Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Vil­kai ar­tė­ja prie mies­to: avys iš­pjau­tos Už­liek­nio kai­me

Ko­kį siau­bą rug­sė­jo 20-osios ry­tą pa­ty­rė Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo gy­ven­to­ja B. K., sun­ku ir įsi­vaiz­duo­ti: iš aš­tuo­nių lai­ky­tų avių ke­tu­rios ap­tva­re bu­vo ne­gy­vos – vie­na be­veik vi­sai su­ės­ta, ki­tos ap­dras­ky­tos, o penk­ta – su­ža­lo­ta, pus­gy­vė. Li­ku­sios trys per­si­gan­du­sios. Nors ir elek­tri­nis pie­muo bu­vo, ir na­me­lis, ta­čiau iš­al­ku­siai vil­kų gau­jai tai kru­vi­noms sker­dy­nėms ne­su­truk­dė.

Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mas yra vos už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Plun­gės mies­to, va­žiuo­jant link Me­din­gė­nų. Mi­nė­ta­me kai­me, pas­ku­ti­nia­ja­me vien­kie­my­je prieš miš­ką vil­kai ir su­ren­gė puo­tą.
Kaip pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka, ku­ris kar­tu yra ko­mi­si­jos Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los že­mės ūkio pa­sė­liams, ūki­niams gy­vū­nams ir miš­kui įver­tin­ti pir­mi­nin­kas, ne­di­de­lės avių ban­dos au­gin­to­ja B. K. siau­bin­gą vaiz­dą sa­vo ūky­je iš­vy­do rug­sė­jo 20-osios ry­te: ap­tva­re iš aš­tuo­nių avių ke­tu­rios bu­vo ne­gy­vos (tarp jų – avi­nas, ave­lė, ėria­ve­dė, avi­nė­lis), o dar vie­na ėria­ve­dė su­ža­lo­ta.
Nu­ken­tė­ju­si mo­te­ris krei­pė­si į ko­mi­si­ją dėl ža­los įver­ti­ni­mo, ši iš­kart nu­vy­ko į vie­tą, vis­ką ap­žiū­rė­jo ir už­fik­sa­vo.
Pa­sak V. Ja­nuš­kos, gy­vu­liai bu­vo ap­tver­ti elek­tri­niu pie­me­niu, tu­rė­jo ir spe­cia­lų na­me­lį įsi­lįs­ti, ta­čiau vil­kai bu­vo gud­res­ni – iš­si­va­rė juos į ap­tva­rą ir ėmė skers­ti. Vie­nas bu­vo su­ės­tas be­veik vi­siš­kai – maž­daug 90 pro­cen­tų, ki­ti už­du­sin­ti ir ap­dras­ky­ti.
Iš ke­tu­rių ne­gy­vų gy­vu­lių vie­nas ne­bu­vo už­re­gist­ruo­tas ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, tad nuos­to­liai skai­čiuo­ti tik už tris, bet rug­sė­jo 24-ąją mo­te­ris pa­tei­kė pa­pil­do­mus duo­me­nis, jog ve­te­ri­na­ras nu­ro­dė lik­vi­duo­ti ir su­žeis­tą­ją ėria­ve­dę, kad ši ne­si­kan­kin­tų, tad iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­ken­tė­ju­sia­jai mo­te­riš­kei tu­rė­tų bū­ti at­ly­gin­ta ža­la už ke­tu­rias vil­kų su­dras­ky­tas avis.
Anks­čiau vi­siems, pa­ty­ru­siems nuos­to­lių dėl vil­kų da­ro­mos ža­los, bu­vo at­ly­gi­na­mi nuos­to­liai per ke­lias die­nas iš Savivaldybės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų, bet da­bar tvar­ka pa­si­kei­tė, ir ža­los at­ly­gi­ni­mo teks lauk­ti tie­siai iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, šiek tiek il­giau.
Šie­met vil­kai pas mus „pra­si­su­ko“ jau an­trą kar­tą. Bir­že­lio 25-ąją sker­dė M. L. P. avis Kal­niš­kių kai­me, taip pat Bab­run­go se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je. Pa­sak V. Ja­nuš­kos, bu­vo su­dras­ky­tos 5 avys, nuos­to­liai nu­ken­tė­ju­sia­jai jau at­ly­gin­ti. Per­nai vil­kų iš­puo­lių prieš na­mi­nius gy­vū­nus bu­vo dau­giau – be­rods pen­ki ar še­ši, ta­čiau ir šie­met, kaip svars­tė V. Ja­nuš­ka, dar vis­ko ga­li bū­ti – gy­vu­liai juk te­be­lai­ko­mi lau­ke.
Vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas įpras­tai pra­si­de­da spa­lio vi­du­ry­je. Ap­lin­kos mi­nist­ras kas­met pa­si­ra­šo įsa­ky­mą, ku­riuo me­džiok­lės se­zo­nui nu­ma­to­mas leis­ti­nas su­me­džio­ja­mų vil­kų li­mi­tas. Per­nai (2018–2019 m. me­džiok­lės se­zo­nui) bu­vo leis­ta su­me­džio­ti 110 vil­kų. Plun­gės ra­jo­ne per­nai lap­kri­čio 3 die­ną bu­vo nu­šau­tas vie­nas pil­kis. V. Ja­nuš­kos ma­ny­mu, pas mus vil­kų jau per daug.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai