Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Svars­ty­ta, kur ga­lė­tų at­si­ras­ti dar vie­nos ka­pi­nės prie Plun­gės

Nors vie­tos žmo­nių lai­do­ji­mui pas­ku­ti­nė­se įkur­to­se ka­pi­nė­se Jo­vai­šiš­kės kai­me dar tu­rė­tų už­tek­ti ke­lio­li­kai me­tų, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­rius jau da­bar iš­kė­lė klau­si­mą apie ga­li­mas nau­jas ka­pi­nių įren­gi­mo vie­tas ne­to­li Plun­gės mies­to. Rug­sė­jo 17 die­ną Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ti sep­ty­ni va­rian­tai. Vie­nas iš jų dau­gu­mai pa­si­ro­dė vi­sai tin­ka­mas. Tie­sa, dis­ku­si­jos vy­ko be skly­pų sa­vi­nin­kų ži­nios – jie, ko ge­ro, pas­ku­ti­niai su­ži­nos, kad jų že­mė bus pa­im­ta to­kiems vi­suo­me­nės po­rei­kiams…

Kaip sa­kė Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius, da­bar ne­ma­žai žmo­nių lai­do­ja­ma šei­my­ni­nė­se ka­pa­vie­tė­se, už­im­to­se anks­čiau, tad nau­jų plo­tų rei­kia ne taip jau ir daug.
Štai Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se, ku­rios įkur­tos pas­ku­ti­nės, 2016 m. bu­vo pa­lai­do­ti 163 as­me­nys; 2017 m. – 161, o 2018 m. – 140 as­me­nų. Šie­met, iki rug­pjū­čio 21-osios, mi­nė­to­se ka­pi­nė­se am­ži­no­jo po­il­sio at­gu­lė 85 žmo­nės. Tai­gi, skai­čiai ma­žė­jan­tys, ir iš pa­teik­tų duo­me­nų ga­li­ma spręs­ti, kad šių me­tų už­lai­do­ji­mo vi­dur­kis bus dar ma­žes­nis – gal apie 130 as­me­nų.
Pa­sak V. Ma­ta­vi­čiaus, vie­tos lai­do­ji­mui Jo­vai­šiš­kės ka­pi­nė­se dar tu­rė­tų už­tek­ti 12–15 me­tų.
Vis­gi, žvel­giant į at­ei­tį, jau rei­kia pla­nuo­ti nau­ją vie­tą – at­eis lai­kas, ir vie­tos ten ne­be­liks. Taip pat svars­to­ma, gal mums rei­kė­tų ir ko­lum­ba­riu­mų, mat vis po­pu­lia­rė­ja kre­ma­vi­mas, tad ur­nas su pe­le­nais rei­kia kaž­kur dė­ti – ne vi­si no­ri už­kas­ti į že­mę.
Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, op­ti­ma­lus plo­tas nau­joms ka­pi­nėms įreng­ti bū­tų 15–20 hek­ta­rų. Tam sa­vi­val­dy­bė tu­ri tu­rė­ti ki­še­nė­je apie 100 tūkst. eu­rų. Nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis – iki šim­to me­tų, tad at­si­pirk­tų iš­lai­dos van­dens grę­ži­niui, pri­va­žia­vi­mo ke­liui ir ki­tai in­fra­struk­tū­rai įreng­ti.
Iš­nag­ri­nė­ję ga­li­mas vie­tas bū­si­moms Plun­gės ka­pi­nėms, Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­tei­kė 7 pa­siū­ly­mus. Že­mė pri­va­ti, tad bū­tų ima­ma vi­suo­me­nės po­rei­kiams pa­gal nu­sta­ty­tą kai­ną.
Tai­gi, kur bū­tų ga­li­ma įreng­ti dar vie­nas ka­pi­nes? At­si­žvelg­ta į at­stu­mą nuo baž­ny­čios, į skly­po plo­tą, že­mės sa­vi­nin­kų skai­čių, į esa­mą vie­tą ir ki­tus niu­an­sus.
Pir­mo­ji ka­pi­nių plėt­rai siū­lo­ma vie­ta yra vie­nas 15,59 hek­ta­rų plo­to skly­pas, nuo Plun­gės baž­ny­čios nu­to­lęs apie 6 km. Ši te­ri­to­ri­ja yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Palanga–Šiauliai ir Bi­ru­tės gat­vę, pa­ten­ka ir į gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės – Jo­dė­nų k. – ri­bas. Ne­aiš­ku­mų ga­li kil­ti dėl to, jog te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į sa­ni­ta­ri­nę ap­sau­gos zo­ną dėl ne­to­lie­se esan­čio paukš­ty­no.
Ant­ro­ji siū­lo­ma te­ri­to­ri­ja – 28,59 ha (še­ši skly­pai), nuo baž­ny­čios bus apie 8 km. Te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Alks­nė­nų kai­mo ri­bas, yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Palanga–Šiauliai.
Tre­čio­ji vie­ta – 103,6 ha te­ri­to­ri­ja, vie­nas di­de­lis skly­pas, pa­ten­kan­tis į Jo­dė­nų k. ri­bas, iš­si­dės­tęs pa­lei ge­le­žin­ke­lį. At­stu­mas iki Plun­gės baž­ny­čios – maž­daug 6 km.
Gal ko­kiu ki­lo­met­ru ma­žiau nuo baž­ny­čios bus ket­vir­to­ji siū­lo­ma vie­ta, ku­rios plo­tas 17,23 ha. Ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Trui­kių ir Bo­žių kai­mų ri­bas, yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Palanga–Šiauliai. Skly­pų skai­čius – 3.
Penk­to­ji siū­lo­ma vie­ta yra 25,72 ha plo­to, nuo baž­ny­čios bus apie 9,6 km. Ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Juo­dei­kių kai­mo (Paukš­ta­kių sen.) ri­bas, yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Palanga–Šiauliai. Su­dė­tin­ga tai, jog la­bai daug že­mės sa­vi­nin­kų – skly­pų yra net 41.
Šeš­to­ji at­rink­ta vie­ta įvar­din­ta „fa­vo­ri­te“, la­biau­siai tin­ka­ma nau­joms ka­pi­nėms. Tai 32 ha te­ri­to­ri­ja, nuo baž­ny­čios nu­to­lu­si apie 5 km, su­da­ry­ta iš dvie­jų skly­pų. Ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Už­liek­nio kai­mo ri­bas ir yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Plungė–Medingėnai.
Sep­tin­to­ji vie­ta – be­veik 20 hek­ta­rų, taip pat su­da­ry­ta iš 2 skly­pų, ta­čiau jau to­liau nuo baž­ny­čios – bus apie 10 km. Ši te­ri­to­ri­ja pa­ten­ka į Vieš­to­vė­nų kai­mo ri­bas ir yra iš­si­dės­čiu­si pa­lei ke­lią Plungė–Vėžaičiai.
Po­sė­džiau­to­jai iš­kart siū­lė „re­zer­vuo­ti“ šeš­tą­jį va­rian­tą. V. Ma­ta­vi­čius sa­kė, jog ten ka­pi­nėms už­tek­tų da­lies že­mės – 23 hek­ta­rų. Tie­sa, skly­pų sa­vi­nin­kai kol kas ne­ži­no, kad kal­ba ei­na apie jų že­mę. Val­di­nin­kai juos in­for­muos, kai bus ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ta. Ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys re­ko­men­da­vo bent ke­lis skly­pus ko­mi­te­to na­riams pa­tiems ap­lan­ky­ti ir vie­to­je pa­si­žiū­rė­ti, kur tik­tų da­ry­ti nau­jas ka­pi­nes.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Savivaldybės specialistas V. Matavičius pristatė 7 variantus naujoms kapinėms.

Komentarai
Kiti straipsniai