Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Kvie­čiam į par­ką pa­lo­biau­ti

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, ne­pai­sy­da­mi lie­taus, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką rin­ko­si ir ge­o­ca­ching žai­di­mo asai, ir be­veik nie­ko apie jį ne­ži­nan­tys. Vy­ko pro­jek­to „GEOTURAS PLUNGĖJE“, re­mia­mo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir LR kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei.

Pa­gal šį pro­jek­tą Plun­gės iš­ma­nia­ja­me par­ke, gre­ta jau bu­vu­sių Au­ga­lų, Gy­vū­nų, Kul­tū­ros tu­rų įkur­din­tas dar vie­nas – „Plun­gės ge­o­par­kas“, ap­iman­tis 8 lo­bia­vie­tes ir dar vie­ną pa­pil­do­mą. Vi­sos jos ap­gy­ven­din­tos prie įsi­min­ti­nų kul­tū­ros ar­ba gam­tos ob­jek­tų.
Bet pra­dė­ki­me nuo pra­džių. At­ėju­siuo­sius į ren­gi­nį pa­svei­ki­no pro­jek­to „GEOTURAS PLUNGĖJE“ va­do­vė Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė bei iš­sa­kė lū­kes­čius – dar la­biau po­pu­lia­rin­ti Plun­gės iš­ma­nų­jį par­ką bei su­do­min­ti žmo­nes vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­riu ge­o­lo­bia­vi­mo (ge­o­ca­ching) žai­di­mu, lin­kė­jo da­ly­viams ir daug su­ži­no­ti, ir pa­tir­ti įsi­min­ti­nų nuo­ty­kių.
Apie ge­og­ra­fi­nių lo­bių ieš­ko­ji­mo žai­di­mą iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo pro­fe­sio­na­lus ge­o­lo­bių ieš­ko­to­jas ir slė­pė­jas, „Ge­os­hop.lt“ va­do­vas Ri­mas Čiu­la­da. Jis ne tik pri­sta­tė žai­di­mo sta­tis­ti­ką, kiek pa­sau­ly­je iš­slaps­ty­ta lo­biu­kų, kiek yra ak­ty­vių ieš­ko­to­jų, bet ir pa­ro­dė, kaip at­ro­do tra­di­ci­nės ir įdo­mes­nės lo­biu­kų dė­tu­vės (rąs­te­liai, ne­tik­ros žo­lės, mag­ne­ti­niai varž­tai ir kt.), už­ra­ši­nės, ke­liau­jan­čios mo­ne­tos.
Is­to­ri­ko plun­giš­kio Gin­ta­ro Ra­mo­no pa­sa­ko­ji­mas bu­vo apie gim­to­jo mies­to lo­bius. Dau­giau­sia iš­gir­do­me apie įdo­mias, ne vi­siems ži­no­mas Ogins­kių par­ko vie­tas. Pra­ne­šė­jui par­kas – ne tik is­to­ri­nė, bet ir vai­kys­tės žai­di­mų, pri­si­mi­ni­mų vie­ta. Su­ži­no­jo­me nau­jų da­ly­kų apie ku­ni­gaikš­čių lai­kus me­nan­tį bam­bu­ky­ną, obe­lų so­dą, par­ko tven­ki­nius, suo­le­lį, ne­aiš­kios pa­skir­ties be­to­ni­nį dis­ką, Gin­ta­ro iš­trauk­tą iš Bab­run­go upės… Lo­biai bū­na ne tik ge­og­ra­fi­niai ar pi­ra­tų už­kas­ti ne­gy­ve­na­mo­je sa­lo­je. Jų ga­li­ma ras­ti ir prie par­ko ta­ko, ku­riuo vaikš­tai ko­ne kas­dien. Te­rei­kia su­sto­ti ir ap­si­žval­gy­ti, įsi­gi­lin­ti…
Po tik­rai įdo­mių pra­ne­ši­mų at­ėjo lai­kas pro­jek­to „GEOTURAS PLUNGĖJE“ pri­sta­ty­mo žai­di­mui. Jo tai­syk­les pa­aiš­ki­no bib­lio­te­kos edu­ka­to­rius Pau­lius Ga­dei­kis. Kam rei­kė­jo, pa­dė­jo ir ge­o­ca­ching.com pro­gra­mė­lę at­si­siųs­ti, pri­si­re­gist­ruo­ti.
Sma­gu, kad ieš­ko­ti ge­o­lo­bių pa­no­ro net de­šimt ko­man­dų. Kad įro­dy­tų, jog tik­rai su­ra­do vi­sas lo­bia­vie­tes, joms rei­kė­jo už­re­gist­ruo­ti ra­di­mą ge­o­ca­ching.com sis­te­mo­je, už­ra­šy­ti ko­man­dos pa­va­di­ni­mą lo­bia­vie­tės už­ra­ši­nė­je, per­si­ra­šy­ti į len­te­lę lo­biu­ko rai­di­nį ko­dą ir net nu­siųs­ti ko­man­dos ir lo­biu­ko nuo­trau­ką į pro­jek­to va­do­vės Kris­ti­nos me­sen­dže­rį. Tad re­zul­ta­tų skai­čia­vi­mas vy­ko prie dvie­jų kom­piu­te­rių, vie­nam ko­mi­si­jos na­riui tik­ri­nant duo­me­nis sis­te­mo­je, ki­tam – lau­kiant ko­man­dų nuo­trau­kų.
Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­ju­siai ko­man­dai dvie­jų skir­tų va­lan­dų ne­pri­rei­kė, jie vi­sus 9 lo­biu­kus su­ra­do per kiek dau­giau nei va­lan­dą. Tai ne­ste­bi­na, nes „Žo­li­nin­kai“ – pro­fe­sio­na­lai, ne tik ieš­ko­to­jai, ku­rių są­skai­to­je – po ke­lis tūks­tan­čius ras­tų lo­bių, bet ir slė­pė­jai. Ant­ro­ji vie­ta ne­at­si­tik­ti­nai ati­te­ko „Pa­par­ki­niams“ – Lais­vės alė­jo­je už­au­gu­siam Gin­ta­rui ir jo draugei Julijai, pa­žįs­tan­tiems par­ką kaip sa­vo pen­kis pirš­tus. Tre­či­ą­ją už­ėmė jung­ti­nė plun­giš­kio Kris­ti­jo­no ir vil­nie­čių Rus­nės bei Ar­no ko­man­da „Miš­ki­nin­kai“. Iš sos­ti­nės at­vy­kę penk­to­kė ir sep­tin­to­kas taip pat jau tu­ri lo­bia­vi­mo pa­tir­ties. Ket­vir­tie­ji li­ko du šu­nys ir jų šei­mi­nin­kės, su­si­bū­rę į ko­man­dą „12 ko­jy­čių, po par­ką lanks­tan­čių“. Penk­tie­ji – „Miš­rū­nai“, ku­rių na­riai Ie­va ir Gied­rius pri­klau­so ir skau­tams, ir kran­tiš­kiams. Šeš­to­ji vie­ta ati­te­ko ma­žei­kiš­kei Mil­dai ir plun­giš­kei Gi­tai, su­si­bū­ru­sioms į ko­man­dą „Skau­čių jė­ga“. To­liau vie­tų ne­be­skirs­tė­me, ta­čiau tiek „Pseu­do sek­liai“ (ma­žei­kiš­kė Ol­ga ir plun­giš­kė Mar­ga­ri­ta), tiek „INERVINO“ (In­ga ir jos sū­nus Vi­lius), tiek „Gi­ri­nin­kai“ (Vi­lius, Ra­po­las ir No­jus), tiek „Sla­pu­kės“ (Ka­mi­lė, Vi­ko­ri­ja, Va­ne­sa, Da­ri­ja ir dar dvi ta­pa­ty­nę nu­slė­pu­sios sla­pu­kės) ne tik su­ra­do vi­sus ar be­veik vi­sus lo­bius, bet ir su­si­do­mė­jo įtrau­kian­čiu žai­di­mu, tad jų, be šeš­ta­die­nį pa­tir­tų, lau­kia dar daug nuo­ty­kių at­ei­ty­je. Šia­me žai­di­me tik­rai lai­mi vi­si. Vi­sų de­šim­ties ko­man­dų žai­dė­jai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais. O dar di­des­nė do­va­na – pa­ži­ni­mas, ku­rį do­va­no­ja ge­o­lo­bių žai­di­mas juo su­si­do­mė­ju­siems.
Jei su­do­mi­nom, bet dar ky­la klau­si­mų, kaip žais­ti šį žai­di­mą, at­si­da­ry­ki­te ge­os­hop.lt pus­la­pį ir pa­spaus­ki­te nuo­ro­dą „Apie Ge­o­ca­ching“. Ar­ba iš­kart re­gist­ruo­ki­tės pa­sau­li­nia­me ge­o­ca­ching.com pus­la­py­je.

Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė
Plun­gės r. sav. Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja

Komentarai
Kiti straipsniai