Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Kas­pa­riš­kės kai­me ūkio dar­bi­nin­ką su­mu­šęs vy­ras ga­vo pa­rų

Kur gir­tuok­lys­tės, ten ir muš­ty­nės. Pas­kui – tei­sia­mų­jų suo­las. Rai­gar­das No­vi­kas dar va­sa­rą Kas­pa­riš­kės kai­me taip su­spar­dė ir kumš­čiais ap­tal­žė vie­no ūkio dar­bi­nin­ką J. K., kad šiam lū­žo net vei­do kau­lai. Rug­sė­jo mė­ne­sį mu­šei­ka su­lau­kė areš­to baus­mės.

Vis­kas įvy­ko šių me­tų lie­pos 8 die­ną, apie 14 va­lan­dą, Bab­run­go se­niū­ni­jos Kas­pa­riš­kės kai­me.
R. No­vi­kas kal­tin­tas tuo, jog ūki­nin­ko I. R. gy­ve­na­ma­ja­me na­me, bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, ki­lu­sio žo­di­nio kon­flik­to me­tu kumš­čiais tal­žė ir ko­jo­mis spar­dė 35 m. dar­bi­nin­ką J. K. į gal­vos sri­tį. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ga­vo ne­nu­sta­ty­tą smū­gių skai­čių, pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą ir įvai­rius su­ža­lo­ji­mus: li­go­ni­nė­je vy­rui diag­no­zuo­tos no­sies ir abie­jų pa­akių žaiz­dos, krau­jos­ru­va kak­to­je, no­sies kau­lų, vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kai­rės kak­ti­nės atau­gos ir akyt­kau­lio lū­žiai. Su­ža­lo­ji­mai ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, tad mu­šei­ka bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 138 str. 1 da­lį.
Kal­ti­na­ma­sis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, Plun­gės apy­lin­kės teis­mas by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir rug­sė­jo 6 die­ną mu­šei­kos at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.
Ne kar­tą pra­ei­ty­je Tel­šiuo­se už va­gys­tes teis­tas R. No­vi­kas pas­ta­ruo­ju me­tu nie­kur ne­dir­bo, gy­ve­no pas mo­čiu­tę. Prieš pat šią by­lą vėl bu­vo su­im­tas už va­gi­lia­vi­mą.
Pa­sa­ko­jo, jog šių me­tų lie­pos 8 die­ną kar­tu su drau­gu R. R. at­vy­ko pas jo tė­vą I. R. Pas­ta­ra­sis jau bu­vo iš­gė­ręs, pri­si­jun­gė ir jie­du, dar bu­vo šei­mi­nin­ko ūkio dar­bi­nin­kas J. K. Deg­ti­nė tarp vy­rų lie­jo­si lais­vai. Ne­tru­kus su­gė­ro­vai ėmė ne­su­tar­ti – R. No­vi­kas pri­si­mi­nė ne­ži­nia dėl ko su­si­ė­męs su dar­bi­nin­ku J. K. ir tren­kė jam į vei­dą. Kiek su­da­vė smū­gių, ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti – ma­žai ką be­pri­si­mi­nė. Po muš­ty­nių sa­kė pa­si­ša­li­nęs – įsė­do į au­to­bu­są ir iš­va­žia­vo na­mo, į Tel­šius. Dėl sa­vo po­el­gio gai­lė­jo­si.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis J. K. pa­tvir­ti­no, kad jam bū­nant ūki­nin­ko I. R. na­muo­se Kas­pa­riš­kės kai­me, pa­si­ro­dė ūki­nin­ko sū­nus R. R. ir jo drau­gas R. No­vi­kas. Vi­si kar­tu gir­ta­vo, ir pas­ta­ra­sis pra­dė­jo prie jo ka­bi­nė­tis, pul­ti, to­dėl jie­du su­si­ki­bo, par­griu­vo ant že­mės ir R. No­vi­kas jam smū­gia­vo kumš­čiais ir spar­dė ko­jo­mis į gal­vos sri­tį. Ti­ki­no, jog daug kar­tų. Pas­kui mu­šei­ka kar­tu su R. R. iš­ėjo, o jis bu­vo iš­ga­ben­tas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į Plun­gės li­go­ni­nę.
Pa­na­šiai kal­bė­jo ir liu­dy­to­jai. R. R. pa­tvir­ti­no, kad tė­vo na­muo­se vi­si gė­rė, kad tarp dar­bi­nin­ko ir R. No­vi­ko ki­lo kon­flik­tas, jie­du mu­šė­si. Tė­vas I. R. muš­ty­nių me­tu bu­vo na­mo pir­ma­me aukš­te, kon­flik­to ne­ma­tė, nes jau­ni­mas tuo me­tu ki­vir­či­jo­si ant­ra­me aukš­te. Po muš­ty­nių dar­bi­nin­ko no­sis bu­vo su­ža­lo­ta, vei­das vi­sas kru­vi­nas.
R. No­vi­kui teis­tu­mas dar nė­ra iš­ny­kęs už anks­tes­nes jo vei­kas, šis jo pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas – ne­sun­kus, ty­či­nis.
Už tai, kad žmo­gui su­kė­lė ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, vy­ras pri­pa­žin­tas kal­tu, jam pa­skir­ta 36 pa­rų areš­to baus­mė. Ka­dan­gi kal­tę pri­pa­ži­no, baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu – li­ko 26 pa­ros areš­to.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai