Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nui ry­žo­si tik še­ši plun­giš­kiai

Spa­lio 3 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos jau 13-ąjį kar­tą or­ga­ni­zuo­tas Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Kon­sti­tu­ci­jos ži­nias šie­met pa­si­tik­ri­no še­še­tas plun­giš­kių, my­lin­čių sa­vo ša­lį ir no­rin­čių dar ge­riau iš­ma­ny­ti pa­grin­di­nį Lie­tu­vos įsta­ty­mą.

Eg­za­mi­nui ry­žo­si ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas.
Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas Plun­gės ra­jo­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ir ki­to­se vie­to­se at­ski­roms tiks­li­nėms da­ly­vių gru­pėms: moks­lei­viams, tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tiems as­me­nims, pi­lie­čiams. No­rin­tie­ji eg­za­mi­ną lai­ky­ti ga­lė­jo ir in­ter­ne­tu.
Pir­ma­me Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no eta­pe (spa­lio 3 d.) ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tie­ji. Jiems bu­vo pa­teik­ta 30 tes­to klau­si­mų su ke­tu­riais at­sa­ky­mų va­rian­tais, iš ku­rių rei­kė­jo pa­si­rink­ti vie­ną tei­sin­gą. Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams skir­ta kū­ry­bi­nė už­duo­tis „Ma­no na­mai – Lais­va Lie­tu­va!“
Į an­trą eta­pą bus pa­kvies­ti pi­lie­čiai, tei­sin­gai at­sa­kę bent į 25 klau­si­mus. An­tro eta­po už­duo­tis su­da­rys 19 tes­to klau­si­mų su siū­lo­mais at­sa­ky­mų va­rian­tais, iš ku­rių rei­kės pa­si­rink­ti vie­ną tei­sin­gą, ir 1 at­vi­ras klau­si­mas, kai at­sa­ky­mą rei­kės pa­ra­šy­ti pa­čiam da­ly­viui.
Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną ge­riau­siai iš­lai­kiu­sius Lie­tu­vos pi­lie­čius spa­lio 28 die­ną Pre­zi­den­tū­ro­je pa­svei­kins ir ap­do­va­nos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, ku­ris yra 2019 me­tų Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no glo­bė­jas.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai