Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Ki­bi­ru – į vei­dą, pei­liu – į pa­dan­gas…

Per­nai ru­de­nį ne­blo­gai Rie­ta­ve pa­siau­tė­ju­si Lau­ra Mau­lie­nė (gim. 1988 m.) bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir šių me­tų spa­lio 1-ąją iš­gir­do Plun­gės apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą. Ma­ma su­ti­ko už ją lai­duo­ti, tad smar­ki mo­te­ris nuo baus­mės bu­vo at­leis­ta.

L. Mau­lie­nė ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė 2018 m. spa­lio 30-osios nak­tį, prieš pir­mą va­lan­dą. Teis­mas nu­sta­tė, jog Rie­ta­ve, Kulių gatvėje, te­ra­so­je prie vie­no gy­ve­na­mo­jo na­mo, ki­lu­sio žo­di­nio kon­flik­to me­tu jau­na mo­te­ris grie­bė plas­ti­ki­nį ki­bi­rą ir ty­čia tren­kė juo buvusiam sugyventiniui R. B. Nu­ken­tė­ju­sia­jam kliu­vo į de­ši­nę vei­do pu­sę, jis pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą.
Smar­ki mo­te­ris ne tik su ki­bi­ru švais­tė­si – prie to pa­ties na­mo ty­čia iš­var­tė ir su­dau­žė ke­tu­ris mo­li­nius ir ke­tu­ris plas­ti­ki­nius va­zo­nus su gė­lė­mis (ben­dra ver­tė – 28 eu­rai) ir pa­si­grie­bu­si pei­lį pra­dū­rė dvie­jų au­to­mo­bi­lių po vie­ną pa­dan­gą (ben­dra ver­tė – 92 eu­rai). Iš vi­so nu­ken­tė­ju­sia­jam R. B. bu­vo su­ga­din­ta tur­to už 120 eu­rų.
Nu­si­kals­ta­mą vei­ką L. Mau­lie­nė pa­da­rė bū­da­ma ap­svai­gu­si nuo al­ko­ho­lio (1,79 prom.). Be­je, ji pa­ti visos sa­vo kal­tės ne­bu­vo lin­ku­si pri­pa­žin­ti. Tik pripažino, jog sukėlė fizinį skausmą.
Iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, spa­lio 1 die­ną teis­mas pri­ėmė spren­di­mą L. Mau­lie­nę dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo (pa­gal BK 140 str. 1 d.) nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­ti ir per­duo­ti mu­šei­ką ma­mos L. K. at­sa­ko­my­bei pa­gal lai­da­vi­mą 1 me­tams be už­sta­to.
Nors dėl to bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta, jei mo­te­ris mi­nė­tu lai­ko­tar­piu pa­da­rys nau­ją ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, tai spren­di­mas at­leis­ti ją nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ne­be­ga­lios, ji bus tei­sia­ma už vi­sas pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo (BK 187 str. 1 d.) teis­mas L. Mau­lie­nę iš­tei­si­no – nu­sta­ty­ta, jog ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Ta­čiau chu­li­ga­nei dėl jos siau­tė­ji­mų bus ini­ci­juo­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la pa­gal ANK 115 str. dėl ty­či­nio R.B. tur­to su­ga­di­ni­mo (ty­či­nis tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas, kai nu­ken­tė­ju­sia­jam pa­da­ry­ta ža­la ne­vir­ši­ja tri­jų ba­zi­nių baus­mių ir nuo­bau­dų dy­džių, už­trau­kia bau­dą nuo 50 iki 750 eu­rų). Šios by­los ty­ri­mas pa­ves­tas po­li­ci­jai.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo R.B. ci­vi­li­nį ieš­ki­nį teis­mas ten­ki­no iš da­lies: iš L. Mau­lie­nės pri­teis­ta 1200 eu­rų iš­lai­dų už ad­vo­ka­to pa­slau­gas, o ieš­ki­nio da­lis dėl tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo pa­lik­ta ne­nag­ri­nė­ta. Dėl ne­tur­ti­nės ža­los ieš­ki­nys išvis at­mes­tas – vyras tikėjosi prisiteisti 3 tūkst. eurų.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai