Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Galimas ko­rup­ci­jos skan­da­liu­kas įgau­na pa­grei­tį: Eti­kos ko­mi­si­ja ima­si ty­ri­mo

„Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­ja apie UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui Arū­nui Ta­mo­šaus­kui da­ro­mą „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir jos ver­sli­nin­kų Ta­ry­bos na­rių spaus­di­mą su­lau­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos dė­me­sio.

Spa­lio 3-iąją su­si­rin­kę į po­sė­dį Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai pra­dė­jo aiš­kin­tis, ko­kį spau­di­mą pa­ty­rė A. Ta­mo­šaus­kas ir kas kon­kre­čiai tai da­rė.
„Laik­raš­ty­je ne­įvar­din­ta kon­kre­ti pa­var­dė, nors įmo­nė aiš­ki. Ta­čiau di­rek­to­rius ne­pa­sa­kė, ar tai įmo­nės sa­vi­nin­kas (Liu­das Skie­rus – aut. pa­sta­ba), ar tik jos dar­buo­to­jas (Ro­ber­tas En­dri­kas – aut. pa­sta­ba) da­rė spau­di­mą, tad ko­mi­si­ja ban­dys iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris kon­kre­čiai. Pa­gal vi­sus di­rek­to­riaus pa­teik­tus straips­ny­je fak­tus ko­rup­ci­jos fak­tas kaip ir aiš­kus“, – re­dak­ci­jai tre­čia­die­nį sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ta­das Šet­kaus­kis.
Ar į dar­bot­var­kę bus įtrauk­tas per rug­sė­jo 26 die­ną vy­ku­sį Ta­ry­bos po­sė­dį nu­skam­bė­jęs R. En­dri­ko gra­si­ni­mas UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui dėl ga­li­my­bės to­liau ei­ti jo pa­rei­gas, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas sa­kė dar ne­ži­nąs.
„Sun­ku pa­sa­ky­ti. Tar­si­mės. Iš vie­nos pu­sės žiū­rint, tai tar­si bu­vo klau­si­mas, iš ki­tos – klau­si­mas gra­si­nant. Ta­ry­bos na­riai taip ne­tu­rė­tų elg­tis (nau­do­tis sa­vo pa­dė­ti­mi ir ga­lia – aut. pa­sta­ba). Iš pra­džių ne­bu­vo­me nu­ma­tę to svars­ty­ti, bet da­bar tar­smės, ir bus ma­ty­ti“, – re­dak­ci­jai sa­kė T. Šet­kaus­kis.
Pri­min­si­me, kad ne­se­niai su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius tei­gė, kad pa­ti­ria su „Vi­čiū­nais“ sie­ja­mų ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų spau­di­mą ir siū­lė jiems ne­si­nau­do­ti sa­vo ga­lia bei nu­si­ša­lin­ti nuo Ta­ry­bo­je svars­to­mų klau­si­mų, su­si­ju­sių su ši­lu­mos tin­klais. „Ma­rio­ne­te ne­no­riu bū­ti“, – pas­ku­ti­nia­ja­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė di­rek­to­rius ir iš­kart su­si­lau­kė griež­tos mi­nė­tų dvie­jų po­li­ti­kų re­ak­ci­jos. Jie A. Ta­mo­šaus­ką ap­kal­ti­no „puo­li­mu prieš sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kan­čius po­li­ti­kus“ ir ti­ki­no „jo­kių in­te­re­sų ši­lu­mos ūky­je ne­tu­rin­tys“. Kad bū­tų įti­ki­na­miau, R. En­dri­kas gra­si­na­mai di­rek­to­riaus klau­sė, „ar šis pa­gal­vo­jo, kaip to­liau ei­s­ sa­vo pa­rei­gas ir ar ga­lė­s jas ei­ti?“

Nuotraukoje: Etikos komisija pradeda aiškintis, kuris iš šių dviejų Tarybos narių darė spaudimą UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriui A. Tamošauskui.

Komentarai
Kiti straipsniai