Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Ge­ros ži­nios dau­gė­diš­kiams – Mi­ni­jos gat­vė bus ap­švies­ta, da­lis Gu­da­lių gat­vės as­fal­tuo­ta

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas bū­tų pa­skir­tas pro­jek­to „Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to (PB) įga­li­ni­mas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne“ va­do­vu iki 2021 m. lie­pos 1-os die­nos. Jam bus mo­ka­ma 10 proc. prie­mo­ka už pro­jek­to vyk­dy­mą iš pro­jek­to lė­šų. Pa­pil­do­mas dar­bas bus at­lie­ka­mas lais­vu nuo pa­grin­di­nės dar­bo funk­ci­jos at­li­ki­mo lai­ku.

Al­bi­nas Mas­laus­kas pa­pra­šė pri­min­ti, ko­kia šio pro­jek­to es­mė. „Aš pats ten tik­rai ne­si­ver­žiu, ta­čiau daž­niau­siai yra taip, kad vyk­dant pro­jek­tą, rei­kia pri­im­ti spren­di­mus, ku­rie pri­ima­mi ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mų lyg­me­ny­je. Pro­jek­to es­mė – bus ban­do­ma su­ak­ty­vin­ti gy­ven­to­jus, kad jie da­ly­vau­tų for­muo­jant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Yra nu­ma­ty­tos ak­ty­vios prie­mo­nės, mo­ky­mai. Kai žmo­nes įjun­gi į tam tik­ras veik­las, jie gau­na in­for­ma­ci­ją, su­si­tin­ka su spe­cia­lis­tais, iš­girs­ta už­sie­nio part­ne­rių vi­zi­jas. Pro­jek­to ve­dan­ty­sis bus Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, iš Lie­tu­vos pro­jek­te da­ly­vaus dar Tel­šiai“, – pa­sa­ko­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
Vik­to­ras Kra­ji­nas sa­kė, kad šiuo pro­jek­tu abe­jo­jo dar ta­da, kai bu­vo tvir­ti­na­mas spren­di­mas ja­me da­ly­vau­ti, nes ne­pa­na­šu, kad jo me­tu bus pa­siek­ta ko­kia nors ap­čiuo­pia­ma nau­da. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad pa­žiū­rė­jus į ki­to­se ša­ly­se esan­čius pa­vyz­džius, at­ro­do, kad to­kie da­ly­kai pas mus nie­ka­da ne­vyks, ta­čiau po ke­le­rių me­tų jie tam­pa mū­sų gy­ve­ni­mo da­li­mi ir pa­tys ne­su­vo­kia­me, kad jau gy­ve­na­me pa­gal jų su­ri­kiuo­tus stan­dar­tus. A. Mas­laus­kas pa­brė­žė, kad da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se pri­si­de­da ir prie Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mo.

Kei­tė­si se­niū­nai­čių rin­ki­mų tvar­kos ap­ra­šas

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­čių rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šui. Su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­čių rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo nau­ja re­dak­ci­ja su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Do­ku­men­tų val­dy­mo ir tei­sės sky­riaus tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė. Ji ak­cen­ta­vo pa­kei­ti­mus: pail­gi­na­mas se­niū­nai­čio ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pis, pa­gal nau­ją­ją tvar­ką jis bus ren­ka­mas ne­be tre­jų, kaip bu­vo iki šiol, o ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­piui, bet ne il­giau nei iki iš­rin­kus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Vie­to­vės sa­vo at­sto­vus pri­va­lo iš­si­rink­ti ne vė­liau kaip per še­šis mė­ne­sius nuo tos da­tos, kai pri­sie­kia Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Rie­ta­ve pir­ma­sis ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo su­šauk­tas ba­lan­džio 11 die­ną, tad se­niū­nai­ti­jo­se rin­ki­mai tu­ri įvyk­ti iki spa­lio 11 die­nos.
Nau­jo­je tvar­ko­je nu­ma­ty­ta, kad per tris mė­ne­sius nuo iš­rin­ki­mo da­tos se­niū­nai­čiams or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai. Se­niū­nai­čiui pra­ra­dus se­niū­no pa­si­ti­kė­ji­mą ar tuo at­ve­ju, kai iš­rink­tuo­ju at­sto­vu nu­si­vi­lia ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių vie­to­vės gy­ven­to­jų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įsa­ky­mu ga­li at­šauk­ti se­niū­nai­tį iš pa­rei­gų. V. Di­čiū­nas pri­mi­nė, kad rei­kia su­si­žiū­rė­ti se­niū­nai­ti­jų ri­bas: Me­din­gė­nuo­se iš tri­jų liks dvi se­niū­nai­ti­jos, o Rie­ta­vo kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja pla­nuo­ja su­jung­ti Sprau­džio ir Žad­vai­nų se­niū­nai­ti­jas.

Par­duos būs­tą

Į par­duo­da­mų būs­tų ir pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų są­ra­šą įtrauk­tas bu­tas su pri­klau­si­niais, esan­tis Rie­ta­vo sen., Stumb­rių k., Kvė­dar­nos g. 8-1.J pa­gei­dau­ja įsi­gy­ti šio bu­to nuo­mi­nin­kė. Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu pri­tar­ta par­duo­ti sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį bu­tą Rie­ta­vo sen., Gi­rė­nų k., Bag­do­na­vo al. 2-2, su dar­ži­ne ir ūki­niu pa­sta­tu. Sa­vi­val­dy­bės būs­tai ga­li bū­ti par­duo­da­mi nuo­mi­nin­kams, ku­rie ja­me yra iš­gy­ve­nę ne trum­piau kaip 5 me­tus. 1800 m. sta­ty­bos būs­tą nuo­mi­nin­kė nuo­mo­ja­si nuo 2012 m., o jo re­mon­tas iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­lau­tų itin di­de­lių in­ves­ti­ci­jų.

Džiu­gios ži­nios Dau­gė­dų gy­ven­to­jams

Ne­pri­eš­ta­rau­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­riuo bus įreng­tas Mi­ni­jos gat­vės ap­švie­ti­mas Dau­gė­duo­se, ke­lio ruo­že nuo 3,030 iki 3,630 km. Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas sieks 20 proc. vi­sų ap­švie­ti­mo tin­klų sta­ty­bos dar­bų iš­lai­dų, įskai­tant ir esa­mų ap­švie­ti­mo tin­klų (pri­klau­san­čių Sa­vi­val­dy­bei) iš­mon­ta­vi­mo ta­me ruo­že iš­lai­das. „Šis pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­grin­du. Ke­lių di­rek­ci­ja svars­tė mū­sų pra­šy­mą, pa­vy­ko gau­ti pri­ta­ri­mą. Ta­ry­bos na­riams pa­tvir­ti­nus šį spren­di­mą, pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ir ki­tais me­tais pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas“, – sa­kė Juo­zas Al­baus­kas.
Dar vie­na ge­ra ži­nia dau­gė­diš­kiams – pri­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Gu­da­lių gat­vės su­pap­ras­tin­tas re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas“. Šią gat­vę siū­ly­ta as­fal­tuo­ti, nes ji yra žvy­ruo­ta gat­vė kai­mo vie­to­vė­je, ku­ri įtrauk­ta į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės re­konst­ruo­ja­mų gat­vių pri­ori­te­ti­nį są­ra­šą. Dar 2015 m. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pa­ren­gu­si su­pap­ras­tin­tą pro­jek­tą, at­li­ku­si ben­drą­ją pro­jek­to eks­per­ti­zę. Prie šio pro­jek­to Sa­vi­val­dy­bei taip pat teks pri­si­dė­ti ne ma­žiau kaip 20 proc. pro­jek­to tin­ka­mų lė­šų ir ap­mo­kė­ti ne­tin­ka­mas, ta­čiau pro­jek­tui bū­ti­nas iš­lai­das. Pla­nuo­ja­mas pro­jek­to biu­dže­tas – 250 000 Eur, pa­ra­ma – 200 000 Eur, Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas – 50 000 Eur. „Šį mė­ne­sį vyks­ta pa­raiš­kų tei­ki­mas pa­gal kai­mo plėt­ros pro­gra­mą. Tech­ni­nis pro­jek­tas jau pa­ruoš­tas, ta­čiau bus per­skir­tas į dvi da­lis, ka­dan­gi šiuo me­tu jis yra di­des­nis nei mū­sų ga­li­mas biu­dže­tas. Bū­tų tvar­ko­mas ruo­žas nuo gy­ven­vie­tės iki dau­gia­bu­čio, esan­čio už tven­ki­nio. Ten jau yra įreng­tas ap­švie­ti­mas, bus su­tvar­ky­ta ir gat­vė“, – sa­kė J. Al­baus­kas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Maslauskas prašė priminti, kokia bus projekto esmė, kurio vadovavimui nuo Savivaldybės skiriamas V. Dičiūnas.

Komentarai
Kiti straipsniai