Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

J. Mu­ra­lis: „Už Plun­gės apy­lin­kės teis­mą yra kom­pe­ten­tin­ges­nių“

„Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti: ma­ne iš­tei­si­no! Tik ne­su­pran­tu, ko­dėl vie­nas Plun­gės laik­raš­tis apie tai ne­pa­ra­šė? O kad Ba­ta­vi­čius lai­mė­jo by­lą prieš Mu­ra­lį, bu­vo pa­ra­šęs“, – į „Plun­gės ži­nių re­dak­ci­ja prieš sa­vai­tę atėjęs sa­kė Jo­nas Mu­ra­lis.

Apie teis­mų ma­ra­to­nus tarp J. Mu­ra­lio ir Bo­les­lo­vo Ba­ta­vi­čiaus kar­to­ti ne­ver­ta, nes mū­sų skai­ty­to­jams jie ge­rai ži­no­mi. Vis­gi šis 2019 m. rug­pjū­čio 5 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas – iš­tei­sin­ti J. Mu­ra­lį dėl šmeiž­to – ver­tas dė­me­sio.

Iš­va­di­no va­gi­mi

J. Mu­ra­lis 2018 m. bir­že­lio 11 d., apie 14 val., ties sa­vo ir B. Ba­ta­vi­čiaus na­mais Gan­din­gos gat­vė­je, gir­dint tuo­me­čiam Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui ir Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Sau­liui Vai­če­kaus­kui, kai­my­ną B. Ba­ta­vi­čių pa­va­di­no va­gi­mi.
Įsi­žei­dęs kai­my­nas krei­pė­si į tei­sė­sau­gos or­ga­nus, ir 2019 m. ko­vo 12 d. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą pri­pa­žin­ti J. Mu­ra­lį kal­tu pa­gal LR BK 154 straips­nio 1 da­lį. Taip pat kal­ti­na­ma­jam pri­teis­ta 50 MGL (2500 Eur) dy­džio bau­da.

„Va­gis – ir tas, ku­ris ne­mo­ka mo­kes­čių“

Ne­su­tik­da­mas su to­kiu apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu, J. Mu­ra­lis šią nu­tar­tį ap­skun­dė ape­lia­ci­niam teis­mui.
Ape­lia­ci­niu skun­du J. Mu­ra­lis pra­šė pa­nai­kin­ti 2019 m. ko­vo 12 d. Plun­gės apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui, ka­dan­gi by­lą iš­nag­ri­nė­jo esą ša­liš­kas Plun­gės Apy­lin­kės Teis­mas su tei­sė­ju Vir­gi­ni­jum Ge­dei­kiu. Ne­ten­ki­nus šio pra­šy­mo pa­nai­kin­ti skun­džia­mą nuosp­ren­dį dėl ša­liš­ko pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo, nu­teis­ta­sis pra­šo skun­džia­mą nuosp­ren­dį pa­nai­kin­ti, nes ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti BK 154 straips­nio I da­ly­je nu­ma­ty­to nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.
„Teis­mas vi­siš­kai neat­si­žvel­gė, ko­kia­me kon­teks­te bu­vo pasa­ky­tas žo­dis „va­gis“, – re­dak­ci­jai sa­kė J. Mu­ra­lis ir pa­pa­sa­ko­jo vi­są si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je nu­skam­bė­jo šis žo­dis.
Tą die­ną (2018 m. bir­že­lio 11 d.) su­tai­ky­ti kai­my­nų J. Mu­ra­lio ir B. Ba­ta­vi­čiaus bu­vo at­vy­kę (ma­nau, kad ne­tei­sė­tai nau­do­jo­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, „deng­da­mi“ Ba­ta­vi­čių ne­tei­sė­tą veik­lą, o ne spren­dė pa­žei­di­mą) mi­nė­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis ir Plun­gės r. PK vir­ši­nin­kas S. Vai­če­kaus­kas. J. Mu­ra­lis kal­ban­tis pa­reiš­kė, kad „nebe­si­skųs kai­my­nu, jei šis įtei­sins sa­vo gy­ve­na­ma­ja­me na­me esan­čią po­ky­lių sa­lę mai­ti­ni­mo pa­slau­goms teik­ti, o ša­lia esan­ti vie­ta bus įtei­sin­ta au­to­mo­bi­lių sta­ty­mui“. J. Ba­ta­vi­čius at­sa­kė, kad su­si­tai­kys su kai­my­nu, jei jis pa­liks jį ra­my­bė­je ir ne­be­ra­šys skun­dų. Į šią kai­my­no fra­zę J. Mu­ra­lis at­sa­kęs, kad „su va­gi­mi ne­tu­ri ko tai­ky­tis“.
Iš­gir­dęs to­kį pa­sa­ky­mą, po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas S. Vai­če­kaus­kas pa­si­tei­ra­vo, ko­dėl jis taip sa­kąs.
„Pa­sa­kiau, kad B. Ba­ta­vi­čius va­gia mo­kes­čius. Tiek vir­ši­nin­kas, tiek G. Ba­gu­žis ži­no­jo vi­sas prie­žas­tis. Dar kar­tą pa­aiš­ki­nau, kad mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­mas tei­kiant mais­to ga­my­bos ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gas, po­ky­lių sa­lės nuo­mos pa­slau­gas yra va­gys­tė iš vals­ty­bės. Tai ma­no sub­jek­ty­vi nuo­mo­nė, į ku­rią apy­lin­kės teis­mas neat­si­žvel­gė“, – re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo J. Mu­ra­lis.

Ape­lia­ci­nis teis­mas: nė­ra ty­či­nės vei­kos

Už­tat at­si­žvel­gė ape­lia­ci­nis teis­mas. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ta­rė, kad iš­sa­ky­ti J. Mu­ra­lio žo­džiai ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mi kaip ty­či­niai veiks­mai, ku­rių tiks­las – ap­šmeiž­ti B. Ba­ta­vi­čių.
„Pa­gal ob­jek­ty­viuo­sius po­žy­mius šmei­ži­mu yra lai­ko­mas tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos apie žmo­gų, ga­lin­čios pa­nie­kin­ti ar pa­že­min­ti tą as­me­nį ar­ba pa­kirs­ti pa­si­ti­kė­ji­mą juo, pa­sklei­di­mas.
Šiuo at­ve­ju Apy­lin­kes teis­mas, tei­siš­kai ver­tin­da­mas J. Mu­ra­lio iš­sa­ky­tus žo­džius, for­ma­liai rė­mė­si fak­tais, kad B. Ba­ta­vi­čius ir jo šei­mos na­riai nė­ra teis­ti ar baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka (B. Ba­ta­vi­čius baus­tas tik už KET pa­žei­di­mą), ta­čiau teis­mas neat­si­žvel­gė į vi­su­mą by­lo­je su­rink­tų duo­me­nų, į si­tu­a­ci­jos, dėl ku­rios to­kie tei­gi­niai bu­vo iš­sa­ky­ti, po­bū­dį, ir ne­pa­grįs­tai pa­da­rė iš­va­dą, jog J. Mu­ra­lio veiks­muo­se yra vi­si BK 154 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­miai.
Nag­ri­nė­ja­mos by­los kon­teks­te itin reikš­min­gu lai­ky­ti­nas il­ga­lai­kių kon­flik­ti­nių san­ty­kių tarp nu­ken­tė­ju­sio­jo ir nu­teis­to­jo bu­vi­mas. Iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, jog tarp nu­ken­tė­ju­sio­jo ir nu­teis­to­jo yra prie­šiš­ki san­ty­kiai dėl abie­jų pro­ce­so da­ly­vių vyk­do­mos veik­los, su­si­ju­sios su pa­slau­gų tei­ki­mu, to­dėl, esant šioms ap­lin­ky­bėms, mi­nė­tiems as­me­nims kon­flik­tuo­jant tar­pu­sa­vy­je, J. Mu­ra­lis sie­kė ne įžeis­ti ar ap­šmeiž­ti B. Ba­ta­vi­čių, bet iš­sa­ky­ti pa­si­pik­ti­ni­mą, jo ver­ti­ni­mu, ne­tin­ka­mais B. Ba­ta­vi­čiaus veiks­mais. Pa­žy­mė­ti­na, kad šiuo at­ve­ju bū­ti­na įver­tin­ti ir ap­lin­ky­bę, ko­kiems as­me­nims gir­dint bu­vo iš­sa­ky­ti J. Mu­ra­lio žo­džiai – tiek Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis, tiek Klai­pė­dos AVPK Plun­gės RPK vir­ši­nin­kas ži­no tarp nu­ken­tė­ju­sio­jo ir nu­teis­to­jo su­si­klos­čiu­sią kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją, nag­ri­nė­ja­mo įvy­kio me­tu bū­tent ir bu­vo at­vy­kę į įvy­kio vie­tą spręs­ti kon­flik­to dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Gan­din­gos gat­vė­je. To­dėl, įver­ti­nu­si si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je J. Mu­ra­lis iš­sa­kė apie nu­ken­tė­ju­sį­jį nei­gia­mą sa­vo nuo­mo­nę, ko­le­gi­ja ma­no, kad jo pa­sa­ky­ta fra­zė, kad jis su va­gi­mi ne­tu­ri apie ką kal­bė­ti, bei dar ke­lis kar­tus pa­kar­to­tas žo­dis „va­gis“, nors ir nė­ra mo­ra­liai pri­im­ti­na, ta­čiau nė­ra to­kio pa­vo­jin­gu­mo laips­nio, kad už tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė“, – ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je.
Įver­ti­nu­si vi­sas ap­lin­ky­bes bei su­rink­tus duo­me­nis, tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, kad J. Mu­ra­lis ne­sie­kė ap­šmeiž­ti kai­my­no, o iš­sa­kė sa­vo sub­jek­ty­vią nuo­mo­nę apie pas­ta­rą­jį, už ką ne­ga­li bū­ti bau­džia­mas. At­si­žvelg­da­mas į tai, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no Plun­gės apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį – iš­tei­si­no J. Mu­ra­lį ir pa­nai­ki­no jam skir­tą 50 MGL (2500 Eur) bau­dą, taip pat B. Ba­ta­vi­čiui pri­teis­tą mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo su­mą (750 Eur) ir ad­vo­ka­to iš­lai­das (500 Eur).

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai