Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Žemai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę – ke­ti­na­ma už­da­ry­ti paš­tą

Prieš ke­lias die­nas re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šus iš anks­to, už­da­ro­mas paš­tas.

Su­si­sie­kę su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­nu Liu­du Gri­ciu­mi, pa­klau­sė­me jo apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją. Jis sa­kė, kad mies­te­lio gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad ne­tru­kus ga­li ne­be­lik­ti paš­to, la­bai su­ne­ri­mo ir ėmė­si žings­nių, kad iš­gel­bė­tų šį jiems svar­bų ob­jek­tą.
Mies­te­lio gy­ven­to­jai rin­ko pa­ra­šus, krei­pė­si į baž­ny­čią, se­niū­ni­ją, kad jiems pa­dė­tų prieš ne­ti­kė­tą val­džios spren­di­mą jų mies­te­ly­je pra­dė­ti įgy­ven­din­ti mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko pro­jek­tą.
L. Gri­cius sa­kė, kad bu­vo su­rink­ta 410 gy­ven­to­jų pa­ra­šų. Jie iš­siųs­ti me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, Sei­mo na­riams An­drie­jui Stan­či­kui, Jur­giui Raz­mai, ki­tiems su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims, in­for­ma­ci­ja pa­vie­šin­ta laik­raš­ty­je „Res­pub­li­ka“.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­nas taip pat už­si­mi­nė, kad sa­vai­tės pra­džio­je, tik su­ži­no­jus apie ne­ti­kė­tą spren­di­mą dėl ne­tru­kus ne­be­veik­sian­čio paš­to, jų mies­te­ly­je vy­ko su­si­rin­ki­mas. Da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis, jo pa­va­duo­to­ja As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, ki­ti val­džios at­sto­vai. Į svar­bų su­si­ti­ki­mą at­vy­ko ir ki­tų se­niū­ni­jų se­niū­nai, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos baž­ny­čios ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas, di­de­lė da­lis mies­te­lio gy­ven­to­jų. Su­si­rin­ku­sie­ji ap­ta­rė su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją, ieš­ko­jo spren­di­mo bū­dų, kad paš­tas ne­bū­tų už­da­ry­tas.
„Žmo­nės la­bai pa­si­pik­ti­nę. Per sa­vait­ga­lį pa­vy­ko su­rink­ti net 410 pa­ra­šų. Gy­ven­to­jai pro­tes­tuo­ja prieš paš­to pa­nai­ki­ni­mą. Pa­ra­šai jau iš­siun­ti­nė­ti po ati­tin­ka­mas įstai­gas. Li­ko lauk­ti, kas bus da­ro­ma to­liau, ar su­re­a­guos val­di­ni­nin­kai į mū­sų pra­šy­mą ne­už­da­ry­ti paš­to. Jis ypač rei­ka­lin­gas pa­gy­ve­nu­siems mies­te­lio žmo­nėms. Ko ti­ki­si val­džia taip da­ry­da­ma, ne­aiš­ku. Kad ir kaip gai­la, su­si­da­ro įspū­dis, jog kai­mai pa­ma­žu nai­ki­na­mi, kaip kaž­ka­da ra­šė Jo­nas Avy­žius ro­ma­ne „So­dy­bų tuš­tė­ji­mo me­tas“. Be to, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu mies­te­lio gy­ven­to­jams bu­vo pa­pa­sa­ko­ta, kad, įdie­gus re­for­mą, mo­bi­lie­ji paš­ti­nin­kai paš­to pa­slau­gas teiks na­muo­se, gy­ven­to­jams pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu, ir tai nie­ko ne­kai­nuos. Taip pat pa­pa­sa­ko­ta, kad jau be­veik vi­so­je Lie­tu­vo­je taip da­ro­ma. La­bai keis­ta, kad 75 proc. ap­klaus­tų­jų pa­žy­mė­jo, jog įdie­gus nau­ją ap­tar­na­vi­mo mo­de­lį, paš­to pa­slau­gos pa­ge­rė­jo (ar­ba ne­pa­ki­to). Ta­čiau, kaip tai bus pa­da­ry­ta pas mus, ne­aiš­ku. Kaip tie paš­ti­nin­kai, žmo­nėms pa­skam­bi­nus ir pa­pra­šius ko­kios nors pa­slau­gos, pa­sieks apie 60 ne­pri­va­žiuo­ja­mų so­dy­bų, ypač šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu. Be to, juk su­ma­žės ir paš­ti­nin­kų eta­tai. Kaž­kas liks be dar­bo, kaž­kam pri­mes ke­lis eu­rus, o dar­bo bus už du“, – svarstė se­niū­nas.
Mies­te­lio gy­ven­to­ja Gi­na Der­kin­tie­nė, dir­ban­ti par­duo­tu­vė­je, taip pat bu­vo pa­si­pik­ti­nu­si esa­ma pa­dė­ti­mi, pa­brė­žė, kad di­džio­ji da­lis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jų yra pa­gy­ve­nę žmo­nės ir ne­įsi­vaiz­duo­ja gy­ve­ni­mo be paš­to tei­kia­mų pa­slau­gų. „Ab­sur­das kaž­koks! Ko­dėl taip skriau­džia­mi pa­pras­ti kai­mo žmo­nės? Nie­kam jie ne­rū­pi, nie­kas ne­pai­so jų in­te­re­sų. Už­da­rys paš­tą, ir kas ta­da bus? Vis­ką už­da­ry­ki­me, su­nai­kin­ki­me, nie­ko ne­be­bus, nie­ko ne­be­rei­kės. Ir mū­sų ta­da ne­be­rei­kės! Aš mo­ku nau­do­tis in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, tad su­si­mo­kė­siu mo­kes­čius ar pa­si­nau­do­siu ki­to­mis pa­slau­go­mis. O ką da­ry­ti se­ny­viems žmo­nėms, ku­rie nė­ra ma­tę kom­piu­te­rio, ne­mo­ka juo nau­do­tis. At­ėję į paš­tą, sen­jo­rai su­si­mo­ka už elek­trą, van­de­nį, ki­tas pa­slau­gas. PERLO ter­mi­na­lais jie ne­la­bai pa­si­ti­ki. Sen­jo­rai tiks­liai ap­skai­čiuo­ja, kiek ga­li iš­leis­ti ga­vę var­ga­nas pen­si­jas, ir at­si­skai­to. Ką jiems rei­kės da­ry­ti?“ – re­to­riš­kai klau­sė G. Der­kin­tie­nė. Mo­te­ris pri­dū­rė, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ben­druo­me­nė stip­ri, da­rys vis­ką, kad paš­tas ne­bū­tų už­da­ry­tas.
Be to, kaip sa­kė G. Der­kin­tie­nė, Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – Pi­lig­ri­mų cen­tras, čia ap­si­lan­ko dau­gy­bė žmo­nių, ku­riems taip pat rei­ka­lin­gos paš­to pa­slau­gos. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti mies­te­lį be paš­to. Tad vie­ti­niai gy­ven­to­jai šau­kia­si pa­gal­bos ir ti­ki­si, kad paš­tą iš­gel­bė­ti pa­vyks.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Žemaičių Kalvarijos gyventojai surinko 410 parašų, kad nebūtų uždarytas paštas.

Komentarai
Kiti straipsniai