Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je veiks pail­gin­tos die­nos gru­pė

Šį mė­ne­sį vy­ku­sia­me Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je vie­nas iš dar­bot­var­kė­je bu­vu­sių klau­si­mų – pra­šy­mas su­teik­ti vie­ša­jai įstai­gai „Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras“ 60 tūkst. Eur ga­ran­ti­ją iki 2020 m. rug­sė­jo 30 d. gau­ti pa­sko­lą pro­jek­tams „Re­gio­nų ver­slu­mo stip­ri­ni­mas įga­li­nant ben­dra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“ ir „CO2 ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ įgy­ven­din­ti.

Su­tei­kė ga­ran­tą

Įstai­ga įpa­rei­go­ta Fi­nan­sų sky­riui teik­ti in­for­ma­ci­ją apie vyk­do­mų pro­jek­tų ei­gą ir kas ket­vir­tį pa­teik­ti ata­skai­tas apie pa­sko­lų grą­ži­ni­mą. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je Po­vi­las Ba­ta­vi­čius do­mė­jo­si, kam Cen­trui rei­ka­lin­gos šios lė­šos. Jis pa­ste­bė­jo, jog bū­tų ge­rai prie spren­di­mo pro­jek­to pri­dė­ti in­for­ma­ci­ją, kam šias lė­šas Cen­tras ke­ti­na pa­nau­do­ti. Klau­si­mų dėl šio spren­di­mo ki­lo ir Ta­ry­bos po­sė­dy­je. Al­fre­das Moc­kus klau­sė, ką Sa­vi­val­dy­bė gaus įvyk­džius šiuos pro­jek­tus. Cen­tro at­sto­vė mi­nė­jo, kad pro­jek­tas „CO2 ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ jau be­veik bai­gė­si, lė­šos rei­ka­lin­gos do­ku­men­tų, stra­te­gi­jų pa­ruo­ši­mui, ren­gi­niams, su­si­ti­ki­mams. Šio pro­jek­to nau­da sa­vi­val­dy­bei – įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis. Pro­jek­tas „Re­gio­nų ver­slu­mo stip­ri­ni­mas įga­li­nant ben­dra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“ pa­de­da įsi­bė­gė­ti jau­niems ver­slams Rie­ta­ve. Jo me­tu vy­ko mo­ky­mai, nu­pirk­ta įran­ga: sto­vi nau­jas ek­ra­nas, vy­ko sa­lės at­nau­ji­ni­mo dar­bai, su­de­rin­ta, jog prie Cen­tro bus dvi­ra­čių sto­vas. „Mes pi­ni­gų ne­duo­da­me, su­tei­kia­me ga­ran­tą, kad Cen­tras ga­lė­tų pa­si­sko­lin­ti apy­var­ti­nėms lė­šoms, vė­liau tie pi­ni­gai grįž­ta at­gal, o Cen­tras juos grą­ži­na ban­kui, ir nie­kas nie­kam ne­lie­ka sko­lin­gas. Kon­tro­lie­rės iš­va­da yra, tad ne­ma­tau čia di­de­lės pro­ble­mos“, – api­ben­dri­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Įsi­gi­jo nau­jus mik­ro­fo­nus

Ko­mi­te­to po­sė­džio dar­bot­var­kė­je bu­vo ir ne­ma­žai įstai­gų pra­šy­mų. Vie­nas jų gau­tas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro, pra­šo­ma skir­ti 2900 Eur mik­ro­fo­nų įsi­gi­ji­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Ne pa­slap­tis, kad per se­zo­ną kul­tū­ros cen­tre įvyks­ta dau­gy­bė ren­gi­nių, o sklan­džiam dar­bui bū­ti­na įgar­si­ni­mo sis­te­ma. Bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad dėl 4G ry­šio, ku­ris la­bai truk­do, nes mik­ro­fo­nai šnypš­čia, trūk­čio­ja, ne­gau­do be­vie­lio ry­šio, ne­ga­li­ma už­tik­rin­ti sklan­daus dar­bo ren­gi­nių me­tu. Kul­tū­ros cen­tras įsi­gi­jo 4 be­vie­lius mik­ro­fo­nus ir 5 su an­glies pluoš­to kak­le­liu. Rei­kia­mos lė­šos bus skir­tos, ta­čiau spren­di­mas ati­dė­tas vė­les­niam lai­kui.

Rei­ka­lin­gos stu­di­jos kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui

Su­lauk­ta dvie­jų pra­šy­mų pa­deng­ti stu­di­jų iš­lai­das iš ug­dy­mo įstai­gų. Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je yra 17 mo­ki­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­gal­ba. Ne­sant mo­kyk­lo­je spe­cia­lis­to ir ne­pa­vy­kus jo ras­ti, so­cia­li­nė pe­da­go­gė Vi­da Rin­gie­nė įsto­jo mo­ky­tis į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Mo­kyk­la pra­šė pa­deng­ti stu­di­jų iš­lai­das – 2,6 tūkst. Eur. Ana­lo­giš­kas pra­šy­mas gau­tas ir iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos. Gim­na­zi­ja skel­bė 0,5 eta­to spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­rei­goms už­im­ti, ta­čiau ne­at­si­ra­do nė vie­no pre­ten­den­to, tu­rin­čio rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją. Šias pa­rei­gas už­im­ti su­ti­ko dar­buo­to­jas, ku­ris pri­im­tas 0,5 eta­to so­cia­li­nio pe­da­go­go pa­rei­goms. Jis taip pat pra­dė­jo pa­pil­do­mas spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Stu­di­jos truks 1,5 me­tų, taip pat pra­šo­ma pa­deng­ti kva­li­fi­ka­ci­jai įgy­ti rei­kia­mas iš­lai­das – 2,6 tūkst. Eur. „To­kių pra­šy­mų dar ga­li bū­ti ne vie­nas, tad rei­kės pa­si­ruoš­ti ir pa­si­tvir­tin­ti Ta­ry­bo­je rei­kia­mą tvar­ką, ku­ria bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti stu­di­jas, kai sa­vi­val­dy­bė­je pri­trūks­ta ku­rios nors spe­cia­ly­bės dar­buo­to­jų. Pra­šiau, kad ug­dy­mo įstai­gos su­rink­tų duo­me­nis, ko­kių spe­cia­lis­tų trūks­ta. Esant tin­ka­miems kan­di­da­tams, nė­ra pro­ble­mų, skel­bia­me kon­kur­są, ir te­gul žmo­gus dir­ba. Jei­gu to­kių nė­ra, rei­kės pa­ruoš­ti ir pa­dė­ti gau­ti rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją“, – aiš­ki­no me­ras. Jam pri­ta­rė ir Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas. Anot jo, ge­riau iš­mo­ky­ti tu­ri­mus pe­da­go­gus, ku­rie čia dir­ba, gy­ve­na ir ga­lės gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, bus la­biau su­in­te­re­suo­ti dirb­ti. Šie pra­šy­mai taip pat ati­dė­ti iki ki­to Ta­ry­bos po­sė­džio.

Keis lan­gus

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šė skir­ti 9,3 tūkst. Eur pa­pil­do­mų lė­šų pa­sta­to Lais­vės a. 3, Rie­ta­ve, lan­gų kei­ti­mo dar­bams. Už šiuos pi­ni­gus no­ri­ma pa­keis­ti po­sė­džių sa­lė­je 5 lan­gus su la­mi­nuo­to­mis pa­lan­gė­mis ir 12 pa­sta­to lan­gų su vi­di­nė­mis la­mi­nuo­to­mis pa­lan­gė­mis. P. Ba­ta­vi­čius klau­sė, ar šiam pa­sta­tui nė­ra nu­ma­ty­tas kom­plek­si­nis tvar­ky­mas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas mi­nė­jo, kad tre­jus me­tus už­si­tę­sė pro­jek­tas, ku­riam tu­rė­jo bū­ti skir­ta pa­ra­ma iš Vy­riau­sy­bės, ta­čiau lė­šų ne­bus ski­ria­ma, ir vis­ką teks da­ry­ti sa­vo iš­ga­lė­mis. „Iš pra­džių kal­bė­ta, kad da­lį lė­šų kom­pen­suos Vy­riau­sy­bė, ga­liau­siai to ne­be­li­ko, po tru­pu­tį pa­sta­tą ban­dy­si­me tvar­ky­tis pa­tys“, – sa­kė V. Di­čiū­nas.

Rei­ka­lin­gas ūk­ve­džio eta­tas

Gau­tas pra­šy­mas iš kul­tū­ros cen­tro, ku­riuo įstai­ga pra­šė įsteig­ti ūk­ve­džio eta­tą. Nau­jo­se, šiuo­lai­kiš­ko­se pa­tal­po­se kul­tū­ros cen­tras vei­kia jau 6 me­tus, pa­sta­te veik­las vyk­do ir daug ki­tų ko­lek­ty­vų, tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras, vai­kų bib­lio­te­ka. Įstai­gos di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė aiš­ki­no, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ky­la vis dau­giau ūki­nių pro­ble­mų – tu­a­le­tų ir kriauk­lių ge­di­mai, lie­taus te­kė­ji­mas pro stog­lan­gius, lif­tų ge­di­mai – tad rei­ka­lin­gas žmo­gus, ku­ris tuo pa­si­rū­pin­tų. Dar­buo­to­jui bus pa­ti­kė­ti ir vie­šie­ji pir­ki­mai bei at­sa­ko­my­bė už prieš­gais­ri­nę sau­gą. „Įstai­ga pra­šė 1 eta­to, šiuo me­tu kal­ba­me apie 0,5 eta­to sky­ri­mą. Tai di­de­lis pa­sta­tas, tad rei­ka­lin­gas žmo­gus, ga­lin­tis val­dy­ti vi­są ūki­nę pa­sta­to veik­lą. Šiuo­lai­ki­nė įran­ga rei­ka­lau­ja žmo­gaus, ku­ris nuo­la­tos ją tin­ka­mai pri­žiū­rė­tų. Kul­tū­ros cen­tre veiks­mas vyks­ta ypa­tin­gai ge­rai, mes iš sa­vo pu­sės tu­ri­me jiems pa­gel­bė­ti“, – sa­kė me­ras.

Steigs pail­gin­tos die­nos gru­pę

Iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos gau­tas pra­šy­mas pri­tar­ti pail­gin­tos die­nos (po­pa­mo­ki­nės veik­los) gru­pės, skir­tos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams, veik­los vyk­dy­mui 4 va­lan­das per die­ną ir skir­ti fi­nan­sa­vi­mą mo­ky­to­jo at­ly­giui. Moks­lo me­tams (35 dar­bo sa­vai­tės) rei­kės 5,5 tūkst. Eur. Da­lis šių pi­ni­gų pra­šo­ma iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, o ki­ta da­lis bus su­rink­ta iš tė­vų įna­šų (įkai­nis – 15 Eur per mė­ne­sį). Gim­na­zi­ja at­li­ko ap­klau­są. Tė­vų pa­gei­dau­ja­ma veik­la pail­gin­tos die­nos me­tu bu­vo už­sie­nio kal­bų už­si­ė­mi­mai, edu­ka­ci­niai žai­di­mai, po­il­sis žai­džiant ra­mius žai­di­mus, pie­ši­mas. Dau­gu­ma tė­ve­lių pa­gei­dau­tų, kad vai­kai to­je gru­pė­je pa­ruoš­tų na­mų dar­bus, jiems bū­tų tei­kia­ma mo­ky­mo­si pa­gal­ba.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje bus įsteigta pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė.

Komentarai
Kiti straipsniai