Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Iš dziu­do čem­pio­na­to grį­žo su me­da­liais

Rug­sė­jo 28 d., Klai­pė­do­je vy­ko at­vi­ras Klai­pė­dos mies­to dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 22 klu­bai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Tur­ny­re pui­kiai pa­si­ro­dė Plun­gės dziu­do klu­bo ko­man­da, at­ve­žu­si per 40-imt spor­ti­nin­kų. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, Plun­gės ko­man­da už­ėmė an­trą vie­tą, nu­si­lei­du­si tik Kau­no dziu­do klu­bui „Bu­do­ka“.

Čem­pio­nais ta­po Ro­kas Šat­kaus­kas, Bar­bo­ra En­drie­ku­tė, Gied­rė Kau­liu­tė, Ta­das Ste­po­na­vi­čius, Ma­jus Pet­raus­kas, Er­vi­nas Ži­lius, Ei­ri­das Ri­ma­vi­čius.
Ant­rą­sias vie­tas už­ėmė Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė, Gied­rius Po­cius ir Ro­kas Šat­kaus­kas. Ro­kas ko­vo­jo dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se, sa­vo am­žiaus gru­pė­je ta­po čem­pio­nu, o su vy­res­niais už­ėmė an­trą vie­tą.
Tre­či­ą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Si­mo­nas Mo­tu­žis, Ro­kas Ged­mi­nas, Si­mas Riau­ka, Ug­nius Švo­ba, Gir­vy­das Nar­kus, Ei­man­tas Ja­kas, Ne­iman­tas Ri­ma­vi­čius, To­mas Ži­lys, Mar­ty­nas Za­bu­ras.
Penk­ti li­ko Ju­ta Švo­bai­tė, Sau­lė Ei­nin­gė, Jus­tas Gra­baus­kas, Do­mas Meš­kaus­kas, Va­cys Po­cius.
Tre­ne­riai An­ta­nas Kas­tec­kas, Ed­var­das Ži­lius ir Ro­ber­tas Zim­kus džiau­gia­si auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mais ir dė­ko­ja tė­ve­liams, ku­rie at­va­žia­vo ir pa­lai­kė gau­sią ko­man­dą. Kar­tu esa­me stip­res­ni.

Pi­jus Vait­kus – čem­pio­nas

Praėjusį šeš­ta­die­nį Pi­jus Vait­kus da­ly­va­vo Ai­ri­jo­je vy­ku­sia­me „Dub­lin open“ tur­ny­re, kur ne­pa­li­ko jo­kių šan­sų sa­vo var­žo­vams ir iš­ko­vo­jo čem­pio­no ti­tu­lą.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai