Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Miš­ke­ly­je prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos – ir pa­žin­ti­nis ta­kas, ir ap­žval­gos aikš­te­lė

Prieš ke­le­tą die­nų Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je bu­vo iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog spa­lio 1–15 die­no­mis vi­suo­me­nei pri­sta­to­mas vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, esan­čio prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­tas. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, sie­kia­ma įreng­ti ir pri­tai­ky­ti lan­ky­to­jų po­rei­kiams miš­ko te­ri­to­ri­ją.

Dar 2013 m. bu­vo pa­tvir­tin­tas „Prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos HE (Plun­gės jū­ros) pri­ei­nan­čių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo de­ta­lu­sis pla­nas“, ku­ria­me nu­ma­ty­tas šios te­ri­to­ri­jos rek­re­a­ci­nės in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas. At­si­žvelg­da­ma į rek­re­a­ci­nės in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo kon­cep­ci­ją, Plun­gės se­niū­ni­ja bei aso­cia­ci­ja „Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pė“ už­sa­kė pa­reng­ti vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­tą, sie­kiant su­pro­jek­tuo­ti 513 kvar­ta­lo 3 miš­ko skly­puo­se rek­re­a­ci­nę in­fra­struk­tū­rą. Pro­jek­tą pa­ren­gė Li­nas Juo­zai­tis.
Kaip mi­nė­ta, pro­jek­tuo­ja­ma te­ri­to­ri­ja yra prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos. Tiks­liau – prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos HE (Plun­gės jū­ros) 1,9 ha skly­pas, kur miš­kas už­ima 1,7 ha (be­veik hek­ta­ras – ąžuo­ly­nai, se­niau­sie­ji iš jų – apie 140 me­tų).
Miš­ko te­ri­to­ri­ją pla­nuo­ja­ma pri­tai­ky­ti lan­ky­to­jų po­rei­kiams. Nu­ma­to­ma ši in­fra­struk­tū­ra: in­for­ma­ci­niai sten­dai, me­di­niai til­te­liai, suo­lai, laip­tai, ap­žval­gos aikš­te­lė (iš aikš­te­lės at­si­vers vaiz­das į van­dens tel­ki­nį ir į ki­ta­me kran­te esan­tį pi­lia­kal­nį). Taip pat tu­rė­tų at­si­ras­ti „Vabz­džių vieš­bu­tis“ – įren­gi­nys, skir­tas bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės gau­si­ni­mui ir edu­ka­ci­jai (kar­ka­sas už­pil­do­mas šiau­dais ir ša­ke­lė­mis, o ert­mė­se gy­ve­na ir žie­mo­ja įvai­rūs vabz­džiai). Be vi­so to, nu­ma­to­ma įreng­ti ir pa­žin­ti­nį 430 m il­gio miš­ko ta­ką (ta­kas skir­tas su­si­pa­žin­ti su šio miš­ko eko­sis­te­mo­mis, au­ga­lais, gy­vū­nais, Gan­din­gos HE tven­ki­nio is­to­ri­ja ir apy­lin­kė­mis).
Pla­čiau su pro­jek­to spren­di­niais ga­li­ma su­si­pa­žin­ti Plun­gės mies­to se­niū­ni­jo­je. Vie­ša­sis pro­jek­to svars­ty­mas ten pat nu­ma­to­m

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai