­rės su­si­run­gė 24 rai­te­liai. Tai di­dė­jan­čio sun­ku­mo kon­kū­ras, ku­ria­me kliū­čių aukš­tis sie­kė 100 cm. Pir­mą­ją vie­tą pel­nė Ne­da Si­pa­vi­čiū­tė su Bra­vo, ant­rą­ją – Ive­ta Ja­na­vi­čiū­tė su Ga­cha, tre­či­ą­ją – Gau­de­nė Ja­na­vi­čiū­tė su Ži­go­le­ta.
Sa­vi­val­dy­bės me­ro tau­rė ati­te­ko Gau­de­nei Ja­na­vi­čiū­tei su Ži­go­le­ta. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė ir­gi G. Ja­na­vi­čiū­tė, šį­kart su Ga­ze­le, tre­čio­ji ati­te­ko Ne­dai Si­pa­vi­čiū­tei su Bra­vo. Rai­te­liams ir jų žir­gams rei­kė­jo įveik­ti 110 cm kliū­čių aukš­tį, o sa­vo jė­gas pa­si­ry­žo iš­ban­dy­ti 16 da­ly­vių.
Pas­ku­ti­nis – Že­mai­tu­kų – kon­kū­ras bu­vo skir­tas ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rei lai­mė­ti. Tik vie­nam du­e­tui – rie­ta­viš­kei Ne­rin­gai Lau­ri­nai­ty­tei ir jos žir­gui Au­ku­rui – pa­vy­ko vi­sas kliū­tis įveik­ti per tam skir­tą lai­ką ir be bau­dos taš­kų. Tai­gi Ogins­kių tau­rė šie­met li­ko Rie­ta­ve. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Ug­nė Vec­kai­tė su Ut­ra­fu, o tre­či­ą­ją – Ga­bi­ja Grik­šai­tė su An­ge­lu. Be ap­do­va­no­ji­mo ne­li­ko ir Ug­nė Šveis­ty­tė, jo­ju­si su Kal­ma­nu ir Žir­mū­nu.

Nuotraukoje: Mero taurės nugalėtoja – G. Janavičiūtė.

Komentarai
Kiti straipsniai