Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Į kal­va­ri­jiš­kių pro­tes­tą su­re­a­ga­vo pats Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras

Spa­lio 1 die­nos „Plun­gės ži­nių“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę – ke­ti­na­ma už­da­ry­ti paš­tą“. Ja­me pa­sa­ko­ta apie šio mies­te­lio gy­ven­to­jų pro­tes­tą – su­rink­tus net 410 pa­ra­šų – kad paš­tas bū­tų iš­sau­go­tas. Pa­ra­šai bu­vo iš­siųs­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams, Sei­mo na­riams, ki­tiems su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims.

Sa­vo ruož­tu Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, ga­vęs Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­no Liu­do Gri­ciaus krei­pi­mą­si bei su­rink­tus gy­ven­to­jų pa­ra­šus, raš­tu krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą Ja­ros­lav Nar­ke­vič dėl paš­to sky­riaus re­or­ga­ni­za­vi­mo Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je. Raš­te J. Var­ka­lys pra­šė mi­nist­ro įsi­gi­lin­ti ir pa­aiš­kin­ti AB „Lie­tu­vos paš­tas“ pa­slau­gų tei­ki­mo re­or­ga­ni­za­vi­mą.
Mi­nė­ta­me raš­te Sei­mo na­rys už­si­me­na, kad vi­siems yra pui­kiai su­pran­ta­ma, jog vie­šo­jo sek­to­riaus tei­kia­mų pa­slau­gų veik­la tu­ri bū­ti op­ti­mi­zuo­ta, ta­čiau ne­įver­ti­nus esa­mos si­tu­a­ci­jos, ne­si­ta­riant su sa­vi­val­dy­bė­mis, sek­to­riaus dar­buo­to­jais, pa­slau­gų ga­vė­jų ben­druo­me­nė­mis, ti­kė­tis sėk­min­gų per­mai­nų su­dė­tin­ga.
Mi­nist­rui J. Nar­ke­vič J. Var­ka­lys taip pat per­da­vė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­no Liu­do Gri­ciaus pra­šy­mą bei gy­ven­to­jų su­rink­tus pa­ra­šus, kad paš­to sky­rius mies­te­ly­je ne­bū­tų pa­nai­kin­tas ar re­or­ga­ni­zuo­tas. Sei­mo na­rys raš­te mi­nist­rui pa­brė­žia, kad paš­to per­tvar­koms ne­pa­si­ruoš­ta – „paš­to dar­buo­to­jai dir­ba nau­do­da­mi sa­vo au­to­mo­bi­lius, ku­rie ne­re­tai tam­pa dar­bo ka­bi­ne­tais ir paš­to san­dė­liais. Juo­se su­krau­na­mi sei­fai, siun­ti­niai, ko­res­pon­den­ci­ja ir ki­ta dar­bui rei­ka­lin­ga įran­ga bei at­ri­bu­ti­ka. Grį­žę po dar­bo paš­ti­nin­kai au­to­mo­bi­lį nau­do­ja sa­vo reik­mėms, tad vis­ką tu­ri iš­si­krau­ti na­muo­se. Kas ta­da ga­li už­tik­rin­ti pi­ni­gų, do­ku­men­tų ap­sau­gą? To­kių mies­te­lių kaip Že­mai­čių Kal­va­ri­ja paš­to sky­riai tu­ri 20–30 kv. met­rų ka­bi­ne­tus, ku­riuos iki šiol nau­do­jo paš­to reik­mėms. Pa­sak „Lie­tu­vos paš­to“ va­do­vy­bės, da­bar paš­tui da­ro­si ne­ren­ta­bi­lu (ne­nau­din­ga) juos iš­lai­ky­ti (ar ne juo­kai?), tad pa­tal­pų iš­lai­ky­mą no­ri per­mes­ti sa­vi­val­dy­bių se­niū­ni­joms. At­ėjus ru­dens dar­ga­noms, žie­mos šal­čiams, paš­ti­nin­kai ir pa­slau­gų ga­vė­jai paš­to ope­ra­ci­jas bus pri­vers­ti at­lik­ti tie­siog gat­vė­je. Ar tai ir yra Vy­riau­sy­bės spren­di­mas ge­rin­ti mū­sų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę?“
Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma dėl Že­mai­čių Kal­va­ri­jos sta­cio­na­raus paš­to sky­riaus už­da­ry­mo krei­pė­si ne tik į Su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą J. Nar­ke­vič, bet ir į Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį Al­gir­dą Ston­čai­tį bei „Lie­tu­vos paš­to“ va­do­vę As­tą Sun­gai­lie­nę. Sa­vo raš­te va­do­vy­bei J. Raz­ma sa­ko ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rian­tis to­kiems su­ma­ny­mams ir ti­ki­si, kad pla­nai grei­tu lai­ku bus at­šauk­ti. „Jei­gu „Lie­tu­vos paš­to“ va­do­vy­bė ak­lai lai­ky­tis pra­di­nio su­ma­ny­mo, ti­kiuo­si, kad re­a­guos ak­ci­jų val­dy­to­jai – vy­riau­sy­bės at­sto­vai“, – raš­te sa­ko Sei­mo na­rys.
Be to, J. Raz­ma pa­brė­žė, kad sta­cio­na­rios paš­to pa­slau­gos la­bai rei­ka­lin­gos, nes Že­mai­čių Kal­va­ri­ja iš­si­ski­ria gar­siai­siais lie­pos mė­ne­sį vyks­tan­čiais At­lai­dais. Tai – pi­lig­ri­mų cen­tras, kur lan­ky­to­jų ne­rūks­ta ir ki­tais me­tų lai­kais, tad gy­ve­ni­mas be paš­to ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas. „La­bai ti­kiuo­si spren­di­mų, ku­rie ati­tik­tų ben­druo­me­nės lū­kes­čius, ir lauk­siu in­for­ma­ci­jos. Pa­ste­bė­siu, kad „Lie­tu­vos paš­tui“ su­tei­kiant iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę iš­ne­šio­ti pen­si­jas, ga­li­ma rei­ka­lau­ti ir į struk­tū­ri­nius po­ky­čius žvelg­ti ne tik šal­tu ko­mer­ci­niu žvilgs­niu“, – raš­te pra­šo J. Raz­ma.
Dėl Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos paš­to sky­riaus į Su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą krei­pė­si ir Sei­mo na­rys, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas. Mi­nist­rui pa­teik­ta­me raš­te jis pra­šo iš­nag­ri­nė­ti se­niū­no L. Gri­ciaus krei­pi­mą­si dėl se­niū­ni­jos paš­to at­ei­ties ir ar­ti­miau­siu lai­ku pa­teik­ti at­sa­ky­mą.
Ne­tru­kus re­dak­ci­ją pa­sie­kė ge­ra ži­nia – į kal­va­ri­jiš­kių pro­tes­tą su­re­a­guo­ta. Ga­li bū­ti, kad po spa­lio 8 die­ną Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ren­gia­mo su­si­ti­ki­mo, į ku­rį ke­ti­na at­vyk­ti „Lie­tu­vos paš­to“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė As­ta Sun­gai­lie­nė, Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris A. Ston­čai­tis, ga­li­mai ir pats Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras J. Nar­ke­vič, Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­džios at­sto­vai, gau­sus bū­rys pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jų, bus at­si­žvelg­ta į kal­va­ri­jiš­kių lū­kes­čius ir paš­tas mies­te­ly­je liks.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Kalvarijiškių surinkti parašai dėl pašto likimo pasiekė net Susisiekimo ministrą.

Komentarai
Kiti straipsniai