Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Eks­per­tų stu­di­ją dėl ši­lu­mos tin­klų efek­ty­vu­mo pri­sta­tęs di­rek­to­rius: „Ma­rio­ne­te bū­ti ne­no­riu!“

Rug­sė­jo 26 die­ną už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­vy­ko dar­bot­var­kės klau­si­mams jau be­si­bai­giant ir į tri­bū­ną at­si­sto­jo kaip pas­ku­ti­nis kal­bė­to­jas. Įmo­nės va­do­vas sa­kė no­rin­tis pri­sta­ty­ti ne­se­niai gau­tą eks­per­tų stu­di­ją dėl mū­sų ši­lu­mos tin­klų efek­ty­vu­mo ir per­spek­ty­vos, nors šio klau­si­mo dar­bot­var­kė­je ir ne­bu­vo. Kai ku­riems po­li­ti­kams di­rek­to­riaus pa­si­sa­ky­mas (o gal ir jis pats) taip ne­pa­ti­ko, kad net bu­vo už­duo­tas klau­si­mas, kaip šis ža­dan­tis to­liau ei­ti sa­vo pa­rei­gas, ar ne­bi­jan­tis?

„Pri­sta­tau stu­di­ją, ku­rią pa­ruo­šė TES eks­per­tai“, – kal­bą pra­dė­jo A. Ta­mo­šaus­kas. Pa­aiš­ki­no, jog TES yra UAB „Tei­sin­gi ener­ge­ti­kos spren­di­mai“, jų spe­cia­lis­tai tei­kia kom­plek­si­nes kon­sul­ta­ci­jas, su­si­ju­sias su ener­gi­jos ga­my­ba, var­to­ji­mu, tie­ki­mu bei šių sri­čių mo­der­ni­za­vi­mu. TES pa­slau­gos pa­si­rink­tos po vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­rų. Eks­per­tai tu­rė­jo įver­tin­ti mū­sų ši­lu­mos tin­klų sis­te­mos efek­ty­vu­mą ir pa­teik­ti ga­li­mas per­spek­ty­vas.
A. Ta­mo­šaus­kas kal­bė­jo apie dvi pa­grin­di­nes ši­lu­mos tin­klų sis­te­mas – V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės gat­vė­se. Pir­ma­ja­me tin­kle mak­si­ma­lus po­rei­kis yra iki 15 me­ga­va­tų, ta­čiau kar­tu su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­jė­gu­mai per­tek­li­niai. Lent­pjū­vės tin­kle yra tik „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ įren­gi­niai, bet tik vie­nas, nau­jau­sias 5 me­ga­va­tų ka­ti­las ati­tin­ka efek­ty­vu­mo rei­ka­la­vi­mus. Iš vi­so įmo­nė val­do 25 ki­lo­met­rus tra­sų, maž­daug per pu­sę prie kiek­vie­nos tin­klų sis­te­mos. Maž­daug 75 pro­cen­tai tra­sų yra ge­ros būk­lės. Ta­čiau ši­lu­mos nuos­to­liai – di­de­li.
Eks­per­tų ma­ny­mu, rei­kia ap­svars­ty­ti mi­nė­tų dvie­jų tra­sų su­jun­gi­mo klau­si­mą. Da­bar jos yra vi­siš­kai at­ski­ros sis­te­mos. Su­jun­gi­mui rei­kė­tų nu­ties­ti 1,2 km nau­ją tra­są, pa­na­šiai nuo Tel­šių g. 5 pa­sta­to iki va­di­na­mo­sios ma­žo­sios „Ma­xi­mos“. Tai ga­li kai­nuo­ti nuo 950 tūkst. iki 1,5 mln. eu­rų. Ap­jun­gi­mo nau­da: efek­ty­vu­mas, kon­ku­ren­ci­ja „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ir, ži­no­ma, ma­žė­tų ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams (ko­kiais dviem šim­tais tūks­tan­čių eu­rų per me­tus). Ta­čiau iš­aug­tų są­nau­dos ši­lu­mos per­da­vi­mui – apie 99 tūkst. eu­rų nuos­to­lių me­tams.
Be tra­sų ap­jun­gi­mo, eks­per­tai re­ko­men­duo­ja ORC (or­ga­ni­nio ran­ki­no cik­lo) tech­no­lo­gi­jas. Vi­sa ki­ta – sau­lės jė­gai­nių pa­nau­do­ji­mas ar gam­ti­nės du­jos – ši­lu­mos ga­my­bai mums ne­bū­tų ge­ras va­rian­tas.
Ro­ber­tas En­dri­kas pir­ma­sis ėmė kel­ti klau­si­mus ir sa­ky­ti prie­kaiš­tus. Klau­sė, ko­dėl vis del­sia­ma, jau kal­ba­ma apie nuos­to­lius su­jun­gus tra­sas, tai ką ga­lop ruo­šia­ma­si da­ry­ti? „Me­tus at­svy­ra­vo­te, to­liau svy­ruo­ja­te?!“ – ste­bė­jo­si Ta­ry­bos na­rys.
A. Ta­mo­šaus­kas pa­kar­to­jo, jog TES pa­siū­ly­tas spren­di­nys ga­li bū­ti vie­nas iš va­rian­tų, ku­ris pri­vers­tų „Plun­gės bio­e­ner­gi­ją“ kon­ku­ruo­ti. Bet rei­kia at­lik­ti na­mų dar­bus: kad tiks­liai ži­no­tu­me, kiek kai­nuo­tų jun­gia­mo­ji tra­sa, rei­kia pa­si­ruoš­ti tech­ni­nį pro­jek­tą – kai­nuos apie 30 tūkst. eu­rų; iš­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus; ži­no­ti VERT-o (Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos) nuo­mo­nę. „Ne­rei­kė­tų da­ry­ti dirb­ti­nų kliū­čių. Tu­ri­me sės­ti ir kal­bė­tis. De­ry­bi­nės gru­pės kol kas nė­ra“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas.
Liu­das Skie­rus dės­tė sa­vo nuo­mo­nę, jog ana­li­zei eks­per­tų ne­rei­kia, jog du­jų kai­na – ma­žes­nė, dar klau­sė, ko­kiu grei­čiu to­liau ri­si­mės že­myn – da­bar esa­me 44 vie­to­je. Pik­ti­no­si, kad plun­giš­kiai ge­ro­kai per­mo­ka už ši­lu­mą – apie mi­li­jo­ną eu­rų (gy­ven­to­jai ir įmo­nės kar­tu)! A. Ta­mo­šaus­kui sa­kė ne­skleis­ti dez­in­for­ma­ci­jos per spau­dą ir ne­da­ry­ti spek­tak­lio.
„Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­rius bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės dėl du­jų: „At­si­sa­ky­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ ir „im­ti“ du­jas – ne­bū­tų ge­ras spren­di­mas. Ši­lu­mos kai­na iš­aug­tų 25 pro­cen­tais. Ne­rei­kia dirb­ti­niu bū­du ma­žin­ti kon­ku­ren­ci­jos. Be to, ką nors da­rant, rei­kia Sa­vi­val­dy­bės spren­di­nių“, – sa­kė jis.
R. En­dri­kas pik­ti­no­si, jog di­rek­to­rius „puo­la“ tuos Ta­ry­bos na­rius, ku­rie iš­reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę. „Jūs pra­dė­jo­te ne­šva­rų po­li­ti­ka­vi­mą. Ar pa­gal­vo­jo­te, kaip to­liau ei­si­te sa­vo pa­rei­gas? Ar ga­lė­si­te jas ei­ti?“, – klau­sė A. Ta­mo­šaus­ko. Ta­čiau di­rek­to­rius nė kiek ne­iš­si­gan­do. „Ma­nau, kad po­li­ti­kai, ku­rie tu­ri in­te­re­sų Plun­gės ši­lu­mos ūky­je, iš­vis ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti svars­tant šiuos klau­si­mus. Įmo­nė tu­ri dirb­ti ne­po­li­ti­kuo­jant. O kas vie­to­je rim­tų ar­gu­men­tų nau­do­ja bai­mes, pa­tys keis­tai at­ro­do“, – at­rė­žė A. Ta­mo­šaus­kas. Di­rek­to­rius pa­brė­žė ne­no­rin­tis bū­ti kie­no nors ma­rio­ne­te. „Ar bi­jau? Taip, bet ne to, apie ką jūs gal­vo­ja­te. Bi­jau tap­ti pa­na­šus į žmo­nes, ku­riuos mi­nė­jau“, – dar pri­dū­rė.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­lai­kė A. Ta­mo­šaus­ko nuo­mo­nę, jog kai kam iš­ties rei­kė­tų nu­si­ša­lin­ti. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas tai pa­sa­kė kon­kre­čiai R. En­dri­kui. Šis iš­kart pyk­te­lė­jo ir at­kir­to: „Ne­juo­kin­kit, skal­dot čia mal­kas…“. L. Skie­rus pa­ti­ki­no su­in­te­re­suo­tu­mo ne­tu­rin­tis: „Po­li­ti­nio ry­šio per vamz­dį ne­tu­riu, bet ne­lik­siu abe­jin­gas. Mū­sų žmo­nės per­mo­ka už šil­dy­mą. Jo­kios as­me­ni­nės nau­dos man iš Sa­vi­val­dy­bės ne­rei­kia – įsi­dė­kit tai į gal­vą. Man skau­da už ben­druo­me­nę“, – sa­kė jis.
To­mas Rau­dys kal­bė­jo, jog bū­tų ge­rai ži­no­ti kon­kre­čiau, kiek kai­nuo­tų tra­sų su­jun­gi­mas? Da­bar pi­ni­gai iš­lei­džia­mi stu­di­joms, o nie­kas ne­si­kei­čia. „Gal pa­si­da­ry­ki­me tech­ni­nį pro­jek­tą, ir ži­no­si­me tiks­lius skai­čius, o tai gin­čy­si­mės iki pa­mė­ly­na­vi­mo“, – siū­lė jis. Me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, jog bū­tent to­kia ir yra Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja – tu­ri bū­ti ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: R. En­dri­kas grasinamai pik­ti­no­si, jog di­rek­to­rius A. Tamošauskas „puo­la“ tuos Ta­ry­bos na­rius, ku­rie iš­reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę: „Jūs pra­dė­jo­te ne­šva­rų po­li­ti­ka­vi­mą. Ar pa­gal­vo­jo­te, kaip to­liau ei­si­te sa­vo pa­rei­gas? Ar ga­lė­si­te jas ei­ti?“

Komentarai
Kiti straipsniai