Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

„Me­tų pa­rei­gū­no“ ti­tu­las – ir pa­tru­liui iš Plun­gės

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja An­dro­me­da Graus­lie­nė, tarp tri­jų „Me­tų pa­rei­gū­no“ ti­tu­lą ga­vu­sių po­li­ci­nin­kų vie­nas yra Plun­gės ra­jo­no PK dar­buo­to­jas. Tai il­ga­me­tis pa­tru­lis Egi­di­jus Ta­ra­se­vi­čius.

„Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kas­met An­ge­lų sar­gų-po­li­ci­jos die­ną mi­ni vis ki­ta­me ap­skri­ties mies­te. Šie­met, rug­sė­jo 27 d., mi­nint mū­sų pro­fe­si­nę šven­tę, pa­si­rink­tas Skuo­do mies­tas. Čia au­ko­tos Šv. Mi­šios bei su­reng­ta įspū­din­ga šven­tė ben­druo­me­nei“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.
Šven­ti­nių ren­gi­nių me­tu pa­rei­gū­nams bu­vo įteik­ta iš­ties ne­ma­žai me­da­lių už nuo­pel­nus, iš­da­lin­ta daug pa­dė­kų už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą. Taip pat ant­rus me­tus iš ei­lės iš­rink­ti ir trys „Me­tų pa­rei­gū­nai“ – po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, ypa­tin­gai pa­si­žy­mė­ję tar­ny­bo­je, spor­te bei ki­to­se veik­lo­se.
Džiu­gu, jog pir­mi­nės gran­dies „Me­tų pa­rei­gū­nu“ šie­met iš­rink­tas Plun­gės r. PK Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pa­tru­lis E. Ta­ra­se­vi­čius. Šis 19-ika me­tų Vals­ty­bei tar­nau­jan­tis pa­rei­gū­nas ko­le­gų api­bū­di­na­mas kaip ypa­tin­gai veik­lus, ryž­tin­gas ir sa­vo dar­bą my­lin­tis po­li­ci­nin­kas. Egi­di­jui yra pa­ti­kė­ta ap­mo­ky­ti ir nau­jus tar­ny­bą pra­dė­ju­sius Plun­gės PK pa­rei­gū­nus – jis no­riai ima­si ku­ra­to­riaus vaid­mens, da­li­ja­si su ko­le­go­mis pa­tir­ti­mi.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Nuotraukoje: Pirminės grandies „Metų pareigūnu“ Klaipėdos apskrities VPK aptarnaujamoje teritorijoje šiemet išrinktas Plungės PK patrulis E. Tarasevičius.

Komentarai
Kiti straipsniai